I nevychovanec může být brodským zastupitelem

Již od zvolení do zastupitelstva pozoruji chování JUDr. Trauriga v souvislosti s naším sdružením. Posměšné poznámky při zasedání zastupitelstva, úšklebky a významné vrtění hlavou nad našimi návrhy nejsou u něj vzácností. Do nedávna jsem jeho chování ignoroval a v jeho prospěch jsem se dobrovolně vzdal nabízeného místa předsedy Finančního výboru, protože jsem takové řešení považoval za přínosnější pro město.
Po zveřejnění Traurigova článku v březnovém čísle ČBZ s názvem Převod nemocnice je (téměř) dokonán mi ale nezbývá než reagovat. Článek obsahuje nepravdy, a navíc se v něm autor vyjadřuje o Českobroďáku s úrovní drzého spratka.
Za prvé: my jsme vždy prosazovali zrušení výběrového řízení na nového provozovatele nemocnice a není pravdou Traurigovo tvrzení, že jsme byli pro jeho pokračování.
A za druhé: jakým právem si tento člověk dovoluje nazývat nás „hochy a děvčetem“? Kolega Kokeš je ve věku, kdy by mohl být Traurigovým otcem. Mě je sice o pár let méně, nicméně ani mě nebude nazývat „hochem“ nevychovanec mladší o 15 let, který nemá ani elementární pojem o slušném chování!! Stejně jako toto oslovení mě uráží jeho věta o nepodepsaných letácích ve schránkách v souvislosti s Českobroďákem.
Na slovní zplodinu, kterou Traurig jen dokazuje svoji úroveň, když píše o příspěvku Českobroďáka, „užitečném jako automat na kondomy ve Vatikánu“, odpovídat nebudu. Odpověď mu napsali sami občané na fóru města.

0284
Naše reakce měly zaznít na posledním zastupitelstvu, kdy jsme je chtěli dotyčnému nevychovanci říct do očí. Ale protože se na jeho útočný článek reakce daly čekat, asi se pro jistotu z jednání předem omluvil. Stejně jako to udělal i při ustavujícím zasedání.
Každopádně s takovým člověkem nehodlám nadále trávit víc času, než musím. Jeho nevhodné chování, na které poukazovali již dříve i někteří zastupitelé, snaha za každou cenu být nejchytřejším ze všech a hlavně jeho osobní přítomnost jsou pro mne natolik velkou překážkou, pro kterou jsem na posledním zasedání zastupitelstva oznámil svoji rezignaci na členství ve Finančním výboru města. Jsem přesvědčen, že i politika na komunální úrovni se dá dělat slušnou formou a nevychovaní hulváti v ní nemají co dělat. A jestli má Traurig v sobě aspoň kousek slušnosti, celému Českobroďáku se omluví – ale toho se patrně nedočkáme.

Ing. Jaroslav Petrásek ml., zastupitel města Český Brod

Článek JUDr. Vojtěcha Trauriga naleznete v březnovém Českobrodském zpravodaji na straně 47 (viz. dokaz: http://www.cesbrod.cz/media/pdf/cbz/2015/brezen_2015.pdf )

Reakce Českobroďák SNK

Reakce Českobroďáka SNK na článek zastupitele JUDr. Trauriga: Převod nemocnice (téměř) dokonán (CBZ – březen 2015, str.47)

Musíme reagovat na článek doktora Trauriga, který opět úmyslně překrucuje fakta a uráží zastupitele Českobroďáka SNK. Již jsme si zvykli, že je tento městský zpravodaj využíván vedením města ke své propagaci a k pravidelným narážkám vůči našemu seskupení, většinou tedy z pera našich místostarostů. Tentokrát se však proti tomuto způsobu vyjadřování musíme ohradit, zvláště pak je-li již hluboko za hranicí slušného chování. Abychom nemohli nic namítat, bylo v úvodníku zpravodaje alibisticky napsáno, že redakční rada do rubriky „Píšete nám“, nezasahuje. Tímto vlastně Traurigovo dílo RR posvětila a legalizovala. Najednou tvrdá pravidla pro zveřejňování článků neplatí a zodpovědnost redakční rady za obsah je ta tam? Je vidět, že do dalších voleb není daleko a že je potřeba postupně mezi lidi šířit, jak špatní jsou ti noví zastupitelé. Po přečtení článku zjistíte, že je kromě informace o nemocnici primárně zaměřen na pošpinění Českobroďáka SNK. Není pravdou, že jsme někdy hlasovali pro zmiňované výběrové řízení. Naopak, navrhli jsme jeho zrušení pro diskriminační a netransparentní charakter. Podrobnosti na snk.ceskobrodak.cz

Traurig v minulosti vystupoval jako velký oponent starosty a leader „opoziční“ strany ČSSD, která se však v Českém Brodě pod jeho vedením rozpadla. Zrovna tak od něj dávají ruce pryč mnozí z hnutí Volba pro město, pod kterou naposledy kandidoval. Asi kvůli tomu, že problém vždy jen nakousl a nikdy nedotáhl do konce, ztratil důvěru občanů, což znamenalo jeho politický pád a ztrátu všech ostatních mandátů v zastupitelstvu. Je to snad důvod jeho zášti?

Nazývat ovšem pana Ing. Kokeše „hochem“ a užitečnost našich názorů přirovnávat k automatům na kondomy ve Vatikánu je od tohoto politického outsidera krajně nezdvořilé až vulgární. Vzhledem ke vzdělání bychom od pana doktora očekávali více slušnosti a pravdomluvnosti.

Nevíme, jestli nás chtěl JUDr. Traurig vyprovokovat nebo se jedná o pouhý projev hulvátství. Možná opět uslyšíme, jak jsme agresivní ve svém počínání apod. Nebo je to jen „neúmyslné“ pochybení redakční rady? Jistě se ihned dočkáme reakce, neboť vedení města má jako jediné ve „svém“ časopisu možnost okamžitě reagovat, a to i po redakční uzávěrce!

Českobroďák SNK

Článek JUDr. Vojtěcha Trauriga naleznete v březnovém Českobrodském zpravodaji na straně 47 (viz. dokaz: http://www.cesbrod.cz/media/pdf/cbz/2015/brezen_2015.pdf )

Ad ztráta paměti a jakobíni v Brodě

     V prosincovém čísle Českobrodského zpravodaje byl otištěn příspěvek doc. B. Nekolného. Vrací se k období po převratu r. 1989. Je značně přísný a nepřesný.
Problém nemocnice a jejího vedení se objevil už na prvním jednání OF v sokolovně. Společně s Ing. Urbanem jsme byli pověřeni, abychom řediteli MUDr. Zychovi vyřídili, že převažující veřejné mínění považuje jeho setrvání ve funkci za nevhodné. Z čeho takové jednoznačné stanovisko pramenilo, to zřejmě věděli ti, kteří se s fungováním a strukturou nemocnice setkávali osobní zkušeností. Vzkaz jsme vyřídili, pro nic jiného jsme neměli pověření.
Ředitele Zycha odvolala až první zvolená rada. Zda to bylo rozhodnutí správné, či chybné, to nehodnotím, ale podstatné je to, že odvolání v žádném případě nezařizoval RNDr. Kunčar a Ing. Kokeš. To by pak někdo mohl analogicky tvrdit, že zásadní věci rozhoduje starosta nebo místostarosta s někým z občanů města bez rozhodnutí celé rady. Kromě toho tvrzení, že oba pánové chtěli mít v nemocnici rozhodující vliv prostřednictvím svých manželek, nemá reálný základ, protože ani jedna tam dokonce už delší dobu nepracovala, takže je to trochu malicherná pomluva. Myslím, že podobné úvahy nikam nevedou. (Věcný dodatek: Ing. Kokeš začal pracovat v zastupitelstvu města roku 2002.)
V jedné věci s autorem článku souhlasím, totiž že není dobré vytvářet atmosféru nesnášenlivosti. Ta výtka ovšem patří oběma stranám soupeřícím v posledních volbách, protože i podporovatelé, popř. uchazeči o funkce z tábora pokračujícího vedení města vysílali polopravdy a nepravdy.
Je to doufejme za námi. Českobroďák SNK v posledním čísle Českobrodska zřetelně deklaroval ochotu spolupracovat s koalicí na všem, co vede k řádnému chodu města. Pan starosta Bc. Nekolný se v Českobrodském zpravodaji vyjádřil obdobně a při jiné příležitosti vyslovil očekávání, že představitelé dnešní opozice se zapojí do práce v komisích MÚ, doplní své zkušenosti a v příštích volbách mají možnost ucházet se o vedení města znovu a eventuálně ho převzít. Za to se přimlouvám i osobně.
Ve svém krátkém vystoupení tehdy na dávném shromáždění OF jsem vyslovila své trvalé přesvědčení, že ani jednotlivce, ani společnost jako celek nemění zlom poměrů sám o sobě, protože nejjistější cesta k trvalé změně je výchova k samostatnému uvažování, celkový rozhled, vzdělávání a morální vzor. Bohužel je to i cesta nejdelší.
Na obou stranách současného volebního soupeření mám své bývalé maturanty a na všech mi záleží. Přeji jim, aby setrvali u poctivých pohnutek svého konání, učili se pečlivě vybírat cesty k správnému řešení problémů a uchovali si osobní stabilitu.
PhDr. Ladislava Lebedová (Článek vyšel v ČBZ 02/2015 ZDE)

Reakce na článek B. Nekolného z prosincového čísla ČBZ

Pan docent Nekolný vychází ze špatných informací nebo ztrácí paměť on sám. K jeho pomatenému napadání mé osoby v souvislosti s nemocnicí mohu uvést, že moje paní od roku 1986 ve zdejší nemocnici nepracovala. Já se rovněž nijak nepodílel na odchodu komunistického ředitele Zycha. Podrobněji čtenáře seznámí s touto problematikou RNDr. Kunčar, bývalý starosta města, který rovněž reaguje na útok pana Nekolného a do tohoto čísla zpravodaje posílá velmi kvalitní článek. Každopádně nedostavěná poliklinika a ztráta komplexní zdravotní péče v Českém Brodě nám neustále připomíná neschopnost vedení města.

Dále musím reagovat na velice silná a zákeřná slova ohledně mého působení na tenise. Na tenise jsem hospodařil a hospodařím nadále tak, abychom nevedli černé peníze a vedli průhledné účetnictví. Takže od roku 2010, kdy jsem začal dělat předsedu oddílu tenisu, jsme vykázali 400 tis na účtu a rekonstruovali terasu za 270 tis. To vše za stejných příjmů jaké byly v předešlých letech. Nový výbor pracoval tak, že jsme postavili novou nafukovací halu za 2,6 mil. a spoustu dalšího – vše již bez dluhů. Nikoho jsem nekriminalizoval, ale vždy jsem chtěl od členů výboru poctivou práci. To, že hospodář oddílu nedokončil funkční období, byl jen jeho problém. Pane docente, budete-li chtít příště o někom psát, tak prosím čerpejte z faktů a ověřte si průběh událostí.

Současná koalice byla již před volbami domluvená na další soudržnosti. V koaličních jednáních byli zastupitelé, kteří říkali, že s Českobroďákem se bavit nebudou. Jako pan Fischer a pan Janík Pavel. Koalice začala vyvolávat ovzduší nesnášenlivosti a ignorance. Po 16-ti letech se přihodilo to, že ODS ani SNK /Janíkovci/ nevyhrály volby. Na posledním jednání koalice předvedl pan starosta Nekolný divadelní výkon hodný prken Národního divadla. Prohlásil, že když by neměl být pan Janík místostarosta, tak on se vzdá funkce starosty. Jak dojemné a nereálné. V minulosti bylo 3x povolební vyjednávání v diktátu ODS. Pan Fišer nadiktoval, kdo bude starosta, místostarosta a radní. A bylo po jednáních, protože koalice měla 16 až 18 členů v zastupitelstvu. Proto najednou tolik zděšení a averze proti Českobroďákovi. Koalice se jaksi otřásla v základech.

Ing. Jaroslav Kokeš

Rozhovor s Mgr. Jiřím Havlíčkem, Českobroďák SNK

Dobrý den, gratuluji Českobroďákovi SNK k prvenství v komunálních volbách. Přesto si však neodpustím dotaz, proč nejste v koalici, proč nikdo z vašich zastupitelů nesedí v Radě města? Můžete nám poodhalit průběh povolebních koaličních jednání? Dobrý den, volby jsme díky hlasům spoluobčanů vyhráli a jsme za to moc rádi. Bohužel jsme ale vůbec nedostali možnost ujmout se vedení města. Povolební vyjednávání se skládalo z několika schůzek, na kterých nám sice někteří zastupitelé vyjadřovali podporu a zcela souhlasili s našimi požadavky, nicméně tyto své názory nejspíš následně neobhájili před svými spolustraníky a koaličními partnery. Stěžejní schůzka, na které zástupci Českobroďáka jednali s celou koaliční jedenáctkou, se tedy brzy ukázala jako pouhá formalita. Již předem bylo rozhodnuto, že Českobroďák SNK se nebude na vedení města podílet a náš požadavek na starostu či místostarostu (a dva členy městské Rady) byl označen za nepřiměřený. V diskuzi o programu na následující funkční období jsme se nedostali dál než k bezpečnosti ve městě (Městská policie), dlouhodobě špatné situaci kolem nemocnice a předlužení Českého Brodu. Názory na tato stěžejní témata ovšem měnit nebudeme a jsme připraveni je nadále hájit. Koalice tomu klidně může říkat „agresivní rétorika“ nebo „nevyzpytatelnost Českobroďáka“.

Od koaliční jedenáctky jsme sice dostali nabídku na dvě místa v Radě města, ale jejich přijmutím bychom zklamali jak členy Českobroďáka SNK, tak naše voliče, neboť bychom pravděpodobně nic zásadního neprosadili a navíc bychom byli vázáni koaliční smlouvou. V každém případě na 1. ustavujícím zasedání zastupitelstva nebyl vítěz letošních voleb, Ing. Jaroslav Kokeš, akceptován a do funkce starosty nebo místostarosty zvolen nebyl.

V opozici máte nyní menší možnosti. Jak plánujete svých pět mandátů využít? Nakolik plánujete plnit svůj volební program? Opozice opravdu není výhrou. Když nebude koalice chtít, tak v podstatě neprosadíme nic z našeho programu, i kdyby to bylo pro město sebelepší. Na druhou stranu má opozice své výhody. Nyní můžeme být bez ohledů na koaliční partnery a koaliční smlouvu takovou opozicí, kterou Český Brod potřeboval již před lety.

K prověřování různých skutečností využijeme kontrolní výbor. Jen musíme dávat pozor, aby nebyl z nějakého důvodu (pochybení) odvolán, jako se to stalo v minulém volebním období. Velmi mě překvapilo, když nám pan starosta sdělil, že není v kompetencích kontrolního výboru kontrolovat hospodaření města a že musíme předložit jakýsi plán kontrol ke schválení. Obdobné překážky jsem nepředpokládal. Zástupci Českobroďáka SNK předložili na 1. jednání kontrolního výboru seznam kontrol pro nadcházející období, který se bude na příštím jednání výboru schvalovat. Obsahuje např. nemocnici, dotační projekty, městské lesy, školy apod. Začali jsme se shromažďováním smluv a dalších dokumentů; kancelář starosty nám v poskytování materiálů vychází vstříc. Takže i takto hodláme využít našich 5 mandátů.
Náš volební program chceme samozřejmě plnit v maximální možné míře. Na 2. zasedání zastupitelstva jsme do programu jednání předložili tři vlastní návrhy. Chceme českobrodskou veřejnost podrobně a pravidelně informovat o veškerém dění na radnici, o všech předkládaných návrzích (tedy nejen opozičních). Této problematiky se přímo týká jeden z našich navrhovaných bodů. Českobroďák SNK nechce dělat potíže s prosazením všech návrhů koalice, neboť jsme si vědomi, že je třeba zajistit mnoho věcí k řádnému chodu města a k zajištění spokojenosti obyvatel. V mnoha případech budeme plnit pouze roli jakési supervize (kontroly). To samé předpokládám i u koaličních zastupitelů. Každopádně jsem si vědom toho, že mnoho dobrých nápadů narazí na velice špatnou finanční situaci města, která tady v nedávné minulosti vznikla.

Je nějaká priorita vašeho programu, kterou se budete v průběhu následujících čtyř let snažit prosadit za každou cenu? Priorit máme více. Sám jsem zvědavý, co se nám podaří prosadit. Aktuálně mezi ně patří vyřešení problémů s provozovatelem nemocnice a dohlédnutí na to, aby novému provozovateli šlo primárně o zdravotní péči. Nechceme v nemocnici nájemce, který „pouze“ slíbí, že zaplatí za Českobrodskou nemocnici s.r.o. dlužných 13,5 mil. a převezme LDN. Chtěli bychom zdravotní péči v nemocnici rozvíjet. Na chyby v zadávacím řízení na nového poskytovatele zdravotní jsme upozornili na 2. zasedání zastupitelstva 3. 12. 2014. Budeme chtít prosadit nové transparentnější a nediskriminační zadávací řízení, aby bylo zajištěno, že se poskytování zdravotní péče ujme prověřená firma, která bude mít potenciál kromě LDN provozovat např. i jednodenní chirurgii či 24 hodinovou pohotovostní službu. Máme signály, že to vůbec není nereálné.

Českobroďák se snaží dlouhodobě pomáhat v otázkách občanské bezpečnosti. Z pozice zastupitelů chceme přispět ke zlepšení úrovně práce Městské policie Český Brod (MP), která je zřizována městem a placena z jeho rozpočtu. Na MP je vynakládáno poměrně dost peněz (4,7 mil pro rok 2014) a je otázkou, jestli jsou vynaloženy efektivně. Strážníci MP by měli být lidem mnohem více na očích, s tímto tvrzením, myslím, nebudou mít problém ani ostatní zastupitelé. Znamená to, že bychom je měli častěji potkávat např. cestou z nádraží, na náměstí a v jeho okolí, v okrajových částech města, v parcích apod. Při této hlídkové preventivní činnosti (pochůzkové či motorizované) by měli plnit další úkoly dle zákona, priority MP určuje v současné době starosta. Chceme se zasadit o to, aby MP sídlila na veřejnosti snadno přístupném místě a byla občanům dostupná 24 hodin denně. Dlouhá léta se hovoří o možnosti přestěhovat MP na nám. Arnošta z Pardubic 1, kde se nacházejí nevyužívané prostory. Pojďme to realizovat a ne o tom jen hovořit. Město disponuje osmi strážníky, dvěma služebními psy a čtyřmi civilními zaměstnanci, kteří nonstop sedí u kamerového systému. Pro takto velkou MP je zcela nutné přijmout kvalifikovaného velitele (ředitel MP), který díky svému vzdělání a profesním zkušenostem začne využívat značný potenciál a možnosti, kterými obecně MP disponuje. Velitel MP musí být schopen samostatně pracovat a zajišťovat veškerý nutný chod, s ohledem na vývoj kriminality ve městě. Dále by měl zavést standardní kontrolní systém vůči strážníkům a jejich činnosti, vyhledávat a realizovat dotace na různé projekty, nastavit na určitou úroveň spolupráci strážníků s Policií České republiky, odbory města, školami, neziskovými organizacemi, občany… Je toho mnohem více, není to snadné a rozhodně to nebude hned. Až poté, co budou nastaveny nové základní pravidla fungování MP, potom se pojďme bavit o koncepčních řešeních rozvoje MP, tj. o přijímání nových strážníků, služebních psů apod. Jsme přesvědčeni, že toto je správný recept jak směřovat MP k větší profesionalitě a prestiži, jak efektivně využít vynaložené prostředky a podstatně zvýšit pocit bezpečí ve městě. Na závěr musím dodat, že nic není černobílé a že strážníci jistě plní pokyny starosty a mnoho dalšího ze svých povinností řádně.
Omlouvám se za dlouhou odpověď, ale snažím se být konkrétnější. Z webu města jsem se totiž dozvěděl, že Českobroďák SNK neměl k problematice bezpečnosti nic konkrétního ve volebním programu, ačkoliv se jedná o náš stěžejní bod. Projděte si zpětně volební programy a posuďte sami.

Práce zastupitele je jistě náročná, alespoň pokud ji chcete vykonávat zodpovědně. Jak si myslíte, že to bude Českobroďák SNK zvládat, vzhledem k tomu, že se jedná převážně o politické nováčky? Jste na to připraven vy osobně? Všichni jsme připraveni a zodpovědnosti se nebojíme. Na správné rozhodování stačí zdravý selský rozum a seznámení se s problematikou. Pak se zbývá držet formalit ukotvených v jednacím řádu. Máme za sebou působení v komisích, výborech a neziskových organizacích. Nějaká práce je za námi vidět, navíc pan Ing. Kokeš již byl v minulosti zastupitelem. Po volbách se zpravidla obměňují zastupitelstva a vedení obcí dle přání voličů. V Českém Brodě se snaží koaliční 11 poukazovat na to, že by bylo pro město špatné, kdyby se jeho vedení ujmuli „nezkušení nováčci“. S tím nesouhlasím. Máme silnou oporu v lidech, kteří jsou příznivci Českobroďáka SNK. Bez těchto osob, které nám pomáhají a se kterými se pravidelně scházíme na schůzích, bychom neměli tak velkou jistotu ve svém počínání. Pomáhají nám také udávat rytmus a správný směr. Počet lidí, kteří se snaží angažovat, stoupá, z toho máme upřímnou radost. Jen mě mrzí, že se občas tyto naše příznivce snaží proti nám naši odpůrci popudit různými polopravdami a nepravdami. Prý je to v politice normální…Upřímně řečeno: rovněž si někdy neberu servítky, ale snažím se držet faktů a nikoho zbytečně nepomlouvat.

Chtěl byste ve stručnosti něco vzkázat občanům města? Aby se nebáli přijít vyjádřit svůj názor na jednání zastupitelstva. Dozví se tak víc o problémech města a jeho občanů. Další zasedání je plánováno na 28. 1. 2014 od 18 hod. v obřadní síni radnice. Měl by být projednáván rozpočet na rok 2015. Snahou zástupců Českobroďák SNK bude, aby byl rozpočet vysvětlen, pochopitelný všem občanům a ne jen členům finančního výboru a vedení města. Informace průběžně zveřejňujeme na webových stránkách snk.ceskobrodak.cz a na facebooku Českobroďák SNK. Snažíme se informace šířit i v tištěné podobě, aby se dostaly opravdu ke každému.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho štěstí a pracovních úspěchů. Také děkuji a přeji všem příjemné prožití vánočních svátků.

Jaroslav Hor (www.cesky-brod.cz)