finance

Dubnové jednání zastupitelstva

Hlavním bodem programu bylo projednání rozpočtového opatření. Zde jsme se od radního města Ing. Majera dozvěděli, že město musí drasticky šetřit a provést zásadní škrty v rozpočtu. Kromě špatného hospodaření vedení města je na vině i covidová krize. Následně bylo zastupitelům řečeno, že městu chybí 11 mil. na provozní výdaje úřadu.

drobné mince

     V rozpočtovém opatření bylo několik zarážejících položek. Město v rámci šetření škrtlo téměř milion korun na realizaci průjezdového radaru na silnici I/12, který měl zpomalit dopravu, a to prioritně v místě, kde spousta lidí z Brodu přechází či přejíždí hlavní silnici směrem do Zahrad a Dolánek. Zde se v minulosti stala spousta smrtelných nehod. O zabezpečení křižovatky se jedná už několik let. Navíc radar si na sebe brzy vydělá. Oproti tomu byl rozpočtovým opatřením vyčleněn jeden milion veřejných prostředků přímo pro Sokol, a to na rekonstrukci části sklepa, což je aktuálně pro občany města zbytná věc. Na veřejné sportoviště či dětská hřiště vedení města vyčlenilo pouze 100.000,- Kč.

 Výše uvedené finanční toky byly kritizovány zastupiteli Českobroďák SNK. Téměř nikdo z koaličních zastupitelů neřekl ani slovo a všichni zvedli ruku pro takto sestavené rozpočtové opatření. Je vidět, že nedávno podepsali koaliční smlouvu, která je zavazuje k poslušnosti. Nicméně světe div se, 30. dubna byla městem vypsána veřejná zakázka na „Úsekové měření rychlosti na I/12“. Tady je vidět, jak to v praxi chodí. Jeden den něco zastupitelé schválí, aby to za týden bylo úplně jinak. V tomto případě se nakonec vedení města rozhodlo správně a Českobroďák je za to chválí. Doufejme, že se přechod přes „státovku“ stane brzy bezpečnější.

Suterén Sokolovny

            Jedním z bodů byl i náš návrh na odvolání Ing. Petráska z redakční rady českobrodského zpravodaje. V diskuzi k tomuto bodu pan Petrásek potvrdil, že některá jeho vyjádření v březnovém zpravodaji nebyla pravda. Lze si vše poslechnout na zveřejněném záznamu z jednání. Stejně však byl kolegy z vedení města tzv. podržen a z redakční rady odcházet nemusí. Drtivá většina koaličních zastupitelů tím dala najevo, že s chováním Ing. Jaroslava Petráska ml. souhlasí a že lze ve zpravodaji otisknout cokoliv, když se to tedy zrovna vedení města hodí. Kritika od opozičních zastupitelů nejspíš kazí koncept tohoto krásného periodika. Ale podle tiskového zákona být otištěna musí!! I když jsme byli opakovaně vyzýváni, abychom mlčeli, tak nepřestaneme a na nešvary vedení města budeme poukazovat.

Podrobnosti naleznete na webu snk.ceskobrodak.cz a facebooku Spět ke zdravému městu.

 Zastupitelé Českobroďák SNK

ZNÁME VÍTĚZE BROĎÁCI BRODU!

Hlasování prvního, pilotního ročníku, Broďáci Brodu je za námi a my známe jeho výsledky! Celkově se do ankety zapojilo 885 hlasujících. Z 300 tis. Kč, které byly vyčleněny na realizaci návrhů v participativním rozpočtu, budou realizovány dva návrhy po 150 tis. Kč.

Největší podporu od hlasujících získal návrh Ing. arch. Markéty Havlíčkové Zútulnění pěších tras z Brodu na Štolmířkterý se zaměřil na umístění drobného mobiliáře a kultivování pěších tras z Českého Brodu do Štolmíře. Podpořilo ho 370 tzn. 42% hlasujících. Je to jednoznačně nejlépe hodnocený návrh. Cena návrhu je stanovena na 150 tis. Kč.

O využití zbývající částky participativního rozpočtu 150 tis. Kč se podělil druhý nejlépe hodnocený návrh v pořadí Petra Fořta Park plný překvapení – projekt II. zemní trampolíny. S autorem tohoto návrhu jsme se dohodli na realizaci zabudování pouze dvou zemních trampolín a tím jsme ponížili původní rozpočet z 300 tisk Kč na 150 tis. Kč. Stále platí, že nové zemní trampolíny budou na místě starého kolotoče v městském praku v Jiráskových sadech. Počítá se také s úpravou povrchu kolem stávajících laviček v blízkosti zemních trampolín.

logo_header-3

Pravidla Postup_pravidla_PaR.pdf totiž říkají, že “pokud finanční prostředky nebudou dostačovat na realizaci následujícího návrhu v žebříčku, bude autorovi nabídnuto realizovat návrh s omezeným rozpočtem”.

Pane starosto, jak hodnotíte první ročník a co říkáte výsledkům? „Osobně mě velmi příjemně překvapil vysoký počet podaných projektů i jejich nesporná kvalita. Konkurence v prvním ročníku byla opravdu tvrdá a vyčleněné finance stačí jen na realizaci pár projektů. Moc bych se přimlouval a budu to navrhovat na jednání rady města, abychom některé další nápady z participativního rozpočtu podpořili a realizovali přímo z městského rozpočtu. Totiž i projekty, které nedostaly takovou podporu a skončily v poli poražených, jsou velmi dobré a jistě by zpříjemnily život v našem městě. Stejně tak budu chtít na příští ročník vyčlenit více peněz, protože pilotní ročník považuji za velmi úspěšný a bylo by škodou v této aktivitě nepokračovat a dále ji nerozvíjet.“

„Mám velkou radost! Těším se na to, až se konečně zatraktivní vyhledávaná trasa. Jsem ráda, že se v rámci participativniho rozpočtu povede i realizace druhého návrhu, jelikož se o revitalizaci parku také dlouhodobě zajímám.“ Reagovala na výsledky Ing. arch. Markéta Havlíčková.

Úspěšné ohodnocení svého návrhu komentoval Petr Fořt slovy: „Jsem rád, že to tak dopadlo. Bylo by dobré neopouštět vizi obnovení celého parku. V areálu se podařilo vybudovat hřiště pro nejmenší, ale chybí aktivní zábava pro starší děti a dorost. Zemní trampolíny beru jako první krok k oživení a zkulturnění tradičního místa setkávání.“

Rádi bychom v příštím roce v procesu participativního rozpočtu pokračovali. Je pro nás důležitá zpětná vazba, ze které budeme vycházet při hodnocení a případně i úpravě pravidel Broďáci Brodu. Budeme rádi za vyplnění doplňkové ankety k hlasování, která je otevřená do 10. května.

Velice děkujeme všem, kteří se do participativního rozpočtu zapojili jako autoři, spoluautoři, konzultanti návrhů nebo jako hlasující. Děkujeme také za podněty během podávání vašich nápadů či během samotného hlasování. Řada návrhů bude zařazena do akčního plánu, jehož podmnožinou je zásobník projektů města. V nejbližších dnech budou vítězné návrhy předloženy radě města ke schválení. Dalším krokem bude úzká spolupráce s navrhovateli na realizaci jejich návrhů, kterou můžete sledovat v Galerii návrhů.

Souhrnný přehled výsledku hlasování na jdete na webu Broďáci Brodu. 

ZDROJ: Známe vítěze Broďáci Brodu! – Zdravý Brod – Aktuality – Město Český Brod (cesbrod.cz)

Odvolání Jaroslava Petráska ml. z redakční rady českobrodského zpravodaje

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 21.04.2021

Doporučení radě města odvolat Ing. Jaroslava Petráska ml. z redakční rady českobrodského zpravodaje

Doporučení radě města jmenovat do redakční rady českobrodského zpravodaje pana Václava Hájka

Předkládá: Ing. Jaroslav Kokeš

Zpracoval: Ing. Jaroslav Kokeš

Konzultováno: Mgr. Jiří Havlíček, Bc. Metoděj Málek, Ing. Lucie Baslová, Václav Hájek

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města doporučuje radě města:
1) odvolání Ing. Jaroslava Petráska ml. z redakční rady českobrodského zpravodaje, a to kvůli hrubému porušení pravidel pro publikování a zneužití postavení člena redakční rady
2) jmenování pana Václava Hájka členem redakční rady českobrodského zpravodaje

Důvodová zpráva:

1) Na jednání zastupitelstva dne 10.2.2021 byl projednáván bod o poskytnutí příslibu synergie pro T.J.Sokol Český Brod. Zastupitelé Českobroďák SNK hlasovali proti či se zdrželi hlasování, všichni ostatní zastupitelé hlasovali pro příslib finančních prostředků. Ihned po tomto bodu byla vyhlášena přestávka. Během této přestávky přišel pan Ing. Petrásek ml. ke stolu, kde sedí opozice a hlasitě řekl panu Mgr. Havlíčkovi: „Všichni u tohoto stolu jste čůráci!“ Poté odešel do vestibulu sokolovny, kde označoval zastupitele Českobroďák SNK za „sráče“ apod., a to kvůli hlasování těchto zastupitelů. Pan Bc. Málek se pana Ing. Petráska zeptal, proč to bere tak osobně. Na to odpověděl, že to teď nehodlá řešit. Tomuto byli přítomni zastupitelé pan Martin Vlasák a slečna Karolína Blažková. Zastupitelé Českobroďáka SNK v březnovém čísle českobrodského zpravodaje (dále jen ČBZ) v rámci postřehů ze zastupitelstva zveřejnili i větu, že byli kvůli jejich hlasování sprostě uráženi náčelníkem sokola. V tomto samém březnovém čísle ČBZ byla panem Ing. Petráskem ml. zveřejněna reakce na článek zastupitelů Českobroďák SNK, ve které pan Ing. Petrásek ml. čtenářům bezostyšně lhal, a to zejména v této formulaci: „Mgr. Havlíček, kterému jsem po skončení zastupitelstva (tedy nikoliv na něm, jak je opět lživě psáno) do očí řekl, co si o jejich jednání myslím, neuměl použít jediný argument, který by jejich postup jakkoliv obhájil.“ Musíme zde uvést, že po skončení zastupitelstva pan Ing. Petrásek ml. vůbec s nikým z Českobroďák SNK nehovořil. Jeho příchod a rychlý odchod od stolu opozice, ihned ze začátku vyhlášené přestávky, je jasně zachycen na záznamu, který je pořizován na zastupitelstvu a zpřístupněn na webových stránkách města. Sprosté urážky náčelníka sokola směrem k zastupitelům Českobroďáka SNK slyšelo několik zastupitelů. Dále pak pan Ing. Petrásek ml. ve svém článku opakovaně urážel zastupitele Českobroďák SNK s očividným účelem co nejvíce poškodit samotnou opoziční stranu. V tuto chvíli nechceme řešit lži a překrucování faktů v článku pana Ing. Petráska ml., to ať si každý posoudí sám. Důležité je poukázat na selhání celé redakční rady v tom, že zcela proti pravidlům pro publikování umožnila zveřejnění článku, který měl velmi urážlivý a vulgární obsah. Zároveň umožnila zveřejnění článku, který byl redakční radě předložen po termínu, do kterého je možno zasílat články ke zveřejnění. Alarmující je na tomto fakt, že tato porušení redakční rada umožnila panu Ing. Petráskovi ml., který je členem této redakční rady. Kromě pana Ing. Petráska ml. se stejného pochybení dopustil opakovaně i starosta města Bc. Nekolný, který rovněž reagoval na náš článek po termínu. Nutno dodat, že příspěvek pana starosty alespoň nebyl urážlivý a vulgární.

Odvolání pana Ing. Jaroslava Petráska ml. z pozice člena redakční rady požadujeme zejména z těchto důvodů:
- jako člen redakční rady ČBZ reagoval v březnovém čísle ČBZ příspěvkem na článek Českobroďák SNK po termínu, který je striktně daný a po kterém se nesmí nikomu umožnit zveřejnění v daném čísle. Tímto porušil pravidla pro zveřejňování, která byla v té době platná na základě usnesení rady města č. 192/2015 ze dne 20.5.2015.
- jako člen redakční rady ČBZ umožnil zveřejnit příspěvek v březnovém čísle ČBZ, který je v celém kontextu, i některých jednotlivých konkrétností, velice urážlivý a vulgární, a to směrem k zastupitelům Českobroďák SNK. Pan Ing. Petrásek ml. veřejně označuje zastupitele za osoby „bez koulí“, označuje je za lháře a eunuchy. Tímto opět porušil pravidla pro zveřejňování, která byla v té době platná na základě usnesení rady města č. 192/2015 ze dne 20.5.2015.
- jako člen redakční rady závažných způsobem zneužil svého postavení tím, že si po termínu odevzdání umožnil zveřejnění svého vlastního článku, kterým reagoval na řádně zaslaný článek Českobroďáka SNK. V tomto svém článku úmyslně urážel členy zastupitelstva a prokazatelně zde lhal s úmyslem co nejvíce poškodit celou opoziční stranu a rovněž některé jejich členy. Velmi závažný je fakt, že tak činil z důvodu, že mu zastupitelé Českobroďák SNK neodhlasovali finance do jednoty, ve které je náčelníkem a ještě si dovolili na jeho sprosté chování upozornit.

Z výše uvedených důvodů by mělo zastupitelstvo doporučit radě města, aby odvolala pana Ing. Jaroslava Petráska ml. z redakční rady ČBZ. Důvody k tomu jsou velice vážné. Pan Ing. Petrásek ml. úmyslně porušil některá pravidla pro zveřejňování, která byla v té době platná na základě usnesení rady č. 192/2015. Vůbec nic na tomto nemění fakt, že rada města 19.3.2021 odsouhlasila nová pravidla pro zveřejňování v ČBZ, která redakční radě dávají v tomto směru podstatně větší oprávnění. Podotýkáme, že opoziční zastupitelé nemají možnost reagovat ihned na jakoukoliv kritiku a že tuto možnost by nemělo mít ani vedení města nebo dokonce další osoby. Zde by měla platit rovnost. ČBZ si všichni občané Českého Brodu platí nemalými finančními prostředky. Neměl by umožňovat neopodstatněnou politickou výhodu stranám, které jsou ve vedení města.

2) Doporučujeme radě města, aby jmenovala pana Václava Hájka členem redakční rady ČBZ. V minulosti působil dlouhá léta jako člen redakční rady ČBZ a má tím pádem potřebné zkušenosti a kvalifikaci. Pan Hájek je člověk spolehlivý a pečlivý, s vysokým morálním kreditem. Jistě dohlédne, aby se všichni řídili pravidly pro publikování a nevznikaly tak obdobné excesy jako v březnovém čísle, což hází velmi špatné světlo na náš zpravodaj i na osoby, které se pohybují kolem něj.
V minulosti nám bylo nabízeno ze strany pana starosty, abychom do redakční rady ČBZ nominovali zástupce z opozice, což bylo fér. Nyní bychom rádi této možnosti využili a doporučujeme zastupitele pana Hájka. Ten to s námi projednal a s nominací na člena redakční rady ČBZ souhlasí.

Zútulnění pěších tras z Brodu na Štolmíř

Návrh na umístění drobného mobiliáře a kultivování pěších tras z Českého Brodu do Štolmíře – asfaltová cesta a “Topolovka”

Navrhovaná úprava pěších tras nabízí občanům jedinečnou možnost trávení volného času v přírodě a zároveň v těsné blízkosti města. Asfaltové propojení se Štolmíří je vhodné pro pěší, cyklisty, bruslaře, apod. – trasa je dlouhá cca 700 m. Původní pěší cesta na Štolmíř, nazývaná “Topolovka”, je zase více přírodního charakteru s délkou cca 1 km po napojení na asfaltovou silničku ze Štolmíře k “Háječku”. Tato cesta by si zasloužila prostřih zarostlého profilu pro průchod pěších či běžců. V některých místech by bylo vhodné dosadit novou zeleň pro doplnění linie cesty. Nacházejí se zde pozůstatky starých či polorozpadlých laviček. Nabízela by se možnost odstranit původní nefunkční prvky a nahrazení novými v designu blízkému přírodnímu prostředí. Stejně podél novějšího asfaltového propojení.


V těsnější blízkosti “Útulny” by byla možnost umístění přírodního krytého drobného posezení jako útočiště před palčivým sluncem či deštěm a nalezení odpočinku. V současné chvíli zde ale nelze umístit žádný přístřešek, to bude možné až po změně územního plánu. Jako náplň pro trávení volného času nebo zakončení procházky by se mohlo využít alespoň piknikové místo se stolem a lavicemi.
Případným pokračováním projektu by mohlo být vytvoření naučné trasy podél cest (např. o místní fauně a flóře).

Odhadované náklady

150 000 Kč
Podrobný rozpočet akce ke stažení: ZDE

Pozn.: Po konzultaci s navrhovatelkou byl upraven rozpočet z 300.000 Kč na 150.000 Kč. K výraznému snížení rozpočtu došlo na základně vyjmutí postavení altánu, který v této chvíli není možné na místě vybudovat. Z návrhu bylo vyňato také veřejné ohniště pro možné riziko požárů ve volné zemědělské krajině. Do projektu byl dodán také položkový rozpočet.

Posouzení realizovatelnosti:

Návrh je realizovatelný. V případě, že bude umístěn pouze mobilní drobný mobiliář nepodlé realizace návrhu vydání opatření ze strany stavebního úřadu.
Odbor výstavby a územního plánování

Návrh je realizovatelný. Z hlediska ochrany přírody bez připomínek. Z hlediska nakládání s odpady bez připomínek. Z hlediska ochrany ovzduší nemáme námitek. Z hlediska vodního hospodářství bez připomínek. Z hlediska ochrany ZPF nemáme námitek. Z hlediska státní správy lesů bez připomínek.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Návrh je realizovatelný.

Odbor rozvoje
koupaliště

Zamyšlení nad naší minulostí – Ing. Jaroslav Kokeš

Je tomu asi 17 let co jsme začali s likvidací naší nemocnice. Ve státě vládla ODS a ČSSD. V našem městě vládne již 23 let koalice pod vedením ODS. Od našich předků jsme dostali dar, který je nade všechny dary. Krásnou nemocnici, která měla v historii města dobrou pověst a hlavně nikdy ničím nenahraditelnou úlohu. Slýchávali jsme, že máme velkou hustotu nemocnic, která není udržitelná v našem moderním světě. Nikdy nikdo nepomyslel na to, že jsme jenom lidé, kteří jsou na úrovni našeho zdravotnictví bytostně závislí – Vždyť zdravá populace může budovat, vymýšlet, tvořit a dát křídla dalšímu zdravému vývoji ve prospěch lidí. Je velkou neznámou otázkou, jak se tato společnost dál bude vyvíjet a hlavně kam se bude vyvíjet.

Jediný ukazatel, který obdivujeme je úroveň a výše HDP, počet vyrobených aut, množství vybudovaných kilometrů dálnic, počet investic bez ohledu na stálé zadlužování našich dětí, vnoučat a dalších generací. K tomu všemu nejvíce potřebujeme zdravé a vitální lidi. Nejenom v Českém Brodě, ale i ve Vlašimi dokázali politici nemocnice zavřít a zlikvidovat. LDN, která z části nemocnici nahradila je pochmurný výsledek konání. Sebelepší toto zařízení se nikdy nemůže srovnávat se soužitím dětí a rodičů. Pociťuji, že tato společnost ani o žádné soužití nestojí. Stále se za něčím honíme a zapomínáme ctít nejzákladnější lidské hodnoty. Láska a pravda, podle prezidenta Havla přestala fungovat. Silně se prosazuje lež a nenávist za každou cenu. Přebudování naší nemocnice na školu, Školní restaurant, Poradenské centrum, je zoufalství naší společnosti. Přišla jedna pandemie a společnost s ní soutěží o přežití. A tak se ptám, mají být částečně zdravotnická zařízení předimenzovaná a nebo nechat lidi umírat a platit krutou daň za nekompetentní rozhodnutí našich politiků, kteří jenom papouškují své nadřízené bez jakéhokoliv promyšleného konání. A nejde jenom o nemocnici. Jde i o důstojný stánek kulturní úrovně jako byl Lidový dům, kde mohly probíhat významné společenské akce / taneční, koncerty/, a další společenská setkání. Kdo prožil taneční v naší sokolovně jistě nemůže být, co do úrovně konání, spokojen. Jediné uspokojení to přináší Sokolu a to v příjmu peněz za nájem.

Vedení města honí volební body na přestavbě nemocnice, na likvidaci koupaliště na nákupních centrech, na koupi areálu ZZN, který neumíme řádně využívat, protože nemáme žádný harmonogram investic a vrhneme se na takové věci, na které dostaneme dotace bez ohledu na zadlužení města.

Ing. Jaroslav Kokeš – zastupitel