Archiv pro štítek: snk

Centrální školní jídelna 2

V minulém čísle jsme nakousli problémy doprovázející vznik nové školní jídelny. Na mimořádném jednání zastupitelstva 28.12.2020 jsme měli schválit výjimku na zakázku na gastrovybavení a nábytek za 2 mil. Kč. Nakonec bylo schváleno výběrové řízení, a to formou poptávkového řízení. Poptávka byla provedena během několika dní na přelomu roku a nakonec stejně byly vybrány firmy, které mělo vedení města původně připravené. Naše kritika směřovala na samotný fakt, že takovou podstatnou a finančně náročnou záležitost schvalujeme na poslední chvíli a to onou výjimkou ze zadávání zakázek malého rozsahu. Tato výjimka byla např. užita, když vedení města zadalo studii na parkovací dům v ZZN. Tuto studii dělal městský architekt Pavlíček se svým známým architektem Hájkem. Tehdy to stálo občany města téměř milion korun. Rozhodla o tom samotná rada města, bez souhlasu zastupitelů. Parkovací dům byl atypický a pro velkou většinu zastupitelů nepřijatelný!

 Jídelna01

Zpět k jídelně. Pan starosta a paní vedoucí odboru rozvoje Dočkalová obhajovali výjimku na gastrovybavení a nábytek tím, že čekali, až si to vše vybere sám nový ředitel školní jídelny Ing. Hladík. Jako bychom nebyli schopni sami nakoupit hrnce, příbory a nábytek. Zvláště pak máme-li pod městem plně funkční zavedenou školní jídelnu, která prošla před pár lety velkou rekonstrukcí. Paní vedoucí by jistě ráda poradila. Každopádně nový ředitel centrální jídelny Ing. Hladík začátkem roku rezignoval a odešel. Připadá nám to jako v Kocourkově. Vedení města nemá tuto stěžejní akci pod kontrolou. Není to stavba stezky do Klučova nebo pěšina kolem topolů. Je to investice cca za 100 mil. Kč. 14.1.2021 schválila Rada města další milion do rekonstrukce. Termín otevření se posouvá na březen, personál by měl být přijat od února. 28.12.2020 jsme odhlasovali vydání 2 mil. Kč dle přání pana Ing. Hladíka. Teď by nás zajímalo, kdo bude v jídelně v „kancelář – ložnici“ spát na té posteli za 35 tisíc, co si poručil a kterou pan starosta tak obhajoval na jednání.

Dlouhodobě kritizujeme špatné hospodaření vedení města, zvláště pak pana starostu a místostarostu, kteří mají mít důležité investiční akce města plně pod kontrolou! My jako opozice jsme pak vedením a jejich příznivci napadáni, že jen kritizujeme a sami neřešíme problémy. Uvědomte si, že my jako opozice netrávíme každý den ve funkcích na radnici a nemáme pod sebou všechny možné odbory a zaměstnance úřadu. Nedisponujeme penězi z rozpočtu města, které bohužel až moc často přichází v niveč. Mrzí nás, že většina ostatních zastupitelů tomu jen tiše přihlíží.

Zastupitelé SNK Českobroďák

Mimořádné jednání zastupitelstva 28.12.2020 – školní jídelna

Problémy se školním stravováním máme v Českém Brodě dlouhá léta. Když začalo vážně hrozit, že školní jídelnu zavře hygiena a paní vedoucí jídelny ze zoufalství nosila na zastupitelstvo fotografie dokazující špatný stav školní jídelny, teprve se vedení města začalo problémem zabývat. Jak je bohužel zvykem, započala řada nekoncepčních kroků, které ve finále stojí nemalé veřejné peníze. Nejprve se opravila stávající jídelna v ulici Bedřicha Smetany, poté se v nemocnici otevřela tzv. výdejna, kam dovážíme obědy z Milovic, načež se v areálu nemocnice buduje zcela nová jídelna, což je největší investiční akce za poslední léta (přes 90 mil). Již v roce 2020 se v této nové jídelně měli stravovat žáci zdejších škol. V listopadovém čísle zpravodaje byl článek pana starosty, kde konstatoval zkušební provoz nové jídelny během měsíce ledna, a že se mohou děti těšit na ostrý provoz od 1.2.2021.

centrální školní jídelna

16.12.2020 se Rada města usnesla a schválila výjimku ze směrnice města o zadávání zakázek malého rozsahu v případě veřejné zakázky na zajištění gastrovybavení v budově školní kuchyně a jídelny. Jak je možné, že na městě na konci roku zjistí, že nemáme gastrovybavení do nové jídelny v hodnotě téměř 2 mil bez DPH a narychlo schvalujeme výjimky, aby to šlo nakoupit bez řádného výběrového řízení?? Kvůli vyřešení tohoto závažného nedostatku bylo na 28.12.2020 svoláno mimořádné zastupitelstvo. Selhání vedení města v této záležitosti je zarážející a neomluvitelné.

výdejna jídel

Rada města doporučila zastupitelstvu dovybavení jídelny s předem vybraným dodavatelem do 31.1.2021. Diskutované byly některé položky jako např. postel do kanceláře ředitele jídelny za cca 25 tis, matrace za 10 tis apod. Vše hrazeno z rozpočtu města.

školní jídelna

Nakonec byl v průběhu jednání zastupitelům rozdán předem připravený text usnesení, který ruší usnesení rady města z 16.12.2020 a vyhlašuje veřejnou zakázku na zajištění gastrovybavení, a to formou poptávkového řízení. Vzhledem k tomu předpokládáme další prodloužení doby uvedení jídelny do provozuschopného stavu. Termín dokončení již byl 2x posunut.

Za vzniklou situaci se starosta omluvil a vzal odpovědnost plně na sebe. Což je sice hezké gesto, ale úplně k ničemu. Domníváme se, že nejdůležitější a nejnákladnější akce tohoto města by měla mít na starost osoba s dobrými organizačními schopnosti, která není již vyhořelá a zásadní práci pro občany města obětuje plné nasazení. Obecně platí, že naši politici nemají dostatek morálních hodnot na odstoupení ze svých dobře placených míst. ODS již naše město vede 22 let!

 Českobroďák SNK

Jak probíhá práce zastupitelstva

Na zasedání Zastupitelstva města 22.1.2020 se projevila snaha vedení města vtahovat do problémů letitého charakteru i opoziční zastupitele. Jednání se účastnil petiční výbor pro řešení kritického stavu mateřské školky Kollárova. Jsem přesvědčen, že zástupci petičního výboru odcházeli velice zklamáni. Ne jenom školka, ale drtivá většina problémů v našem městě je řešena na poslední chvíli, když už je stav kritický. Vedení města má svoji koalici, která má většinu, a tudíž si odhlasují jakoukoliv věc v rámci zastupitelstva. Jak všichni víme, v našem městě tvoří „vedení“ již 25 let stále stejné koalice pod vedením ODS. Prosím o to rozlišovat, kdo je koalice a kdo je opozice.

Na posledním zastupitelstvu byl schválen rozpočet města s 13,1 mil. schodkem. Máme přitom dlouhodobě dluh přes 50 miliónů. Ani jeden zastupitel z opozice nehlasoval pro tento rozpočet. Ale všude se dočteme, že byl zastupitelstvem schválen. Občas slýchávám, zejména před volbami od koaličních zastupitelů, co se všechno ve městě vybudovalo, udělalo pro občany a jak si vedení města dobře vede. Bohužel v Českém Brodě nemáme s čím srovnávat a zejména s jiným vedením, protože i když Českobroďák v roce 2014 volby přesvědčivě vyhrál, tak tato koalice ho postavila do opozice. Proto apeluji na občany, aby vnímali zastupitelstvo vždy na dvě části. Ono ve své podstatě je špatné, že jedna strana dokáže být u moci nepřetržitě 25 let. Dostává se do profesního útlumu, je postupně vyhořelá na nové podněty a demotivovaná.

Vezmeme-li další letitý problém – místní koupaliště… díváme se na postupnou devastaci tohoto prostoru. Kdo jiný by měl konat než vedení města. Podobně je tomu i u dalších problémů, které vrcholí nedostatkem pitné vody, zastaralou kanalizací, dopravními kolapsy, špatnými silnicemi a chodníky, nedostatečnou kapacitou základních škol, nemocnicí a Liďákem. Dalo by se říci, že koncepce investic a oprav nemá dlouhodobě svůj řád a pořadí. Moc jsme se zahleděli do odměn za funkce, ale odpovědnost je naším nepřítelem. Podobná situace byla se školní jídelnou. Již v roce 2012 – 2014 se mluvilo o velkém problému nedostatečné kapacity jídelny. Nescházelo mnoho a vedení města mělo v úmyslu jídelnu předat soukromé firmě. No a teprve v roce 2019 se začal problém intenzivně řešit pomocí centrální kuchyně v bývalé nemocnici. Kdo tedy nese odpovědnost za stav města po všech stránkách? Ten, kdo vládne a má rozhodující většinu v zastupitelstvu. Na závěr bych vyslovil přání. Nebojme se přiznat chyby, přijmout odpovědnost a říci pravdu na rovinu!

 Ing. Jaroslav Kokeš, zastupitel

Revitalizace dětského hřiště

Dětské hřiště v městském parku u Pivovarského rybníka se dočká drobné revitalizace. Na podzim Českobroďák SNK zveřejnil studii na využití a úpravy v parku u Pivovarského rybníka, jehož součástí bylo i zlepšení stavu stávající hrací plochy. Hned na první schůzce Stavební komise jsme navrhovali urgentně podniknout přípravy pro novou sezónu, aby bylo před létem vše hotové…ne jako minulý rok, kdy byla většina herních prvků z důvodu špatného technického stavu odstraněna a na nové se čekalo až do července.

Městský park - jpg

Možná i proto, že se schůze účastnil pan starosta i místostarosta, byla v brzké době dohodnuta schůzka i s ředitelem technických služeb (Ing. Miroslav Kruliš) a vedoucím odboru životního prostředí a zemědělství (Ing. Rostislav Vodička). Byly probrány možnosti bezpečnějšího otevírání vrátek, doplnění herních prvků, laviček či odpadkových košů. Mělo by dojít i k výměně obou pískovišť. Prostor snad dostanou také kolostavy, aby bylo možné, kde odstavit kolo. Součástí úprav bude snad také oprava oplocení či doplnění popínavých rostlin lemujících tento plácek. Výsledek jednání byl více než uspokojivý a doufejme, že realizace úprav bude následovat co nejdříve!!!

park6

I když jsme se po volbách neujali vedení města, snažíme se i tak naplňovat náš program, kterým jsme chtěli oslovit voliče. Jedná se o nejvyužívanější dětské hřiště v Českém Brodě, které je na krásném místě plném zeleně a údržbu si zaslouží. Snad už jen, aby i městská policie pověřená zastupitelstvem častěji kontrolovala veřejný pořádek v tomto místě, aby nedocházelo k vandalismu a znečišťování veřejného prostranství.

Kéž by se také povedlo do budoucna počet dětských hřišť v Českém Brodě rozšířit…například v Dolině či při stezce na Štolmíř …..či se dříve dočkáme developerem slibovaného pobytového parku podél Šembery v Liblickém předměstí??

Celkový článek k námi navrhovaným úpravám naleznete ZDE

Parkování a nová školka Kollárova – zbytečně utracený milion !!

Na 3. řádném jednání zastupitelstva dne 17.12.2018 pan starosta Nekolný s panem místostarostou Klineckým prosazovali schválení bodu Architektonická studie návrhu stavebního objektu: Parkovací dům v areálu ZZN. Zvelebení areálu ZZN s výstavbou parkovacího domu měla ODS s TOP 09 již ve volebním programu. Parkovací dům v areálu ZZN měl vyřešit problém s parkováním v okolí nádraží a na náměstí. Na jednání zastupitelstva stavbu parkovacího domu v ZZN prezentoval a obhajoval nový městský architekt Pavlíček spolu se svým známým, architektem Hájkem, který se podílel na přípravě architektonické předstudie a studie. Tento projekt však naráží na mnoho problémů a nedostatků, které byly pro většinu zastupitelů nepřijatelné. Jelikož se do areálu ZZN, vedle obřího sila, nevejde klasický parkovací dům, architekti navrhli ve své studii parkovací dům „na míru“, který využívá technologie náročné na provoz a servis – robotické zakladače vozidel apod. Nikdo na prezentaci nebyl schopen říci, jak dlouho budete např. čekat na své vozidlo, když přijdete do fronty třeba jako pátý, kolik budou stát servisní služby apod. Problémem by také bylo další dopravní zatížení křižovatky u ZZN a Kollárovy ulice. Parkovací dům v ZZN by problémy s parkováním vyřešil jen částečně. Navíc cena parkovacího domu převyšovala 130 miliónů korun a nikdo nedokázal říci, zda-li bychom byli vůbec schopni projekt ufinancovat (spoluúčast k dotaci). Nicméně za výše uvedené studie vedení města utratilo 900.000,- Kč. Otázkou je, proč se nejprve rada města neporadila a nedomluvila se zastupiteli města a odbornou veřejností a rovnou takto investovala (šlo o jedno z posledních rozhodnutí rady v minulém volebním období). Na problematiku kolem parkovacího domu v ZZN jsme před volbami upozorňovali v tomto článku. Tento bod na prosincovém jednání zastupitelstva nebyl schválen.

zmackane penizeObdobně vedení města utratilo nemalé veřejné prostředky za přípravu architektonické soutěže ohledně výstavby nové mateřské školky Kollárova „Letadýlko“. I tentokrát městský architekt vehementně obhajoval nápad starosty a místostarosty Klineckého. Rada města se opět rozhodla, aniž by se nejprve poradila se zastupiteli města a to nás stálo nemalé peníze. Odkaz na článek Českobroďáka. Na 4. řádném jednání zastupitelstva dne 23. 1. 2019 Českobroďák SNK představil vlastní návrh řešení problémů ohledně parkování v oblasti nádraží a na Škvárovně. Odkaz na bod jednání (zde). Ing. arch. Havlíčková představila zastupitelům studii, která počítá s využitím pozemku Českých drah a.s., který se nachází přímo na nádraží, s vjezdem z Klučovské ulice. Tento pozemek je známý jako bývalé nákladové nádraží a na jeho části se nachází stará nevyužívaná administrativní a skladová budova s rampou. Tento pozemek by bylo vhodné městem odkoupit a vybudovat zde rozsáhlé povrchové parkoviště či patrový parkovací dům. V každém případě by vzniklo přímo u nádraží minim. 150-200 nových parkovacích míst. Samozřejmě realizace jakéhokoliv typu parkoviště by byla závislá na výši získané dotace. Parkování v oblasti nádraží (typ P+R) je však podporováno poměrně vysokými dotačními tituly, popř. se může jednat se Středočeským krajem, který by mohl výstavbu parkoviště či parkovacího domu realizovat na své náklady. Hlavní výhodou tohoto parkoviště je téměř nulová docházková vzdálenost na nádraží, přímé nezatížení problémové křižovatky u ZZN a ulice Kollárova dalšími vozidly, vyřešení problémů s parkováním v přilehlých ulicích (Škvárovna, Mexiko)… Tento bod byl schválen všemi zastupiteli, jeden se zdržel. Budeme se snažit sledovat, jakým způsobem povede město vyjednávání o koupi uvedených pozemků od Českých drah. Ještě lze dodat, že město již koupilo část tohoto pozemku od Českých drah, na kterém vznikne parkoviště B + R pro kola a motorky, cena 437,- Kč za m2. Na zmíněném lednovém jednání zastupitelstva byla rovněž podána informace, že se Rada města Český Brod v lednu rozhodla, že nebude nadále prosazovat myšlenku parkovacího domu v areálu ZZN.

Na 4. řádném jednání zastupitelstva 23. 1. 2019 byl rovněž radou města (Nekolný, Klinecký, Stuchl, Charvát, Ulík, Majer, Janík) připraven materiál, aby se opět rozjela veřejná architektonická soutěž MŠ Kollárova. Přitom již na zasedání zastupitelstva v dubnu 2018 dala velká většina všech zastupitelů panu Nekolnému a panu Klineckému jasně na vědomí, že na investice do obdobných soutěží naše město nemá přebytečné peníze (a s ohledem na stav budov MŠ Letadýlko ani čas), že i školka naprojektovaná standardní projekční či architektonickou kanceláří, která má s obdobnými projekty zkušenosti, bude pěkná a plně funkční po všech stránkách. Vždyť to konec konců bude projektováno dle požadavků města. Nakonec sám místostarosta Klinecký podal na jednání zastupitelstva protinávrh, kterým se definitivně zrušila veřejná architektonická soutěž a může se tak na městě začít standardně vybírat zpracovatel a činit další kroky, které budou rychle směřovat k výstavbě nové školky. Město disponuje znaleckým posudkem na posouzení stavebně technického stavu objektu. Zde bylo zjištěno, že školka postavená z dřevěných panelů v roce 1981, je dožilá a nebezpečná pro osoby! Takže neustálým čekáním na něco a laxním přístupem vedení města velmi riskujeme. Nakonec pro veřejnou architektonickou soutěž nehlasoval nikdo, ani rada města, téměř všichni podpořili ukončení veřejné soutěže a konečně se tak může začít připravovat realizace nové školky!

Závěrem malé zamyšlení nad tím, oč tu jde. Byli bychom asi špatnou opozicí, kdybychom takto veřejně nezhodnotili činnost vedení města (resp. koalice). V principu jde o to, že se zpravidla úzká skupina lidí z vedení města rozhodne, že pro město bude nejlepší to či ono a rovnou za to utratí, rozhodnutím Rady města, peníze nás všech. Poté, jako obvykle, předloží na zastupitelstvo hotovou věc s očekáváním, že loajální koalice danou věc poslušně odkývne a zvedne ruku při hlasování. Většinou je to ještě umocněno tím, že nás z nějakého důvodu hodně tlačí čas (např. havarijní stav, končící smlouva, končící termín pro podání dotace). A kdyby náhodou někdo nevěřil slovu starosty či místostarosty, tak to dokáže hodiny vysvětlovat např. městský architekt. Tento dlouholetý přístup vedení našeho města je, doufáme, minulostí!

Již při koupi areálu ZZN se ukázalo, že i velká skupina koaličních zastupitelů a někteří radní mají smysl pro odpovědné hospodaření města a uvědomují si, že koupit na dluh za 15 mil ZZN je v této špatné finanční situaci města jen další zátěží. Tyto peníze jsou potřeba jinde, spousta důležitých projektů čeká na financování. Poté to vypadá tak, že když už vedení města prosadilo koupi ZZN, tak se s tím areálem musí za každou cenu něco dít. Kruhová křižovatka, kterou všichni dokola omílali jako hlavní důvod koupě, se odsunula z roku 2019 někam na neurčito, ve schváleném rozpočtu o ní není zmínka. Nakonec byl poměrně narychlo vedením města vymyšlen parkovací dům, který byl zastupitelům předložen podobným způsobem jako veřejná architektonická soutěž na školku…a hlasujte! Ve finále je z toho více než milion korun zbytečně utracených a kde nic tu nic. Dalších 1.200.000,- Kč z veřejných peněz město investuje do úzké cesty se závorou v areálu ZZN (zřejmě bylo očekáváno odhlasování parkovacího domu), která bude vyvádět vozidla z areálu do Kollárovy ulice v těsné blízkosti divadélka J.K.Tyla. Tím se umožní vyjíždět „zadem“ z areálu ZZN. O vhodnosti takto investovaných finančních prostředků si udělá obrázek každý sám.

Pozitivní na tomto je skutečnost, že město již neřídí pouze „dinosauři“ z ODS a jejich „poslušní přikyvovači“ z koalice. Výraznější zlepšení se dostavilo po podzimních volbách, kdy v zastupitelstvu i ve vedení města (rada města) zasedlo několik schopných a slušných občanů Českého Brodu, kteří nejsou postiženi a zatíženi minulostí zdejší komunální politiky a kterým, doufejme, nejde převážně o vlastní prospěch či o veřejné finance pro jejich organizace a spolky. Rovněž si vážíme toho, že někteří noví členové zastupitelstva a rady města mají svůj vlastní názor, který se nebojí veřejně prezentovat. Dokonce se zlepšila i komunikace s Českobroďákem o zásadních věcech týkajících se našeho města. Jsme ochotni jednat o smysluplných a rozumných projektech a věcech! Snad to tato trocha kritiky nezkazí.