VOLEBNÍ PROGRAM

Českobroďák SNK

SPĚT KE ZDRAVÉMU MĚSTU

Volební program Sdružení Nezávislých Kandidátů “Českobroďák SNK“ je založen na šesti základních bodech. Koresponduje s body Strategického plánu města Český Brod do roku 2022. Chceme navázat na tuto dlouhodobou koncepci a dát jí vlastní směr.

BEZPEČNOST                  FINANCOVÁNÍ MĚSTA           ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

     ZDRAVOTNÍ PÉČE           VODA                            KULTURA A SPORT

Město Český Brod chceme směřovat k větší otevřenosti vůči svým občanům. Zásadní informace by měli lidé obdržet včas a ve srozumitelné formě. Zejména informace o hospodaření města musejí být podrobné a snadno dostupné pro každého. Občan by neměl být limitován při komunikaci s úřadem. Každý úředník by měl být vstřícný směrem  ke klientovi a plně zodpovědný za svoji odbornou práci. 

BEZPEČNOST

Za bezpečné město – STOP drogám a trestné činnosti!

Bezpečnost občanů je pro nás stěžejní záležitostí, neboť pocit bezpečí je jednou ze základních potřeb člověka. Boj s kriminalitou však prozatím nepatří mezi priority představitelů města. Nedostatky vidíme v přístupu k Městské policii (dále také MP), která by mohla být efektivněji řízena, úkolována a kontrolována. Město Český Brod je jako zřizovatel MP zodpovědné za kvalitu její práce a spoluzodpovědné za bezpečnost obyvatel města!

Naším cílem je změnit přístup k bezpečnosti ve městě. Chceme vytvořit podmínky pro efektivní fungování všech prvků ovlivňujících míru pocitu bezpečí a zasadit se o skutečné zvýšení bezpečnosti v Českém Brodě. Zejména budeme aktivně řešit trestnou činnost drogového a majetkového charakteru. Kontroly problémových osob, heren a ubytoven by měly patřit mezi standardní bezpečnostní opatření města. Nadále hodláme podporovat spolupráci MP, Policie ČR a dalších subjektů zabývajících se kriminalitou a prevencí sociálně patologických jevů. Městskou policii chceme změnit ve službu veřejnosti, kdy bude strážník častěji mezi lidmi a za důsledného využívání zákona se bude plnohodnotně podílet na snižování kriminality. V rámci nové koncepce se chceme mimo jiné zasadit o přestěhování MP do prostor, ve kterých bude na očích a dostupná pro občana, o změnu komunikačního prostředku mezi strážníky a občany. Kvalitní vedení MP musí zabezpečit zvýšení její profesionality a důvěryhodnosti. Strážníci by měli sloužit v Českém Brodě, Liblicích, Štolmíři, Zahradech a ne jezdit měřit rychlost do vzdálených obcí. Důležité je i účelné využívání výstupů z městského kamerového dohledu. Vidíme bezpečnost jako věc nás všech!

FINANCOVÁNÍ MĚSTA

Přísný rozpočet a zhodnocování majetku města – STOP zadlužování města!

Dluh města je v současné době necelých 58 milionů korun. Každý z nás si uvědomuje, že extrémní zadlužení města není v pořádku a že by řádné hospodaření s veřejnými prostředky mělo vypadat jinak. Tato dlouhodobě záporná čísla vysvětlují často užívané věty nynějších představitelů města o nedostatku financí. Městu se přesto s úspěchem daří čerpat jak dotace tuzemské, tak i z Evropských fondů. Musíme si ale uvědomit, že každá dotace s sebou nese finanční spoluúčast města.

Našim cílem je podporovat přísnou rozpočtovou politiku a efektivní zhodnocování majetku města. Finanční toky a veřejné zakázky musejí být průhledné, přesně doložitelné a pro občana Českého Brodu jasně vysvětlitelné. Preferujeme minimalizaci korupčního prostředí    a zvýšení informovanosti občanů v případě uzavírání smluv. Důležité je správné hospodaření s prostředky z vlastního rozpočtu, využívání rozvojových operačních programů a různých dotačních titulů EU, kraje a jednotlivých ministerstev. Zároveň budeme podporovat dotační programy, které mají pro město dlouhodobě smysl a jejichž finanční náročnost odpovídá všeobecné prospěšnosti.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zájem občanů o město – od lhostejnosti k živoucímu městu!

Podle našeho mínění není přístup města k životnímu prostředí správný. Mezi problémy patří například kácení zdravých letitých stromů a péče o zeleň v centru Českého Brodu.

Naše vize je proměnit město v živý organismus, který bude čerpat ze spolupráce mezi občany a MÚ. Chceme hledat cesty, jak nové věci zrealizovat, a nehledat důvody, proč to nelze. Přejeme si, aby lidé znovu získali chuť a zapojili se aktivněji do života ve městě. Chceme přimět ke spolupráci všechny věkové skupiny spoluobčanů. Věříme, že nám není lhostejné, v jakém prostředí žijeme – my a naše děti.

Chceme rovněž udržovat v čistotě a pořádku nejen centrum města, ale i jeho okrajové části;motivovat občany k zájmu o zeleň vysazováním květin a stromků v okolí jejich bydliště. Na nás všech záleží, jak bude město rozkvetlé a čisté. Chtěli bychom navýšit počet odpadkových košů a kontejnerů na tříděný odpad i v okrajových částech města. Kromě podpory nové výsadby musíme zajistit ochranu stávající zeleně a městských lesů.

Stejnou důležitost přikládáme hledání koncepčního řešení dopravy na území města, včetně zlepšení kvality vozovek a chodníků v Českém Brodě a přilehlých obcích. 

VODA

Pryč s tvrdou vodou – chceme dostatek kvalitní vody pro město!

V souladu se strategickým plánem města Český Brod do roku 2022 a územním plánem chceme pokračovat v rozvoji bydlení. K tomu neodmyslitelně patří kvalitní infrastruktura. Do té zahrnujeme i kvalitu vody. V Českém Brodě je voda velmi tvrdá, což pro její uživatele představuje velký problém. Navíc znepříjemňují občanům život i nepřiměřeně vysoké ceny vodného a stočného. Podle dostupných informací lze pro město zajistit silný a kvalitní zdroj pitné vody vybudováním přípojky z trasy Káraný – Praha, ve spolupráci se Středočeskou Veolií. Měli bychom průběžně kontrolovanou kvalitní vodu se střední tvrdostí, namísto vody velmi tvrdé. Nejen, že by ustal nekonečný boj s vodním kamenem, který z rozpočtu domácností tahá nemalé prostředky, ale nedošlo by ani ke znečistění pitné vody, jak se tomu v nedávné době stalo.

Naší snahou je zasadit se o zlepšení kvality vody změnou zdroje pitné vody pro město. Dále chceme provést revizi financování čističky odpadních vod a smluv ohledně vodovodu a kanalizace. Na základě šetření chceme vyvolat jednání o ceně vodného a stočného.

KULTURA, SPORT A VZDĚLÁVÁNÍ

Žijící město pro naše spoluobčany – a kvalitní vzdělávání!

V návaznosti na strategický plán města bychom rádi pokračovali v podpoře všech skupin, které se prokazatelným způsobem starají o volnočasové aktivity našich spoluobčanů. Zejména vedení dětí a mládeže k aktivnímu způsobu života by mělo patřit mezi dlouhodobé priority. Do dění ve městě chceme více zapojit kulturními a vzdělávacími činnostmi i seniory.

Naším záměrem je, aby prostředky města byly využity rovnoměrně do všech oblastí kultury, sportu a vzdělávání; nechceme stranit jen několika aktivitám a ostatní skupiny byly závislé na štědrosti místních podnikatelů. Současně bychom chtěli podporovat i všechny subjekty, které se podílejí na kulturním životě města. Rovněž chceme kvalitní vzdělání pro naše děti s podporou volnočasových aktivit a rozvojem uměleckých talentů formou specializovaných kroužků pro děti a mládež. Je nutné dbát na kvalitní výuku a výchovné působení ve vzdělávacích institucích všech stupňů – mateřské, základní, střední i umělecké školy. Ve spolupráci s učiteli, rodiči a neziskovými organizacemi budeme ve školách podporovat programy prevence rizikového chování a aktivně řešit problémy stávající.

Prostřednictvím školních rad hodláme usilovat o účinné a neformální propojení zřizovatele, veřejnosti (reprezentované zastupiteli města), učitelů a rodičů. Školní rada je povinna se dotazy,  stížnostmi,  připomínkami  atp.  zabývat.  Toto  je  jedna  z  cest,  jak  veřejnosti  dění v českobrodských školách zprůhlednit. Pomůžeme s čerpáním peněz z fondů EU na vybavení škol, důležité pomůcky a rozumné projekty.

ZDRAVOTNÍ PÉČE

Dostupná lékařská péče přímo ve městě – co bude s naší nemocnicí?

Co zde zbylo z českobrodské nemocnice, která ještě v nedávné minulosti zabezpečovala v rámci spádové oblasti celoroční zdravotní péči pro 35 tisíc lidí? Současný provozovatel dluží městu oficiálně 13,5 mil. korun. Proč to představitelé města nechali zajít tak daleko a kdo je za vše zodpovědný? Zejména pro seniory a maminky s dětmi je problematické cestovat za zdravotní péčí do Kolína nebo Prahy. A ještě těžší je to v případě akutních problémů v noci či o víkendu.

Naší snahou je zajistit základní zdravotní péči v našem městě s dostatečným počtem specialistů. Je základní 24 hodinová pohotovostní služba 7 dní v týdnu v Českém Brodě utopií či nikoliv? Uvědomujeme si, že dnes na tyto služby město nemá významný vliv, protože hlavní slovo zde mají zdravotní pojišťovny. My se o částečné navrácení lékařské péče do našeho města pokusit přeci jen chceme. Řešení vidíme v nastavení výhodných podmínek pro lékaře a v rázném řešení problémů se stávajícím provozovatelem nemocnice.

Věříme, že Vás náš volební program pro období 2014 – 2018 osloví a že dosavadní práce našich kandidátů pro Vás bude dostatečnou zárukou jeho splnitelnosti. Mnohým se může zdát velmi ambiciózní. Je potřeba si však uvědomit, že jakýkoliv program, který vychází z reálných možností, potřebuje ke svému naplnění dostatečný čas, plné pracovní nasazení a v neposlední řadě i příslušné finanční prostředky, jichž s ohledem na vysoké zadlužení města není mnoho.

Doufáme, že se občané Českého Brodu, Liblic, Štolmíře a Zahrad pozastaví nad kandidátními listinami a volebními programy jednotlivých stran, vzpomenou si na sliby z minulých voleb, rozhlédnou se kolem sebe a reálně zhodnotí situaci.

Na závěr nám dovolte zásadní otázku. Víte, jak se v průběhu stávajícího volebního období činili jednotliví zastupitelé, kterým jste dali důvěru v roce 2010? Ohlédněte se za jejich působením ve vedení města, s jakými návrhy přicházeli a oč konkrétně se čtyři roky zasazovali. Splnili Vaše očekávání?

Je čas pro změnu, přijďte k volbám.

Volební program sdružení nezávislých kandidátů v plné velikosti ke stažení ZDE