Archiv pro štítek: smejkalova

Veřejné sportoviště

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 22. 01. 2020

Veřejné sportoviště

Předkládá: Ing. Lucie Baslová

Zpracoval: Ing. Lucie Baslová

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města souhlasí: – se zpracováním projektu pro veřejné sportoviště v prostorách nefunkčního koupaliště.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA:

Město Český Brod má nedostatek veřejných hřišť pro své obyvatele. Doporučená výměra plochy pro neorganizovanou tělovýchovu mládeže a dospělých je 700 m2 na 1000 obyvatel. Plochy pro neorganizovaný sport a tělovýchovu jsou určené pro děti, mládež i dospělé. Možností využití hřiště je spousta např. hřiště s basketbalovým košem, workoutové hřiště, prostor pro odpočinek a relaxaci. V areálu je dostatek prostoru pro vybudování skate parku pro jízdu na skateboardu, kolech a in-line bruslích. Na financování projektu je možné využít dotace a také Fond podpory sportu, kultury a volného času. Současné vedení města dlouhodobě podporuje koncepci financování tělocvičných jednot a spolků. Veřejně přístupných hřišť, kam mohou občané zdarma nebo za symbolickou finanční částku chodit sportovat, je minimum. Nyní se rozhoduje o zbourání koupaliště, a tak je jedinečná příležitost nejprve navrhnout co bude město v uvedeném prostoru realizovat v budoucnu, dříve, než se prodá nebo pronajme subjektům, které využijí prostor pro potřeby svých členů, nikoliv pro širokou veřejnost. Pojďme zpracovat návrh veřejného sportoviště pro všechny občany Českého Brodu.

Rozpočet města – důležitý dokument nebo hra čísel?

Rozpočet města je jedním z nejdůležitějších dokumentů, který se v zastupitelstvu schvaluje.

Již tradičně bývá před zasedáním projednáván i finančním výborem. Předloženou verzi dne 11. 1. 2016 Finanční výbor jednohlasně neschválil, a to včetně zástupců finančního výboru reprezentujících strany, jež jsou ve vedení města. Stalo se tak především z následujících důvodů rozpočet města byl sestaven jako vyrovnaný, ale vyrovnán byl kontokorentem dluhem. Kontokorent města jsme schvalovali pouze na vyrovnání peněžního toku, neboli cashflow města při žádostech o dotace. Nyní byl kontokorent použit na investiční výdaje. Druhou zásadní věcí byl nákup radaru do Rostoklat. Třetím důvodem bylo nepřehledné hospodaření s fondem nemocnice.

20.1.2016 byl předložen k hlasování rozpočet nový, sestavený jako přebytkový.

Jak se podařilo rozpočet upravit? V rámci přehlednosti uvedu příklad jedné položky z rozpočtu.

Původní rozpočet předložený FV :

72 rekonstrukce budovy č.1100 pro potřeby školy, výdejna, spoluúčast k dotaci 7 500 000

Upravený rozpočet, předložený na zasedání zastupitelů:

72 rekonstrukce budovy č.1100 pro potřeby školy, výdejna, spoluúčast k dotaci 5 000 000

Během pár dní se dokázalo v této jedné položce ušetřit celkem 2,5 mil Kč. Na dotaz, které z čísel je tedy smyšlené, jestli 7,5mil Kč nebo 5mil Kč, jsme dostali odpověď, že částka 7,5mil Kč je zasmluvněná. Čili pokud město dotaci dostane, bude muset zaplatit 7,5 mil Kč namísto 5 mil Kč.

Co tedy s tím, když v upraveném rozpočtu je 5 mil Kč? Odpověď od vedení města zněla: „Až se dotace schválí, uděláme rozpočtové opatření a znovu navýšíme na 7,5 mil Kč.“

Po takovéto úpravě, připomínající pořekadlo, „Aby se vlk nažral a koza zůstala celá“, byl rozpočet těsně schválen! V Českobrodském zpravodaji (únor 2016) uvádí pan starosta Bc. Jakub Nekolný, že byl rozpočet „po zásahu a doporučení finančního výboru schválen s přebytkem 5 miliónů korun“. Občan by si tak mohl myslet, že přebytkový rozpočet snižuje dluh města o 5 miliónů korun. Opak je pravdou, dluh města se tímto uměle vytvořeným přebytkem nesníží. Chová se vedení města jako řádný hospodář?

Ing. Lucie Šmejkalová, Českobroďák SNK

REAKCE STAROSTY MĚSTA – Bc. Jakuba Nekolného

     Fajn, asi se mi záležitost nepodařilo na jednání zastupitelstva dostatečně vysvětlit, tak se o to pokusím znovu. Rozpočet města na konkrétní rok v sobě zahrnuje jen a pouze příjmy a výdaje toho konkrétního roku. Tedy ve schváleném rozpočtu předpokládáme letos vyšší příjmy než výdaje o 5,1 mil. Kč. V položce financování se pak finance vyrovnávají zapojením příjmů a výdajů let minulých a budoucích. V roce 2016 je plánováno uhrazení 6,9 mil. Kč na splátkách úvěrů přijatých v minulosti a naopak použití 1,8 mil. Kč z přebytku hospodaření loňského roku. Výsledkem je oněch 5,1 mil. Kč využití přebytku hospodaření.

     Čili opravdu přebytky hospodaření i letošního roku jdou na splátky starých dluhů. Na rozdíl od finanční- ho výboru se domnívám, že zapojení kontokorentu 5 mil. Kč do návrhu rozpočtu nebylo úplně od věci. Rozpočet by byl vyrovnaný a čistě technicky by se část dluhů platila právě na úkor budoucích příjmů. Zjednodušeně řečeno část plateb by se z letošního roku odsunula do dalších let. Ale jen v případě, že by se příjmy vyvíjely dle rozpočtu. Neboť rozpočet sestavujeme odpovědně a daňové příjmy většinou zahrnujeme do rozpočtu v hodnotách nejnižší předpovědi. Kontokorent bychom tedy využívali jen výjimečně v nezbytně nutné výši a dle skutečnosti pak upravili jeho zapojení v dalších rozpočtových opatřeních.

     Avšak trvání na snížení výdajů o výše zmíněných 5,1 mil. Kč vzešlé z finančního výboru nás donutilo škrtat hlavně v investičních výdajích. Mimochodem opoziční zastupitelé nakonec nehlasovali ani pro takto upravený rozpočet. Hodně bolestivý zásah se týkal například projektové přípravy dalších investic, kdy prakticky již nemůžeme objednávat zpracování nových projektů a připravovat se na další dotační výzvy. Proto budu chtít předložit první rozpočtové opatření na nejbližším jednání zastupitelstva města.

     O částku 2,5 mil. Kč byla opravdu pokrácena položka na zajištění spoluúčasti rekonstrukce bývalého infekčního pavilónu na školní budovu. Ale tato položka je pouze kvalifikovaným odhadem, kolik budeme potřebovat peněz na dofinancování. Žádost o dotaci jsme podali na dvě ministerstva, kde každé má jiné dotační podmínky. Také ještě neproběhlo výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, které také může cenu stavby výrazně ovlivnit. Čili částku ve výši 7,5 mil. Kč Vám nikdo garantovat nemůže. Spoluúčast města může být vyšší ale i nižší. Víme jen, že méně než 5 mil. Kč to určitě nebude. Může se i stát, že dotaci nedostaneme a naopak budeme řešit, jak tyto peníze využít. Proto jsem hovořil o nutnosti reagovat formou rozpočtového opatření na informace, které budeme postupně dostávat.

     Vedení města se snaží chovat jako řádný hospodář a posuzuje problematiku ze širšího hlediska než je jen rozpočtový proces. Ono totiž existuje i tzv. skryté zadlužení, jímž je míněn stav majetku. Můžeme mít nakrásně každoroční přebytky hospodaření, ale majetek nám bude chátrat. U budov a veřejné infrastruktury se z toho následně může stát časovaná bomba, která v případě nějaké havárie může velmi negativně ovlivnit hospodaření města. Velké investice byly v našem městě realizovány za účasti dotací a v době recese, kdy byly ceny nejen stavebních prací na velice nízké hladině. V tu dobu jsme se zadlužili a dluh splácíme až v době ekonomické- ho růstu. Proto mi nepřipadá, že by se vedení města chovalo ekonomicky nezodpovědně a naopak si troufám říct, že rekonstrukce prostoru v okolí ná- draží se povedla i díky zvolené strategii.

Jakub Nekolný, starosta města

Převzato z ČBZ viz. odkaz: http://www.cesbrod.cz/media/pdf/cbz/2016/brezen_2016.pdf