ZNÁME VÍTĚZE BROĎÁCI BRODU!

Hlasování prvního, pilotního ročníku, Broďáci Brodu je za námi a my známe jeho výsledky! Celkově se do ankety zapojilo 885 hlasujících. Z 300 tis. Kč, které byly vyčleněny na realizaci návrhů v participativním rozpočtu, budou realizovány dva návrhy po 150 tis. Kč.

Největší podporu od hlasujících získal návrh Ing. arch. Markéty Havlíčkové Zútulnění pěších tras z Brodu na Štolmířkterý se zaměřil na umístění drobného mobiliáře a kultivování pěších tras z Českého Brodu do Štolmíře. Podpořilo ho 370 tzn. 42% hlasujících. Je to jednoznačně nejlépe hodnocený návrh. Cena návrhu je stanovena na 150 tis. Kč.

O využití zbývající částky participativního rozpočtu 150 tis. Kč se podělil druhý nejlépe hodnocený návrh v pořadí Petra Fořta Park plný překvapení – projekt II. zemní trampolíny. S autorem tohoto návrhu jsme se dohodli na realizaci zabudování pouze dvou zemních trampolín a tím jsme ponížili původní rozpočet z 300 tisk Kč na 150 tis. Kč. Stále platí, že nové zemní trampolíny budou na místě starého kolotoče v městském praku v Jiráskových sadech. Počítá se také s úpravou povrchu kolem stávajících laviček v blízkosti zemních trampolín.

logo_header-3

Pravidla Postup_pravidla_PaR.pdf totiž říkají, že “pokud finanční prostředky nebudou dostačovat na realizaci následujícího návrhu v žebříčku, bude autorovi nabídnuto realizovat návrh s omezeným rozpočtem”.

Pane starosto, jak hodnotíte první ročník a co říkáte výsledkům? „Osobně mě velmi příjemně překvapil vysoký počet podaných projektů i jejich nesporná kvalita. Konkurence v prvním ročníku byla opravdu tvrdá a vyčleněné finance stačí jen na realizaci pár projektů. Moc bych se přimlouval a budu to navrhovat na jednání rady města, abychom některé další nápady z participativního rozpočtu podpořili a realizovali přímo z městského rozpočtu. Totiž i projekty, které nedostaly takovou podporu a skončily v poli poražených, jsou velmi dobré a jistě by zpříjemnily život v našem městě. Stejně tak budu chtít na příští ročník vyčlenit více peněz, protože pilotní ročník považuji za velmi úspěšný a bylo by škodou v této aktivitě nepokračovat a dále ji nerozvíjet.“

„Mám velkou radost! Těším se na to, až se konečně zatraktivní vyhledávaná trasa. Jsem ráda, že se v rámci participativniho rozpočtu povede i realizace druhého návrhu, jelikož se o revitalizaci parku také dlouhodobě zajímám.“ Reagovala na výsledky Ing. arch. Markéta Havlíčková.

Úspěšné ohodnocení svého návrhu komentoval Petr Fořt slovy: „Jsem rád, že to tak dopadlo. Bylo by dobré neopouštět vizi obnovení celého parku. V areálu se podařilo vybudovat hřiště pro nejmenší, ale chybí aktivní zábava pro starší děti a dorost. Zemní trampolíny beru jako první krok k oživení a zkulturnění tradičního místa setkávání.“

Rádi bychom v příštím roce v procesu participativního rozpočtu pokračovali. Je pro nás důležitá zpětná vazba, ze které budeme vycházet při hodnocení a případně i úpravě pravidel Broďáci Brodu. Budeme rádi za vyplnění doplňkové ankety k hlasování, která je otevřená do 10. května.

Velice děkujeme všem, kteří se do participativního rozpočtu zapojili jako autoři, spoluautoři, konzultanti návrhů nebo jako hlasující. Děkujeme také za podněty během podávání vašich nápadů či během samotného hlasování. Řada návrhů bude zařazena do akčního plánu, jehož podmnožinou je zásobník projektů města. V nejbližších dnech budou vítězné návrhy předloženy radě města ke schválení. Dalším krokem bude úzká spolupráce s navrhovateli na realizaci jejich návrhů, kterou můžete sledovat v Galerii návrhů.

Souhrnný přehled výsledku hlasování na jdete na webu Broďáci Brodu. 

ZDROJ: Známe vítěze Broďáci Brodu! – Zdravý Brod – Aktuality – Město Český Brod (cesbrod.cz)

Český Brod – CENZURA ve zpravodaji

Reakce na „výplod“ Ing. Petráska ml. v ČBZ březen 2021

Starosta města Bc. Nekolný často porušuje pravidla, která striktně redakční rada zpravodaje vyžaduje po ostatních občanech – po redakční uzávěrce ve zpravodaji uveřejňuje články, kterými reaguje na naše příspěvky. Je to značně nefér k politickým oponentům a zcela proti pravidlům. Již v minulosti pan starosta veřejně na jednání zastupitelstva přislíbil, že takto činit nebude! V březnovémčísle se k němu přidal další člen redakční rady Ing. Petrásek ml. (leader koaliční strany Pro Brod) a rovněž bez ohledu na pravidla, která mu to zakazují, reaguje na náš článek.Jde tu o princip, kdy vrchní autorita města veřejně zneužívá svého postavení starosty a ještě navíc to umožňuje dalším!

Ing. Petrásek psal, že „zastupitelé Českobroďáka bez jakéhokoliv slova vysvětlení hlasovali proti…“ není to pravda, za Českobroďáka měl dlouhé vysvětlení Bc. Málek při projednávání tohoto bodu. Lze si pustit záznam. Petrásek se dále zapřísahá, že nadávky nebyly kvůli projednávanému bodu a že padly až po jednání zastupitelstva směrem k panu Havlíčkovi. Opět to není pravda. Ihned po tomto bodu, který se týkal Sokola, byla vyhlášena na chvíli přestávka v jednání. V první minutě této přestávky napochodoval náčelník brodských Sokolů ke stolu opozice a hlasitě řekl: „všichni tady u toho stolu jste čůr…“ a zase rychle odešel do předsálí, kde Českobroďáku nahlas nadával do srá.. apod. Několik dalších zastupitelů toho bylo svědkem. Dále v článku pan Petrásek vyjadřuje lítost nad tím, že byl kdy součástí Českobroďáka a že se za to stydí. Ano, v minulém volebním období byl za naše sdružení v zastupitelstvu města. Také jsme se styděli za to, že po nějaké době začal hlasovat dle osobních zájmů jako zástupce Sokola, ne jako zastupitel hájící zájmy města, a ne dle programu, se kterým se do zastupitelstva dostal. Měli jsme „koule“ na to se s ním ve slušnosti rozejít, aniž by to narušilo naše přátelské vztahy. Petrásek občanům v minulém příspěvku zpravodaje prokazatelně a bez ostychu lhal.

Náš zastupitel Mgr. Havlíček při osobní schůzce s Ing. Petráskem opravdu nic nenamítal proti rekonstrukci v Sokolovně. Samotné hlasování každého zastupitele by se však mělo skládat z nastudování podkladů, pochopení širších souvislostí a zvážení různých úhlů pohledu, přínosů či ekonomické zátěže. Každý zastupitel by pak měl hlasovat ne na základě kamarádských vztahů, ale v zájmu města a jeho občanů.

Podrobnosti naleznete na našem webu snk.ceskobrodak.cz a facebooku Spět ke zdravému městu.

Zastupitelé SNK Českobroďák: Mgr. Jiří Havlíček, Ing. Lucie Baslová, Ing. Jaroslav Kokeš

Zútulnění pěších tras z Brodu na Štolmíř

Návrh na umístění drobného mobiliáře a kultivování pěších tras z Českého Brodu do Štolmíře – asfaltová cesta a “Topolovka”

Navrhovaná úprava pěších tras nabízí občanům jedinečnou možnost trávení volného času v přírodě a zároveň v těsné blízkosti města. Asfaltové propojení se Štolmíří je vhodné pro pěší, cyklisty, bruslaře, apod. – trasa je dlouhá cca 700 m. Původní pěší cesta na Štolmíř, nazývaná “Topolovka”, je zase více přírodního charakteru s délkou cca 1 km po napojení na asfaltovou silničku ze Štolmíře k “Háječku”. Tato cesta by si zasloužila prostřih zarostlého profilu pro průchod pěších či běžců. V některých místech by bylo vhodné dosadit novou zeleň pro doplnění linie cesty. Nacházejí se zde pozůstatky starých či polorozpadlých laviček. Nabízela by se možnost odstranit původní nefunkční prvky a nahrazení novými v designu blízkému přírodnímu prostředí. Stejně podél novějšího asfaltového propojení.


V těsnější blízkosti “Útulny” by byla možnost umístění přírodního krytého drobného posezení jako útočiště před palčivým sluncem či deštěm a nalezení odpočinku. V současné chvíli zde ale nelze umístit žádný přístřešek, to bude možné až po změně územního plánu. Jako náplň pro trávení volného času nebo zakončení procházky by se mohlo využít alespoň piknikové místo se stolem a lavicemi.
Případným pokračováním projektu by mohlo být vytvoření naučné trasy podél cest (např. o místní fauně a flóře).

Odhadované náklady

150 000 Kč
Podrobný rozpočet akce ke stažení: ZDE

Pozn.: Po konzultaci s navrhovatelkou byl upraven rozpočet z 300.000 Kč na 150.000 Kč. K výraznému snížení rozpočtu došlo na základně vyjmutí postavení altánu, který v této chvíli není možné na místě vybudovat. Z návrhu bylo vyňato také veřejné ohniště pro možné riziko požárů ve volné zemědělské krajině. Do projektu byl dodán také položkový rozpočet.

Posouzení realizovatelnosti:

Návrh je realizovatelný. V případě, že bude umístěn pouze mobilní drobný mobiliář nepodlé realizace návrhu vydání opatření ze strany stavebního úřadu.
Odbor výstavby a územního plánování

Návrh je realizovatelný. Z hlediska ochrany přírody bez připomínek. Z hlediska nakládání s odpady bez připomínek. Z hlediska ochrany ovzduší nemáme námitek. Z hlediska vodního hospodářství bez připomínek. Z hlediska ochrany ZPF nemáme námitek. Z hlediska státní správy lesů bez připomínek.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Návrh je realizovatelný.

Odbor rozvoje
koupaliště

Zamyšlení nad naší minulostí – Ing. Jaroslav Kokeš

Je tomu asi 17 let co jsme začali s likvidací naší nemocnice. Ve státě vládla ODS a ČSSD. V našem městě vládne již 23 let koalice pod vedením ODS. Od našich předků jsme dostali dar, který je nade všechny dary. Krásnou nemocnici, která měla v historii města dobrou pověst a hlavně nikdy ničím nenahraditelnou úlohu. Slýchávali jsme, že máme velkou hustotu nemocnic, která není udržitelná v našem moderním světě. Nikdy nikdo nepomyslel na to, že jsme jenom lidé, kteří jsou na úrovni našeho zdravotnictví bytostně závislí – Vždyť zdravá populace může budovat, vymýšlet, tvořit a dát křídla dalšímu zdravému vývoji ve prospěch lidí. Je velkou neznámou otázkou, jak se tato společnost dál bude vyvíjet a hlavně kam se bude vyvíjet.

Jediný ukazatel, který obdivujeme je úroveň a výše HDP, počet vyrobených aut, množství vybudovaných kilometrů dálnic, počet investic bez ohledu na stálé zadlužování našich dětí, vnoučat a dalších generací. K tomu všemu nejvíce potřebujeme zdravé a vitální lidi. Nejenom v Českém Brodě, ale i ve Vlašimi dokázali politici nemocnice zavřít a zlikvidovat. LDN, která z části nemocnici nahradila je pochmurný výsledek konání. Sebelepší toto zařízení se nikdy nemůže srovnávat se soužitím dětí a rodičů. Pociťuji, že tato společnost ani o žádné soužití nestojí. Stále se za něčím honíme a zapomínáme ctít nejzákladnější lidské hodnoty. Láska a pravda, podle prezidenta Havla přestala fungovat. Silně se prosazuje lež a nenávist za každou cenu. Přebudování naší nemocnice na školu, Školní restaurant, Poradenské centrum, je zoufalství naší společnosti. Přišla jedna pandemie a společnost s ní soutěží o přežití. A tak se ptám, mají být částečně zdravotnická zařízení předimenzovaná a nebo nechat lidi umírat a platit krutou daň za nekompetentní rozhodnutí našich politiků, kteří jenom papouškují své nadřízené bez jakéhokoliv promyšleného konání. A nejde jenom o nemocnici. Jde i o důstojný stánek kulturní úrovně jako byl Lidový dům, kde mohly probíhat významné společenské akce / taneční, koncerty/, a další společenská setkání. Kdo prožil taneční v naší sokolovně jistě nemůže být, co do úrovně konání, spokojen. Jediné uspokojení to přináší Sokolu a to v příjmu peněz za nájem.

Vedení města honí volební body na přestavbě nemocnice, na likvidaci koupaliště na nákupních centrech, na koupi areálu ZZN, který neumíme řádně využívat, protože nemáme žádný harmonogram investic a vrhneme se na takové věci, na které dostaneme dotace bez ohledu na zadlužení města.

Ing. Jaroslav Kokeš – zastupitel