Zrušení poplatků za hrobová místa a údržba významných hrobů

6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.6.2015

Zrušení poplatků za hrobová místa a údržba významných hrobů

Obsah materiálu; Titulní list; Návrh usnesení

Důvodová zpráva – stručná:

Český Brod se jako malé město nemůže chlubit mnoha jmény, které by znala celá republika. Přesto se ale najdou českobrodští občané, kterým v dějinách našeho státu významné místo zcela jistě náleží nebo se v minulosti minimálně o naše město zasloužili.

Je jistě dobrá myšlenka pořádat každoročně slavnostní vyhlášení městských Osobností roku, ale na druhou stranu není rozhodně správné, že ti, kdo se o město a o jeho dobré jméno zasloužili v minulosti, jsou sice v pár případech občas vzpomínáni, ale ve skutečnosti se k nim jako město chováme, mírně řečeno, velmi přezíravě.

Myšleno je místo jejich posledního odpočinku na českobrodském hřbitově. To by mělo být nade vší pochybnost místem důstojným a město by v případě, že tomu tak není, mělo převzít odpovědnost za to, aby tomu tak bylo.

Skutečnost je poměrně tristní: hroby těchto lidí, kteří pro město ve své době vykonali opravdu záslužné činy, jsou zanedbané, prorostlé a obrostlé plevelem, špinavé a zašlé, začínají chátrat a jedinou známkou starosti města o ně je na některých z nich nalepená cedule s výzvou o zaplacení nájmu za to, že zde leží.

Ale oni nemohou za to, že se v Českém Brodě či jeho okolí již dávno nenacházejí jejich vnuci či pravnuci, kteří by za ně nájem hrobu platili, že třeba ani neexistují nebo dokonce, že kdesi žijící současní potomci možná ani nevědí, že zde jejich předci leží! A proto bychom se my sami – při zjištění, že místo posledního odpočinku takového člověka přestalo být udržováno a nikdo za ně delší dobu neplatí nájem – měli automaticky postarat o to, aby to nebyla naše velká ostuda. Těch, kdo by si naši péči v tomto směru za své činy zasloužili, není rozhodně tolik, aby tato samozřejmá a i čestná povinnost nebyla v možnostech města Český Brod.

Konkrétní příklady, kterých se tato myšlenka zcela jistě týká:

Antonín Balšánek, českobrodský rodák a významný architekt. Autor projektu našeho Podlipanského muzea, a také autor celé řady významných staveb – například mostu Legií v Praze (vyznamenán císařským řádem Františka Josefa I.), budovy Muzea hl. města Prahy, Městského divadla v Plzni a Pardubicích, vedení stavby Obecního domu v Praze (podíleli se Švabinský, Aleš, Mucha či Myslbek) a dalších.
Jan Koula a Jan Evangelista Koula, oba významní architekti. Ten starší nám v Českém Brodě navrhl několik staveb, mimo jiné třeba dnešní II. Základní školu v Tyršově ulici, ale také jednu z nejpěknějších sokoloven v republice, která se v tomto roce má dokonce stát kulturní památkou České republiky. Profesor Jan Koula, rovněž českobrodský rodák, je spoluautorem Čechova mostu v Praze, autorem pavilonu Maroldova panoramatu bitvy u Lipan, autorem významných úprav Strakovy akademie a Staroměstské radnice, realizoval stavby například na Staroměstském náměstí či Pařížské ulici v Praze a celých 25 let byl kurátorem národopisných sbírek Národního muzea.
Oba pány profesory – Balšánka i Koulu – (i Koulu mladšího) najdeme uvedené v různých odborných publikacích, jsou uvedeni ve Wikipedii – mezinárodní internetové encyklopedii, po Koulovi starším jsme si pojmenovali jednu z hlavních dopravních tepen našeho města…

O to větší ostudou je, že na hrobu profesora Balšánka vymáhá město dluh za neplacení nájmu od roku 2009 v roční výši 413,- Kč a na hrobu profesora Kouly stejný dluh od roku 2010 s poplatky v roční výši 426,- korun…

Návrh tohoto usnesení by se měl týkat i těch, kteří sice nejsou uvedeni v knihách či Wikipediích, ale přesto zde po sobě zanechali dědictví, které my, českobroďáci, využíváme i po dlouhých letech, a za které je řada z nás vděčna. Konkrétní osobou, které by se toto mělo týkat, je například Emanuel Diblíček. Pan Diblíček byl českobrodský fotograf, knihař a trafikant a přesto, že většině obyvatel asi jeho jméno nic neřekne, dodnes si snad všichni při každé příležitosti s velkým zájmem prohlížíme jeho staré pohlednice Českého Brodu, kterých vydal neuvěřitelné množství a které jsou dodnes ozdobou mnoha publikací a výstav (minimálně polovina z několika desítek reprodukcí těchto starých pohlednic visí i na schodišti Městského úřadu) a které jsou stále velmi žádaným sběratelským artiklem. Díky jemu je zachyceno naše město ve své tehdejší podobě, s řadou nemovitostí, které zde kdysi stávaly a slouží nám tak jako zdroj velmi cenných historických informací o našem městě. I pan Diblíček je ovšem po skoro 100 letech od své smrti  dlužníkem města…

Navrhuji proto zřízení odborné komise (a konkrétně bych do ní uvítal PhDr. Mrvíka), která by na základě podkladů o hrobových místech zhotovila jmenný seznam těch několika významných osobností města, kteří jsou pochováni na českobrodském hřbitovu a o jejichž hroby se nikdo nestará a neplatí nájem. A rád bych docílil toho, aby město Český Brod těmto osobnostem jednou pro vždy odpustilo dlužné nájemné, výdaje za údržbu hrobů zařadilo do rozpočtu města a nařídilo Technickým službám se o tyto hroby pravidelně starat a udržovat je v čistotě, aby nebyly nadále ostudou města, ale do budoucna důkazem, že na své osobnosti nezapomínáme ani po jejich smrti.

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Petrásek

Město Český Brod

Zastupitelstvo města

USNESENÍ

Návrh ze dne 10. 6. 2015

Zrušení poplatků za hrobová místa a údržba významných hrobů

Zastupitelstvo města

S c h v a l u j e  zřízení odborné komise, která do 3.6.2015 předloží radě města seznam hrobových míst, ve kterých jsou uloženy ostatky českobrodských občanů, kteří se v minulosti významně zasloužili o Český Brod, a u kterých za poslední tři roky a déle nedošlo k uhrazení nájmu za hrobové místo.

U k  l á d á radě města zrealizovat u těchto vybraných hrobových míst s významnými českobrodskými občany zrušení výběru těchto poplatků s tím, že náklady na pronájem těchto hrobových míst budou hrazeny z rozpočtu města s opatřením, aby toto pravidlo platilo i pro případy v budoucnosti.

U  k  l  á  d  á   starostovi města pověřit Technické služby údržbou těchto hrobových míst v potřebném rozsahu – 2x ročně očista a úprava hrobu a jeho nejbližšího okolí.

KOMPLETNÍ INFORMACE K UVEDENÝM DOKUMENTŮM A KONEČNÉ SCHVÁLENÉ USNESENÍ NALEZNETE: http://www.cesbrod.cz/section/zastupitelstvo