Archiv pro štítek: kokeš

Jak probíhá práce zastupitelstva

Na zasedání Zastupitelstva města 22.1.2020 se projevila snaha vedení města vtahovat do problémů letitého charakteru i opoziční zastupitele. Jednání se účastnil petiční výbor pro řešení kritického stavu mateřské školky Kollárova. Jsem přesvědčen, že zástupci petičního výboru odcházeli velice zklamáni. Ne jenom školka, ale drtivá většina problémů v našem městě je řešena na poslední chvíli, když už je stav kritický. Vedení města má svoji koalici, která má většinu, a tudíž si odhlasují jakoukoliv věc v rámci zastupitelstva. Jak všichni víme, v našem městě tvoří „vedení“ již 25 let stále stejné koalice pod vedením ODS. Prosím o to rozlišovat, kdo je koalice a kdo je opozice.

Na posledním zastupitelstvu byl schválen rozpočet města s 13,1 mil. schodkem. Máme přitom dlouhodobě dluh přes 50 miliónů. Ani jeden zastupitel z opozice nehlasoval pro tento rozpočet. Ale všude se dočteme, že byl zastupitelstvem schválen. Občas slýchávám, zejména před volbami od koaličních zastupitelů, co se všechno ve městě vybudovalo, udělalo pro občany a jak si vedení města dobře vede. Bohužel v Českém Brodě nemáme s čím srovnávat a zejména s jiným vedením, protože i když Českobroďák v roce 2014 volby přesvědčivě vyhrál, tak tato koalice ho postavila do opozice. Proto apeluji na občany, aby vnímali zastupitelstvo vždy na dvě části. Ono ve své podstatě je špatné, že jedna strana dokáže být u moci nepřetržitě 25 let. Dostává se do profesního útlumu, je postupně vyhořelá na nové podněty a demotivovaná.

Vezmeme-li další letitý problém – místní koupaliště… díváme se na postupnou devastaci tohoto prostoru. Kdo jiný by měl konat než vedení města. Podobně je tomu i u dalších problémů, které vrcholí nedostatkem pitné vody, zastaralou kanalizací, dopravními kolapsy, špatnými silnicemi a chodníky, nedostatečnou kapacitou základních škol, nemocnicí a Liďákem. Dalo by se říci, že koncepce investic a oprav nemá dlouhodobě svůj řád a pořadí. Moc jsme se zahleděli do odměn za funkce, ale odpovědnost je naším nepřítelem. Podobná situace byla se školní jídelnou. Již v roce 2012 – 2014 se mluvilo o velkém problému nedostatečné kapacity jídelny. Nescházelo mnoho a vedení města mělo v úmyslu jídelnu předat soukromé firmě. No a teprve v roce 2019 se začal problém intenzivně řešit pomocí centrální kuchyně v bývalé nemocnici. Kdo tedy nese odpovědnost za stav města po všech stránkách? Ten, kdo vládne a má rozhodující většinu v zastupitelstvu. Na závěr bych vyslovil přání. Nebojme se přiznat chyby, přijmout odpovědnost a říci pravdu na rovinu!

 Ing. Jaroslav Kokeš, zastupitel

Úkol radě města – Odvolání ředitele příspěvkové organizace ZŠ Tyršova a vypsání konkursu na obsazení pracovního místa ředitele

24. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 13. 12. 2017

Úkol radě města – Odvolání ředitele příspěvkové organizace ZŠ Tyršova a vypsání konkursu na obsazení pracovního místa ředitele

Obsah materiálu; Titulní list; Návrh usnesení

Tímto návrhem reaguji na soustavné a neodpovídající řízení příspěvkové organizace ZŠ Tyršova, zastoupené panem Mgr. Martinem Duškem. Na nedostatky v řízení této příspěvkové organizace jsem poukazoval a snažil se je řešit několikrát na jednání zastupitelstva města a následně konkrétně na jednání Rady města. V uvedených případech byl vždy tomuto jednání přítomen i pan ředitel Mgr. Martin Dušek a doposud nebylo vše adekvátně vysvětleno a řešeno. 

Ze strany pana ředitele se jedná především o poskytování nepravdivých, ba dokonce lživých informací a tyto velmi zkreslené informace předává dále zaměstnancům školy, rodičům žáků, zastupitelům, radním a v neposlední řadě celé českobrodské veřejnosti. Má argumentace je podložena samotným jednáním pana ředitele. Jak se zachoval po dotazech z mé strany, kdy informoval učitele školy, že jsem je nařkl z krádeže svěřených finančních prostředků. Toto se vůbec nezakládalo na pravdě. Uvedené jednání se ihned projevilo na třídních schůzkách této školy, kde byli rodiče informováni jednotlivými kantory, že byly vyjádřeny pochybnosti o jejich čestném chování. V tomto případě taktéž pan ředitel nepravdivě argumentoval na ZM o prováděné kontrole Českou školní inspekcí a jejích závěrech, které byly taktéž mylně interpretovány zastupitelům a veřejnosti (viz třídní schůzky). Důvodem kontroly ČŠI nebylo financování ve škole, ale běžná kontrola ČŠI.

Dále je důležité zmínit neplnění Strategie koncepce školy, neodstraňování zjištěných nedostatků od České školní inspekce, která již od roku 2011 upozorňuje na nedostatky v oblasti materiální, personální a organizační s lhůtou na jejich odstranění. Je nutné důrazně konstatovat, že všechny tyto nedostatky doposud nebyly vypořádány, i když sám pan ředitel přislíbil nápravu nejenom České školní inspekci, ale i samotným radním města.

Po všech zmíněných věcech jsem se zúčastnil jednání Rady města dne 8. 11. 2017, kde jsem za přítomnosti radních a pana ředitele Duška domáhal vysvětlení jednotlivých skutečností a omluvy za uvedené nařčení. Vysvětlení a omluvy jsem se od pana ředitele nedočkal. Jsem přesvědčen, že člověk, s takto nízkým morálním kreditem, po všech uvedených skutečnostech nemůže být představitelem základní vzdělávací instituce v našem městě. V přílohách tohoto bodu naleznete všechny potřebné informace. 

Město Český Brod by jako zřizovatel této příspěvkové organizace mělo odpovídajícím způsobem reagovat na vzniklou situaci a řešit ji. 

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Kokeš

Město Český Brod

Zastupitelstvo města

USNESENÍ

Návrh ze dne 13. 12. 2017

Úkol radě města – Odvolání ředitele příspěvkové organizace ZŠ Tyršova a vypsání konkursu na obsazení pracovního místa ředitele

Zastupitelstvo města ukládá:

  • radě města odvolat ředitele příspěvkové organizace Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín, IČO: 46383514, Mgr. Martina Duška.
  • radě města vypsat konkurs na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín, IČO: 46383514, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

KOMPLETNÍ INFORMACE K UVEDENÝM DOKUMENTŮM A KONEČNÉ SCHVÁLENÉ USNESENÍ NALEZNETE: http://www.cesbrod.cz/section/zastupitelstvo

Naše školní jídelna na čtvrtém místě z celé České republiky

Naše školní jídelna při ZŠ Žitomířská v celostátní soutěži skončila na velmi pěkném 4. místě ve finálové soutěži z vybraných deseti jídelen. Po dobu tří měsíců, kdy chodím pro obědy do jídelny mohu potvrdit kvalitu jídla. Chutné, lehce stravitelné a v dostatečném množství. Nejenom samotné jídlo, ale i vstupní prostor doznal značné obnovy.

skolni-jidelna

Nevím čím to je, ale z mých celoživotních zkušeností, určitě v lidech, kteří se o provoz starají a mají odpovědnost. Rovněž i kolektiv kuchařek, odevzdává odpovědně svojí profesní dovednost.  Všem patří velký dík za to,  že děti mají takovou jídelnu.

Odkaz na web školní jídelny: https://www.jidelnacb.eu

Ing. Jaroslav Kokeš, SNK Českobroďák