Archiv pro štítek: 2022

ZZN

Činnosti v oblasti bezpečnosti města za měsíc listopad 2022

Z pohledu snahy o bezpečnější Český Brod nebyl listopad odpočinkovým měsícem. Jedním z prvních úkolů pro odbor rozvoje ve spolupráci s Technickými službami bylo zabezpečit areál bývalého ZZN tak, aby nemohl být obýván neoprávněnými spoluobčany. Výsledek máte možnost přímo v areálu vidět – byl uklizen různě rozmístěný stavební materiál a byl fyzicky zamezen přístup do jednotlivých nemovitostí. Dále je prostor průběžně sledován kamerovým systémem a hlídkami Městské policie.

ZZN

Strážnici Městské policie v souvislosti se změnou dopravního značení v ulicích Na Vyhlídce a v okolí častěji upozorňovali řidiče na novou dopravní situaci i na správný význam pojmu „jednosměrná pozemní komunikace“.

Dne 24. 11. se uskutečnila schůzka zástupců vedení města s ředitelem Územního odboru Kolín Policie České republiky plk. JUDr. Miroslavem Breburdou, MBA. Zástupci města se zajímali o možnosti zvýšení bezpečnosti v našem městě a apelovali na pomoc v oblasti drogové trestné činnosti. Důraz byl kladen obzvlášť na oblast nádraží a bývalého ZZN.

V brzké době byl na vlakovém nádraží Český Brod zadržen devětatřicetiletý občan, který dlouhodobě na tomto místě distribuoval marihuanu a pervitin. Distribuce se děla úplatně i bezúplatně. Průběžnou informační podporu v této věci kriminalistům poskytovali i strážníci Městské policie a Městského kamerového systému.

Nadrazi

Je zřejmé, že výskyt drog ve městě není o jednom distributorovi a bude se jednat o dlouhodobý boj, který nemusí mít konce. Nicméně je to záležitost, kterou v Českém Brodě nesmíme podceňovat a už vůbec ne přehlížet či jakkoliv tolerovat! Dle nedávno zjištěných poznatků pouliční dealeři dávali zdarma či za úplatu „fety“ i dětem. Jeden vazebně stíhaný dealer situaci v brodských ulicích nezachrání. Proto i tímto způsobem apelujeme a prosíme občany města o zvýšenou pozornost, všímavost a „pomoc“ při potírání této zvlášť závažné trestné činnosti. Pakliže máte konkrétní informace či pouhé podezření, nebo pořídíte fotografii (video), pošlete poznatek e-mailem na ko.oo.brod@pcr.cz(Policie ČR) či rovnou volejte linku 158. Poznatek lze zaslat i anonymně.

Nebo např. budete-li si myslet, že někde v parčíku od hloučku dětí cítíte pach kouře marihuany, nebo zaznamenáte jiné protiprávní jednání, kontaktujte Městskou policii na tel.: 736 675 756. Jestliže strážníci vyjedou zbytečně, resp. na místě nezjistí protiprávní jednání, tak se ve výsledku nic neděje – Městská policie je tu pro všechny občany a pro vyšší bezpečnost v našem městě.

Ing. Evžen Pospíšil, člen Rady města a zastupitel pověřený řízením Městské policie, pospisil@cesbrod.cz

Zvýšení zabezpečení areálu bývalého ZZN

Předkladatel: Ing. Evžen Pospíšil

Areál bývalého ZZN a jeho okolí prošel od data koupě městem jistými úpravami, kdy došlo ke zbourání starých dílen, částečné demontáži vlečky, odstranění plechových střech a některých dalších součástí. I z evidence činnosti Městské policie je zřejmé, že dostupné kryté prostory jsou využívány místními bezdomovci. Všechny tyto prostory jsou dostupné i pro děti, které se v areálu v odpoledních hodinách a o víkendech též pohybují. Je nezbytné buď tyto prostory zabezpečit tak, aby nebyly přístupné, či např. přístavek u výškového sila zbourat.
 
Dále jsou veřejností postupně ničeny veškeré skleněné výplně v areálu – bývalá vrátnice, hala v blízkosti ZUŠ, kterou využívají technické služby – následné otevřené výplně by mohly znamenat další ohrožení těchto nemovitostí – je nezbytné tyto výplně uzavřít (např. OSB deskou, plexisklem apod.).
 
Veřejně přístupný materiál (složené panely, pražce na bývalé vlečce, volně ležící pozůstatky plotových sloupků) je možným zdrojem úrazu veřejnosti, zároveň umožňuje sloužit jako „sedací zóny“, kolem kterých vzniká po uživatelích nepořádek.
 
Předkládám návrh usnesení ke zvýšení bezpečnosti tohoto prostoru. 

Rada města ukládá:

- Technickým službám uložit volně přístupný materiál v areálu bývalého ZZN a bývalé vlečky do veřejnosti nepřístupných prostor, a to v termínu do 30. listopadu 2022.
 - odboru rozvoje ve spolupráci s Technickými službami zabezpečit okenní výplně a vstupy do nebytových prostor v areálu bývalého ZZN, a to v termínu do 15. prosince 2022.

Pokračování projektové přípravy novostavby MŠ Kollárova – informace

Předkladatel: Ing. arch. Markéta Havlíčková

Město Český Brod má zpracovanou dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení a výběr zhotovitele na novostavbu mateřské školy Kollárova.
Bylo zadáno energetické posouzení navrženého technického řešení a návrh úprav obsahujících obnovitelné zdroje. Bylo schváleno podání žádosti o dotaci.
Je třeba projekt posunout dál. 
Chtěla bych probrat další postup – zapracování změn vyplývající z energetického posudku / dopracování zadání pro následné výběrové řízení na projektové práce na dokumentaci pro provedení stavby nebo je představa soutěžit zhotovitele včetně zpracování DPS?

Rada města ukládá:

*  bez usnesení

Revidovat stav dětských hřišť

Předkladatel: Ing. arch. Markéta Havlíčková

Navrhuji zrevidovat stav dětských hřišť – vybavení herními prvky, stav oplocení, aktuální stav odpočinkového mobiliáře, stav zeleně.

V další fázi naplánovat veřejná setkání s občany na jednotlivých hřištích.

Dále návrh doplnění konkrétními prvky….objednání (bude trvat min. 6 – 8 týdnů). Návrh opravy či rozšíření oplocení.
Otázka materiálového provedení dopadových ploch.
Příprava, aby na jaře příštího roku mohly být prvky instalovány a hřiště připraveny na novou sezónu.

Rada města ukládá:

- řediteli technických služeb prověřit stav dětských hřišť v území Českého Brodu a předložit hodnocení stavu.