Jak volit v komunálních volbách 2018 – Český Brod

V komunálních volbách dostanete jediný volební lístek, na němž budou všechny kandidující strany v pořadí podle vylosovaných čísel a všichni jejich kandidáti v pořadí navrženém stranami. Lístek dostanete domů nejpozději tři dny před konáním voleb. Pokud se tak nestane nebo volič lístek ztratí, nic se neděje, náhradní lístky jsou vždy k dispozici také ve volební místnosti.

Jsou tři možnosti,  jak volit

  1. Volit jednotlivé kandidáty– volič může zakřížkovat nejvýše 21 kandidátů, neboť to je počet zastupitelů v naší obci. Mohou být z jakékoliv strany nebo volebního uskupení. POZOR: Když zakřížkujete více kandidátů, než se v obci volí, je celý hlasovací lístek neplatný!
  2. Volit jedno volební uskupení (stranu, koalice stran, sdružení nezávislých kandidátů)– v tomto případě stačí označit křížkem velký čtvereček v záhlaví sloupce vybraného volebního uskupení. Volič volí všech 21 zastupitelů a všech 21 hlasů dostane zvolená strana či uskupení. POZOR: Pokud zakřížkujete dvě a více stran, bude hlasovací lístek opět neplatný!
  3. Kombinace předchozích variant (nejsložitější způsob „křížkování“) – volič označí „velkým“ křížkemněkteré volební uskupenía dále přidá ještě „malé“ křížky jednotlivým kandidátům. Tyto malé křížky musí volič dávat pouze jednotlivým kandidátům z jiných volebních uskupení. PŘÍKLAD: Volíte 21 zastupitelů a dáte „velký“ křížek některé straně a 6 „malých“ křížků kandidátům z jiných stran. Hlas tedy připadne 6 kandidátům označeným „malým“ křížkem a prvním 15 kandidátům (21 – 6 = 15) z uskupení, kterému jste dali „velký“ křížek.
K volbám_ZDROJ: Reflex.cz
K volbám ZDROJ: Reflex.cz

 

Obálka a hlasovací lístek, přenosná volební urna

Volič v prostoru za plentou upraví svůj hlasovací lístek a vloží jej do úřední obálky, kterou mu vydá volební komise po ověření totožnosti. Neodporuje zákonu, pokud má volič již lístek vyplněný z domova, ale musí přesto za plentu a lístek vložit do úřední obálky. Následně vhodí volič volební lístek v úřední obálce do volební urny před volební komisí.

Voliči, kteří nejsou schopni do volební místnosti přijít, mohou ze závažných zdravotních důvodů požádat obecní úřad nebo v den voleb příslušnou okrskovou volební komisi, aby je navštívili dva členové komise s přenosnou volební urnou.