Archiv pro štítek: rozpocet

Revitalizace dětského hřiště

Dětské hřiště v městském parku u Pivovarského rybníka se dočká drobné revitalizace. Na podzim Českobroďák SNK zveřejnil studii na využití a úpravy v parku u Pivovarského rybníka, jehož součástí bylo i zlepšení stavu stávající hrací plochy. Hned na první schůzce Stavební komise jsme navrhovali urgentně podniknout přípravy pro novou sezónu, aby bylo před létem vše hotové…ne jako minulý rok, kdy byla většina herních prvků z důvodu špatného technického stavu odstraněna a na nové se čekalo až do července.

Městský park - jpg

Možná i proto, že se schůze účastnil pan starosta i místostarosta, byla v brzké době dohodnuta schůzka i s ředitelem technických služeb (Ing. Miroslav Kruliš) a vedoucím odboru životního prostředí a zemědělství (Ing. Rostislav Vodička). Byly probrány možnosti bezpečnějšího otevírání vrátek, doplnění herních prvků, laviček či odpadkových košů. Mělo by dojít i k výměně obou pískovišť. Prostor snad dostanou také kolostavy, aby bylo možné, kde odstavit kolo. Součástí úprav bude snad také oprava oplocení či doplnění popínavých rostlin lemujících tento plácek. Výsledek jednání byl více než uspokojivý a doufejme, že realizace úprav bude následovat co nejdříve!!!

park6

I když jsme se po volbách neujali vedení města, snažíme se i tak naplňovat náš program, kterým jsme chtěli oslovit voliče. Jedná se o nejvyužívanější dětské hřiště v Českém Brodě, které je na krásném místě plném zeleně a údržbu si zaslouží. Snad už jen, aby i městská policie pověřená zastupitelstvem častěji kontrolovala veřejný pořádek v tomto místě, aby nedocházelo k vandalismu a znečišťování veřejného prostranství.

Kéž by se také povedlo do budoucna počet dětských hřišť v Českém Brodě rozšířit…například v Dolině či při stezce na Štolmíř …..či se dříve dočkáme developerem slibovaného pobytového parku podél Šembery v Liblickém předměstí??

Celkový článek k námi navrhovaným úpravám naleznete ZDE

Parkování a nová školka Kollárova – zbytečně utracený milion !!

Na 3. řádném jednání zastupitelstva dne 17.12.2018 pan starosta Nekolný s panem místostarostou Klineckým prosazovali schválení bodu Architektonická studie návrhu stavebního objektu: Parkovací dům v areálu ZZN. Zvelebení areálu ZZN s výstavbou parkovacího domu měla ODS s TOP 09 již ve volebním programu. Parkovací dům v areálu ZZN měl vyřešit problém s parkováním v okolí nádraží a na náměstí. Na jednání zastupitelstva stavbu parkovacího domu v ZZN prezentoval a obhajoval nový městský architekt Pavlíček spolu se svým známým, architektem Hájkem, který se podílel na přípravě architektonické předstudie a studie. Tento projekt však naráží na mnoho problémů a nedostatků, které byly pro většinu zastupitelů nepřijatelné. Jelikož se do areálu ZZN, vedle obřího sila, nevejde klasický parkovací dům, architekti navrhli ve své studii parkovací dům „na míru“, který využívá technologie náročné na provoz a servis – robotické zakladače vozidel apod. Nikdo na prezentaci nebyl schopen říci, jak dlouho budete např. čekat na své vozidlo, když přijdete do fronty třeba jako pátý, kolik budou stát servisní služby apod. Problémem by také bylo další dopravní zatížení křižovatky u ZZN a Kollárovy ulice. Parkovací dům v ZZN by problémy s parkováním vyřešil jen částečně. Navíc cena parkovacího domu převyšovala 130 miliónů korun a nikdo nedokázal říci, zda-li bychom byli vůbec schopni projekt ufinancovat (spoluúčast k dotaci). Nicméně za výše uvedené studie vedení města utratilo 900.000,- Kč. Otázkou je, proč se nejprve rada města neporadila a nedomluvila se zastupiteli města a odbornou veřejností a rovnou takto investovala (šlo o jedno z posledních rozhodnutí rady v minulém volebním období). Na problematiku kolem parkovacího domu v ZZN jsme před volbami upozorňovali v tomto článku. Tento bod na prosincovém jednání zastupitelstva nebyl schválen.

zmackane penizeObdobně vedení města utratilo nemalé veřejné prostředky za přípravu architektonické soutěže ohledně výstavby nové mateřské školky Kollárova „Letadýlko“. I tentokrát městský architekt vehementně obhajoval nápad starosty a místostarosty Klineckého. Rada města se opět rozhodla, aniž by se nejprve poradila se zastupiteli města a to nás stálo nemalé peníze. Odkaz na článek Českobroďáka. Na 4. řádném jednání zastupitelstva dne 23. 1. 2019 Českobroďák SNK představil vlastní návrh řešení problémů ohledně parkování v oblasti nádraží a na Škvárovně. Odkaz na bod jednání (zde). Ing. arch. Havlíčková představila zastupitelům studii, která počítá s využitím pozemku Českých drah a.s., který se nachází přímo na nádraží, s vjezdem z Klučovské ulice. Tento pozemek je známý jako bývalé nákladové nádraží a na jeho části se nachází stará nevyužívaná administrativní a skladová budova s rampou. Tento pozemek by bylo vhodné městem odkoupit a vybudovat zde rozsáhlé povrchové parkoviště či patrový parkovací dům. V každém případě by vzniklo přímo u nádraží minim. 150-200 nových parkovacích míst. Samozřejmě realizace jakéhokoliv typu parkoviště by byla závislá na výši získané dotace. Parkování v oblasti nádraží (typ P+R) je však podporováno poměrně vysokými dotačními tituly, popř. se může jednat se Středočeským krajem, který by mohl výstavbu parkoviště či parkovacího domu realizovat na své náklady. Hlavní výhodou tohoto parkoviště je téměř nulová docházková vzdálenost na nádraží, přímé nezatížení problémové křižovatky u ZZN a ulice Kollárova dalšími vozidly, vyřešení problémů s parkováním v přilehlých ulicích (Škvárovna, Mexiko)… Tento bod byl schválen všemi zastupiteli, jeden se zdržel. Budeme se snažit sledovat, jakým způsobem povede město vyjednávání o koupi uvedených pozemků od Českých drah. Ještě lze dodat, že město již koupilo část tohoto pozemku od Českých drah, na kterém vznikne parkoviště B + R pro kola a motorky, cena 437,- Kč za m2. Na zmíněném lednovém jednání zastupitelstva byla rovněž podána informace, že se Rada města Český Brod v lednu rozhodla, že nebude nadále prosazovat myšlenku parkovacího domu v areálu ZZN.

Na 4. řádném jednání zastupitelstva 23. 1. 2019 byl rovněž radou města (Nekolný, Klinecký, Stuchl, Charvát, Ulík, Majer, Janík) připraven materiál, aby se opět rozjela veřejná architektonická soutěž MŠ Kollárova. Přitom již na zasedání zastupitelstva v dubnu 2018 dala velká většina všech zastupitelů panu Nekolnému a panu Klineckému jasně na vědomí, že na investice do obdobných soutěží naše město nemá přebytečné peníze (a s ohledem na stav budov MŠ Letadýlko ani čas), že i školka naprojektovaná standardní projekční či architektonickou kanceláří, která má s obdobnými projekty zkušenosti, bude pěkná a plně funkční po všech stránkách. Vždyť to konec konců bude projektováno dle požadavků města. Nakonec sám místostarosta Klinecký podal na jednání zastupitelstva protinávrh, kterým se definitivně zrušila veřejná architektonická soutěž a může se tak na městě začít standardně vybírat zpracovatel a činit další kroky, které budou rychle směřovat k výstavbě nové školky. Město disponuje znaleckým posudkem na posouzení stavebně technického stavu objektu. Zde bylo zjištěno, že školka postavená z dřevěných panelů v roce 1981, je dožilá a nebezpečná pro osoby! Takže neustálým čekáním na něco a laxním přístupem vedení města velmi riskujeme. Nakonec pro veřejnou architektonickou soutěž nehlasoval nikdo, ani rada města, téměř všichni podpořili ukončení veřejné soutěže a konečně se tak může začít připravovat realizace nové školky!

Závěrem malé zamyšlení nad tím, oč tu jde. Byli bychom asi špatnou opozicí, kdybychom takto veřejně nezhodnotili činnost vedení města (resp. koalice). V principu jde o to, že se zpravidla úzká skupina lidí z vedení města rozhodne, že pro město bude nejlepší to či ono a rovnou za to utratí, rozhodnutím Rady města, peníze nás všech. Poté, jako obvykle, předloží na zastupitelstvo hotovou věc s očekáváním, že loajální koalice danou věc poslušně odkývne a zvedne ruku při hlasování. Většinou je to ještě umocněno tím, že nás z nějakého důvodu hodně tlačí čas (např. havarijní stav, končící smlouva, končící termín pro podání dotace). A kdyby náhodou někdo nevěřil slovu starosty či místostarosty, tak to dokáže hodiny vysvětlovat např. městský architekt. Tento dlouholetý přístup vedení našeho města je, doufáme, minulostí!

Již při koupi areálu ZZN se ukázalo, že i velká skupina koaličních zastupitelů a někteří radní mají smysl pro odpovědné hospodaření města a uvědomují si, že koupit na dluh za 15 mil ZZN je v této špatné finanční situaci města jen další zátěží. Tyto peníze jsou potřeba jinde, spousta důležitých projektů čeká na financování. Poté to vypadá tak, že když už vedení města prosadilo koupi ZZN, tak se s tím areálem musí za každou cenu něco dít. Kruhová křižovatka, kterou všichni dokola omílali jako hlavní důvod koupě, se odsunula z roku 2019 někam na neurčito, ve schváleném rozpočtu o ní není zmínka. Nakonec byl poměrně narychlo vedením města vymyšlen parkovací dům, který byl zastupitelům předložen podobným způsobem jako veřejná architektonická soutěž na školku…a hlasujte! Ve finále je z toho více než milion korun zbytečně utracených a kde nic tu nic. Dalších 1.200.000,- Kč z veřejných peněz město investuje do úzké cesty se závorou v areálu ZZN (zřejmě bylo očekáváno odhlasování parkovacího domu), která bude vyvádět vozidla z areálu do Kollárovy ulice v těsné blízkosti divadélka J.K.Tyla. Tím se umožní vyjíždět „zadem“ z areálu ZZN. O vhodnosti takto investovaných finančních prostředků si udělá obrázek každý sám.

Pozitivní na tomto je skutečnost, že město již neřídí pouze „dinosauři“ z ODS a jejich „poslušní přikyvovači“ z koalice. Výraznější zlepšení se dostavilo po podzimních volbách, kdy v zastupitelstvu i ve vedení města (rada města) zasedlo několik schopných a slušných občanů Českého Brodu, kteří nejsou postiženi a zatíženi minulostí zdejší komunální politiky a kterým, doufejme, nejde převážně o vlastní prospěch či o veřejné finance pro jejich organizace a spolky. Rovněž si vážíme toho, že někteří noví členové zastupitelstva a rady města mají svůj vlastní názor, který se nebojí veřejně prezentovat. Dokonce se zlepšila i komunikace s Českobroďákem o zásadních věcech týkajících se našeho města. Jsme ochotni jednat o smysluplných a rozumných projektech a věcech! Snad to tato trocha kritiky nezkazí.

Český Brod – Samé dluhy!

Jako opoziční strana Českobroďák SNK chceme reagovat na politickou kampaň, kterou starosta předvedl v úvodníku minulého čísla zpravodaje. Zde vyzývá voliče, že si mohou vybrat mezi těmi, co chtějí město rozvíjet (vedení města) nebo těmi, kteří chtějí město „tuctové bez kultivovaného veřejného prostoru“. Pan starosta se asi před podzimními volbami zamyslel a chce pro občany město „zajímavé, příjemné, chytré a se svou osobitou tváří“, jak uvádí. Zní to velmi líbivě, kdo by takové město nechtěl, že? Ale máme na to peníze? O dluzích a problémech města se v tomto plátku obvykle nedočtete.

školka
MŠ Kollárova, Český Brod

Většina zastupitelů Č. Brodu byla proti architektonické soutěži na přestavbu mateřské školy v Kollárově ulici z důvodů vysokých nákladů. Nejen zastupitelé Českobroďáka, ale i koaličních stran, které jsou ve vedení města, toto vidí jako plýtvání veřejnými penězi. Ano odměna architektům je „pouhých“ 600 tis jak popisuje starosta, ale zapomněl na další stovky tisíc, které s realizací soutěže souvisí. Kdybychom nebyli enormně zadluženi (přes 50 milionů) a neplatili takové splátky (cca 8 mil ročně), tak potom si můžeme v Brodě kdejaký nadstandard dovolit. Zadlužené město navíc koupilo areál ZZN za 15 mil nebo rekonstruuje „komunikační prostory“ nemocnice za 24 mil. Tyto náklady nejsou podpořeny žádným dotačním titulem, takže se plně musí uhradit z městského rozpočtu. Neustále se rozdává milion sem, milion tam, a přitom v Brodě chybí některé základní služby a benefity, které by se slušely pro město s naším počtem obyvatel.

hlasování_arch_soutež
Přehled hlasování ZM o architektonické soutěži MŠ Kollárova

Českobroďák SNK samozřejmě chce novou hezkou a plně funkční školku, zrovna tak podporujeme tělovýchovné jednoty a nezisková uskupení. Ale všeho s mírou. S veřejnými penězi se musí nakládat zodpovědně, problémů je ve městě mnoho.
Dále jsme se v minulém čísle zpravodaje dočetli, že jsme na tom s bezpečností výborně, spolupráce složek na 1 a vše kromě dopravy a parkujících aut je v pořádku. Bohužel tomu tak není. Snižující se kriminalita je celorepublikový trend. Výdaje města na městskou policii jsou cca 8 mil Kč pro rok 2018. Činnost strážníků se však nijak nezměnila. Např. v parku denně narazíte na rizikové osoby porušující zákon a vyhlášky města. A zkuste tam najít strážníky. Někteří rodiče raději vozí děti na dětská hřiště do jiných měst. Myslíte, že pomůže nové auto MP či snad obsáhlá koncepce?
Ano pane starosto, jsou to otázky pro voliče. Než sem napíšete obsáhlou odpověď o tom, že jsme neznalí věci, každá investice je potřebná a dluhy jsou bezpečné za nízké úroky apod., tak se zajděte alespoň podívat do toho parku.

Českobroďák SNK

Rozpočet města – důležitý dokument nebo hra čísel?

Rozpočet města je jedním z nejdůležitějších dokumentů, který se v zastupitelstvu schvaluje.

Již tradičně bývá před zasedáním projednáván i finančním výborem. Předloženou verzi dne 11. 1. 2016 Finanční výbor jednohlasně neschválil, a to včetně zástupců finančního výboru reprezentujících strany, jež jsou ve vedení města. Stalo se tak především z následujících důvodů rozpočet města byl sestaven jako vyrovnaný, ale vyrovnán byl kontokorentem dluhem. Kontokorent města jsme schvalovali pouze na vyrovnání peněžního toku, neboli cashflow města při žádostech o dotace. Nyní byl kontokorent použit na investiční výdaje. Druhou zásadní věcí byl nákup radaru do Rostoklat. Třetím důvodem bylo nepřehledné hospodaření s fondem nemocnice.

20.1.2016 byl předložen k hlasování rozpočet nový, sestavený jako přebytkový.

Jak se podařilo rozpočet upravit? V rámci přehlednosti uvedu příklad jedné položky z rozpočtu.

Původní rozpočet předložený FV :

72 rekonstrukce budovy č.1100 pro potřeby školy, výdejna, spoluúčast k dotaci 7 500 000

Upravený rozpočet, předložený na zasedání zastupitelů:

72 rekonstrukce budovy č.1100 pro potřeby školy, výdejna, spoluúčast k dotaci 5 000 000

Během pár dní se dokázalo v této jedné položce ušetřit celkem 2,5 mil Kč. Na dotaz, které z čísel je tedy smyšlené, jestli 7,5mil Kč nebo 5mil Kč, jsme dostali odpověď, že částka 7,5mil Kč je zasmluvněná. Čili pokud město dotaci dostane, bude muset zaplatit 7,5 mil Kč namísto 5 mil Kč.

Co tedy s tím, když v upraveném rozpočtu je 5 mil Kč? Odpověď od vedení města zněla: „Až se dotace schválí, uděláme rozpočtové opatření a znovu navýšíme na 7,5 mil Kč.“

Po takovéto úpravě, připomínající pořekadlo, „Aby se vlk nažral a koza zůstala celá“, byl rozpočet těsně schválen! V Českobrodském zpravodaji (únor 2016) uvádí pan starosta Bc. Jakub Nekolný, že byl rozpočet „po zásahu a doporučení finančního výboru schválen s přebytkem 5 miliónů korun“. Občan by si tak mohl myslet, že přebytkový rozpočet snižuje dluh města o 5 miliónů korun. Opak je pravdou, dluh města se tímto uměle vytvořeným přebytkem nesníží. Chová se vedení města jako řádný hospodář?

Ing. Lucie Šmejkalová, Českobroďák SNK

REAKCE STAROSTY MĚSTA – Bc. Jakuba Nekolného

     Fajn, asi se mi záležitost nepodařilo na jednání zastupitelstva dostatečně vysvětlit, tak se o to pokusím znovu. Rozpočet města na konkrétní rok v sobě zahrnuje jen a pouze příjmy a výdaje toho konkrétního roku. Tedy ve schváleném rozpočtu předpokládáme letos vyšší příjmy než výdaje o 5,1 mil. Kč. V položce financování se pak finance vyrovnávají zapojením příjmů a výdajů let minulých a budoucích. V roce 2016 je plánováno uhrazení 6,9 mil. Kč na splátkách úvěrů přijatých v minulosti a naopak použití 1,8 mil. Kč z přebytku hospodaření loňského roku. Výsledkem je oněch 5,1 mil. Kč využití přebytku hospodaření.

     Čili opravdu přebytky hospodaření i letošního roku jdou na splátky starých dluhů. Na rozdíl od finanční- ho výboru se domnívám, že zapojení kontokorentu 5 mil. Kč do návrhu rozpočtu nebylo úplně od věci. Rozpočet by byl vyrovnaný a čistě technicky by se část dluhů platila právě na úkor budoucích příjmů. Zjednodušeně řečeno část plateb by se z letošního roku odsunula do dalších let. Ale jen v případě, že by se příjmy vyvíjely dle rozpočtu. Neboť rozpočet sestavujeme odpovědně a daňové příjmy většinou zahrnujeme do rozpočtu v hodnotách nejnižší předpovědi. Kontokorent bychom tedy využívali jen výjimečně v nezbytně nutné výši a dle skutečnosti pak upravili jeho zapojení v dalších rozpočtových opatřeních.

     Avšak trvání na snížení výdajů o výše zmíněných 5,1 mil. Kč vzešlé z finančního výboru nás donutilo škrtat hlavně v investičních výdajích. Mimochodem opoziční zastupitelé nakonec nehlasovali ani pro takto upravený rozpočet. Hodně bolestivý zásah se týkal například projektové přípravy dalších investic, kdy prakticky již nemůžeme objednávat zpracování nových projektů a připravovat se na další dotační výzvy. Proto budu chtít předložit první rozpočtové opatření na nejbližším jednání zastupitelstva města.

     O částku 2,5 mil. Kč byla opravdu pokrácena položka na zajištění spoluúčasti rekonstrukce bývalého infekčního pavilónu na školní budovu. Ale tato položka je pouze kvalifikovaným odhadem, kolik budeme potřebovat peněz na dofinancování. Žádost o dotaci jsme podali na dvě ministerstva, kde každé má jiné dotační podmínky. Také ještě neproběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, které také může cenu stavby výrazně ovlivnit. Čili částku ve výši 7,5 mil. Kč Vám nikdo garantovat nemůže. Spoluúčast města může být vyšší ale i nižší. Víme jen, že méně než 5 mil. Kč to určitě nebude. Může se i stát, že dotaci nedostaneme a naopak budeme řešit, jak tyto peníze využít. Proto jsem hovořil o nutnosti reagovat formou rozpočtového opatření na informace, které budeme postupně dostávat.

     Vedení města se snaží chovat jako řádný hospodář a posuzuje problematiku ze širšího hlediska než je jen rozpočtový proces. Ono totiž existuje i tzv. skryté zadlužení, jímž je míněn stav majetku. Můžeme mít nakrásně každoroční přebytky hospodaření, ale majetek nám bude chátrat. U budov a veřejné infrastruktury se z toho následně může stát časovaná bomba, která v případě nějaké havárie může velmi negativně ovlivnit hospodaření města. Velké investice byly v našem městě realizovány za účasti dotací a v době recese, kdy byly ceny nejen stavebních prací na velice nízké hladině. V tu dobu jsme se zadlužili a dluh splácíme až v době ekonomické- ho růstu. Proto mi nepřipadá, že by se vedení města chovalo ekonomicky nezodpovědně a naopak si troufám říct, že rekonstrukce prostoru v okolí ná- draží se povedla i díky zvolené strategii.

Jakub Nekolný, starosta města

Převzato z ČBZ viz. odkaz: http://www.cesbrod.cz/media/pdf/cbz/2016/brezen_2016.pdf

Zlatý důl

     Není to tak dávno, kdy ministryně obrany vítala zřízení radaru oslavnou písní. V Českém Brodě se rovněž bude zřizovat radar, nicméně pěveckého vystoupení vrcholných představitelů samosprávy jsme naštěstí doposud byli ušetřeni.

     Tedy… ono to s tím radarem není tak jednoduché. Narozdíl od brdského radaru tento nebude sloužit k zachycení nepřátelských střel, ale k zachycení rychle jedoucích řidičů. A nebude se zřizovat v Brodě, ale v Rostoklatech. Nicméně je to brodský radar a tak ho Brod zaplatí. Bude stát více než milion.

     Pokud čtenář přemýšlí, proč Český Brod platí zří- zení radaru v Rostoklatech, důvod je jednoduchý. Pokuty. Spousta pokut. Hory pokut. Na státovce v Rostoklatech je často překračována rychlost (hlavně v noci) a úsekové měření tyto přestupky odhalí. Úřad v Českém Brodě pak pokuty vybere. Výnosnější místo není, starostka Rostoklat to dokonce bez ostychu nazvala zlatým dolem. V žádném případě nejde o to, aby se provoz v Rostoklatech zklidnil, pak by přeci na sebe radar nevydělal.

     Nikoho pochopitelně nezajímá, že v daném úseku dochází k malému počtu nehod (za posledních osm let jich Policie ČR evidovala jen 10, z toho dvě zaviněné zvěří), že mnohem častěji se bourá napří- klad na tahu Jana Kouly – Zborovská, že dokonce v samotné křižovatce u nádraží došlo ke stejnému počtu nehod, jako na celé státovce přes Rostoklaty. Tam by žádné dopravně-bezpečnostní opatření nevydělávalo, tam se tedy bude bourat dál.

     Nejsmutnější je, že se tato položka objevila v rozpočtu, který byl napjatý k prasknutí. Původní ná- vrh rozpočtu dokonce počítal s dalším zadlužením města o více než 5 milionů. Když finanční výbor jednoznačně nedoporučil takto nastavený rozpo- čet schválit a vyzval radu některé zbytečné investice (radar na prvním místě) vypustit, přišla koalice s novým návrhem rozpočtu. Radar zůstal, ale osekaly se jiné – zjevně zbytné – investice. Například do vybudování nové školy, byť dolní škola již teď praská ve švech a musela odmítnout všechny děti z okolních obcí. Priority jsou prostě jiné. Nikoliv bezpečnost, nikoliv školství, ale daň z tachometru. JUDr. Vojtěch Pavel Traurig, Ph.D. zastupitel města Český Brod

REAKCE STAROSTY MĚSTA – Bc. Jakuba Nekolného

Pan zastupitel s humorem sobě vlastním hodnotí jednu z položek ve schváleném rozpočtu, na což má samozřejmě právo. Jeho názor na ne jeden, ale několik radarů (jde o úsekové měření rychlosti) je jasně vyhraněný a patrně nemá cenu s ním vést polemiku. Chtěl bych však uvést na pravou míru několik v článku uvedených tvrzení.

     Investice do bezpečnosti v dopravě určitě nejsou zbytečné. V Českém Brodě máme také vytipovaná místa, kde bychom úsekové měření do budoucna chtěli instalovat. Avšak i s ohledem na návratnost vložené investice byla zvolena lokalita v Rostoklatech. Argumentace počtem nehod také kulhá, neboť někteří lidé se vůbec neodváží přejít z jedné strany obce na druhou. To v žádných statistikách uvedeno není. Jak potvrdila na jednání zastupitelstva i paní starostka, zatím realizovaná pasivní opatření bezpečnosti se ukázala jako neúčinná. Rozpočet města na letošní rok byl na jednání finančního výboru předložen jako vyrovnaný a po zásahu a doporučení finančního výboru pak schválen s přebytkem právě zmíněných 5 miliónů korun. V rozpočtu města je stále počítáno s rozšířením kapacit základních škol. Vše se však bude odvíjet od úspěšnosti podaných žádostí o dotaci na ministerstva školství a financí. Jakmile budeme vědět výsledek, rozhodně předložíme zastupitelstvu k projednání návrh na úpravu rozpočtu.

     Pomyslnou třešinkou na dortu je pak daň z tachometru. To již autor úplně pustil uzdu své fantazie či rychleji psal, než myslel. Daň je samozřejmě uvalena plošně na všechny, na rozdíl od sankce, která se dotkne jen těch, kteří porušují danou právní normu. A to je i případ plánovaného úsekového měření v Rostoklatech. Když pan zastupitel nebude v Rostoklatech jezdit jako Lewis Hamilton, pak se ho určitě „daň z tachometru“ týkat nebude.

Jakub Nekolný, starost města

Převzato z ČBZ viz. odkaz:

http://www.cesbrod.cz/media/pdf/cbz/2016/unor_2016.pdf