Zútulnění pěších tras z Brodu na Štolmíř

Návrh na umístění drobného mobiliáře a kultivování pěších tras z Českého Brodu do Štolmíře – asfaltová cesta a “Topolovka”

Navrhovaná úprava pěších tras nabízí občanům jedinečnou možnost trávení volného času v přírodě a zároveň v těsné blízkosti města. Asfaltové propojení se Štolmíří je vhodné pro pěší, cyklisty, bruslaře, apod. – trasa je dlouhá cca 700 m. Původní pěší cesta na Štolmíř, nazývaná “Topolovka”, je zase více přírodního charakteru s délkou cca 1 km po napojení na asfaltovou silničku ze Štolmíře k “Háječku”. Tato cesta by si zasloužila prostřih zarostlého profilu pro průchod pěších či běžců. V některých místech by bylo vhodné dosadit novou zeleň pro doplnění linie cesty. Nacházejí se zde pozůstatky starých či polorozpadlých laviček. Nabízela by se možnost odstranit původní nefunkční prvky a nahrazení novými v designu blízkému přírodnímu prostředí. Stejně podél novějšího asfaltového propojení.


V těsnější blízkosti “Útulny” by byla možnost umístění přírodního krytého drobného posezení jako útočiště před palčivým sluncem či deštěm a nalezení odpočinku. V současné chvíli zde ale nelze umístit žádný přístřešek, to bude možné až po změně územního plánu. Jako náplň pro trávení volného času nebo zakončení procházky by se mohlo využít alespoň piknikové místo se stolem a lavicemi.
Případným pokračováním projektu by mohlo být vytvoření naučné trasy podél cest (např. o místní fauně a flóře).

Odhadované náklady

150 000 Kč
Podrobný rozpočet akce ke stažení: ZDE

Pozn.: Po konzultaci s navrhovatelkou byl upraven rozpočet z 300.000 Kč na 150.000 Kč. K výraznému snížení rozpočtu došlo na základně vyjmutí postavení altánu, který v této chvíli není možné na místě vybudovat. Z návrhu bylo vyňato také veřejné ohniště pro možné riziko požárů ve volné zemědělské krajině. Do projektu byl dodán také položkový rozpočet.

Posouzení realizovatelnosti:

Návrh je realizovatelný. V případě, že bude umístěn pouze mobilní drobný mobiliář nepodlé realizace návrhu vydání opatření ze strany stavebního úřadu.
Odbor výstavby a územního plánování

Návrh je realizovatelný. Z hlediska ochrany přírody bez připomínek. Z hlediska nakládání s odpady bez připomínek. Z hlediska ochrany ovzduší nemáme námitek. Z hlediska vodního hospodářství bez připomínek. Z hlediska ochrany ZPF nemáme námitek. Z hlediska státní správy lesů bez připomínek.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Návrh je realizovatelný.

Odbor rozvoje
koupaliště

Zamyšlení nad naší minulostí – Ing. Jaroslav Kokeš

Je tomu asi 17 let co jsme začali s likvidací naší nemocnice. Ve státě vládla ODS a ČSSD. V našem městě vládne již 23 let koalice pod vedením ODS. Od našich předků jsme dostali dar, který je nade všechny dary. Krásnou nemocnici, která měla v historii města dobrou pověst a hlavně nikdy ničím nenahraditelnou úlohu. Slýchávali jsme, že máme velkou hustotu nemocnic, která není udržitelná v našem moderním světě. Nikdy nikdo nepomyslel na to, že jsme jenom lidé, kteří jsou na úrovni našeho zdravotnictví bytostně závislí – Vždyť zdravá populace může budovat, vymýšlet, tvořit a dát křídla dalšímu zdravému vývoji ve prospěch lidí. Je velkou neznámou otázkou, jak se tato společnost dál bude vyvíjet a hlavně kam se bude vyvíjet.

Jediný ukazatel, který obdivujeme je úroveň a výše HDP, počet vyrobených aut, množství vybudovaných kilometrů dálnic, počet investic bez ohledu na stálé zadlužování našich dětí, vnoučat a dalších generací. K tomu všemu nejvíce potřebujeme zdravé a vitální lidi. Nejenom v Českém Brodě, ale i ve Vlašimi dokázali politici nemocnice zavřít a zlikvidovat. LDN, která z části nemocnici nahradila je pochmurný výsledek konání. Sebelepší toto zařízení se nikdy nemůže srovnávat se soužitím dětí a rodičů. Pociťuji, že tato společnost ani o žádné soužití nestojí. Stále se za něčím honíme a zapomínáme ctít nejzákladnější lidské hodnoty. Láska a pravda, podle prezidenta Havla přestala fungovat. Silně se prosazuje lež a nenávist za každou cenu. Přebudování naší nemocnice na školu, Školní restaurant, Poradenské centrum, je zoufalství naší společnosti. Přišla jedna pandemie a společnost s ní soutěží o přežití. A tak se ptám, mají být částečně zdravotnická zařízení předimenzovaná a nebo nechat lidi umírat a platit krutou daň za nekompetentní rozhodnutí našich politiků, kteří jenom papouškují své nadřízené bez jakéhokoliv promyšleného konání. A nejde jenom o nemocnici. Jde i o důstojný stánek kulturní úrovně jako byl Lidový dům, kde mohly probíhat významné společenské akce / taneční, koncerty/, a další společenská setkání. Kdo prožil taneční v naší sokolovně jistě nemůže být, co do úrovně konání, spokojen. Jediné uspokojení to přináší Sokolu a to v příjmu peněz za nájem.

Vedení města honí volební body na přestavbě nemocnice, na likvidaci koupaliště na nákupních centrech, na koupi areálu ZZN, který neumíme řádně využívat, protože nemáme žádný harmonogram investic a vrhneme se na takové věci, na které dostaneme dotace bez ohledu na zadlužení města.

Ing. Jaroslav Kokeš – zastupitel

Nebezpečná školka Kollárova (U letadýlka)

5. června 2019 zasedalo zastupitelstvo města Český Brod. Velmi závažná věc se řešila v samotném závěru, kdy vystoupila ředitelka mateřské školky Kollárova Mgr. Zumrová a apelovala na vedení města a zastupitele, aby již začali něco dělat s kritickým stavem školky. Citovala ze znaleckého posudku, který označuje školku jako dožilou a nebezpečnou pro její návštěvníky. Paní ředitelka se nechce smířit s tím, že se problém začne řešit, až dojde k neštěstí, které by mohlo mít fatální následky. Na problém upozorňuje již mnoho let. Tak proč se nic se školkou neděje??

školka

Pan Nekolný s panem Klineckým a městským architektem vymysleli, že uspořádáme architektonickou soutěž na přestavbu mateřské školy v Kollárově ulici. Tato soutěž by byla finančně příliš nákladná pro naše město a pravděpodobně bychom jen těžko hledali peníze na realizaci „nejkrásnější školky na světě“. Usnesením č. 20 ze dne 4. 4. 2018 zastupitelstvo uložilo Radě města zrušit architektonickou soutěž na výstavbu nové MŠ Kollárova. Odkaz na článek zde. Českobroďák SNK a mnoho dalších zastupitelů chtěli po vedení města, aby se místo vymýšlení „zbytečností“ začala skutečně realizovat výstavba nové školky, aby se započalo s projektovou dokumentací. Mohl se ještě stihnout termín, kdy byly vypsané až 90% dotace pro výstavbu nové školky. Bohužel se nestalo vůbec nic.

hlasování_arch_soutež

Místo aby se začalo se stavbou nové školky, tak Rada města (NEKOLNÝ, KLINECKÝ, STUCHL, ULÍK, MAJER, CHARVÁT a JANÍK) dne 23. 1. 2019 předložila do zastupitelstva materiál, aby se opět rozjela veřejná architektonická soutěž MŠ Kollárova. Po proběhlé diskuzi nakonec pro tuto soutěž nehlasoval nikdo. Architektonická veřejná soutěž byla opět definitivně zrušena. V podstatě se všichni zastupitelé shodli, že problém je velice akutní a že je zapotřebí zahájit práce na projektové dokumentaci a standardně hledat zhotovitele nové školky. Takže jsme čekali, že se věci dají konečně do pohybu! Opět se nestalo vůbec nic!!

Máme již červen 2019 a paní Dočkalová (vedoucí odboru územního rozvoje) zastupitelům sdělila, že zatím není ohledně školky udělána ani čárka! Na jednání zastupitelstva pan starosta ubezpečoval paní ředitelku školky, že je školka samozřejmě jednou z priorit pro město. Dle sdělení členů stavební komise ze dne 6.5.2019 pan místostarosta Klinecký řekl, že školka není pro pana starostu prioritou. Proto bylo komisí žádáno o plán priorit, aby projekt školky pak zbytečně neležel několik let v šuplíku a poté musel být aktualizován – to vše znovu za nemalé peníze. Celá věc byla vyřešena již dvakrát zastupitelstvem a vedení města mělo dávno zahájit přípravy na realizaci školky. Jako by město nevědělo, že komisi je nadřízena rada města a radě je nadřízeno zastupitelstvo. Bohužel jsme v Českém Brodě a vůli zastupitelů nebere pan starosta a spol. zcela vážně.Celé to působí tak, že sice dlouhá léta vedení města řeší problematiku školky, ale ve skutečnosti je to vůbec nezajímá! Na zastupitelstvu to dokonce vypadalo i tak, že za zpožďování realizace může stavební komise. Školka je ve velmi špatném stavu, kdo bude zodpovědný za případnou tragédii?? Opětovně se setkáváme s tím, že město hasí až vzniklý požár. Dlouhá léta (deset let a více) se ví o velmi špatném stavu školky, o tom, že nám již nestačí kapacity základních škol, stravovacích zařízení apod. Jediné co může pomoci je rozvířit všeobecnou diskuzi, podepsat petici za novou školku a o celou věc se zajímat.

STUDIE LIBLICKÉHO PŘEDMĚSTÍ – CUKROVAR

Minulou středu 22. 5. 2019 proběhlo veřejné setkání na téma Liblické předměstí – Cukrovar. Zástupce investora pan Pavel Vyplašil ze společnost NELI S.P.A., a.s. představil studii zástavby daného území, která má oproti prvnímu lednovém setkání už konkrétnější podobu. K nahlédnutí zde.

ZDROJ: https://www.cesbrod.cz/item/studie-liblickeho-predmesti-cukrovar