Archiv pro štítek: snk

Lidový dům v Českém Brodě

Někteří současní i minulí představitelé Českého Brodu by byli rádi, kdyby se toto téma již nikdy neotvíralo. Říkají, že se hrabu v minulosti. Ano, je to minulost, která se nám každým rokem vzdaluje dál a dál. Je zde ještě velká skupina občanů, kteří mají k Lidovému domu a nemocnici vztah, který si budovali v průběhu celého života a toto téma jim není vůbec lhostejné. Pak zde roste velká skupina nových obyvatel Českého Brodu, kteří o těchto zásadních brodských objektech nemají žádné povědomí. Všem připomenu trochu nedávné historie, z které bychom se měli hlavně do budoucna poučit. Obě tyto stěžejní stavby potkal stejný osud jako koupaliště „Kutilka“, o kterém jsme psali v minulém čísle zpravodaje.

U Černého koněLidový dům, adresou Prokopa Velikého čp. 105, byl pro kulturní potřeby města upraven v roce 1968. Uvnitř je velký společenský sál. Konaly se zde velké městské kulturní akce jako např. plesy, koncerty a taneční. Součástí objektu je i restaurace U Černého koně. Celé generace obyvatel města zde prožily velkou část svého kulturního života. Tento stánek brodské kultury však vzal za své, když na brodskou radnici usedla ODS. Lidový dům nová reprezentace města od roku 1998 pronajala firmě Ameba s.r.o. za 18.000,- měsíčně. Tržní odhad kupní ceny této nemovitosti byl na přelomu milénia 4.800.000,- Kč. V roce 2001 byla část objektu včetně restaurace prodána firmě Ameba za 1.150.000,- Kč a další část včetně společenského sálu byla prodána o několik let později za cenu 1.255.000,- Kč. Takto se u nás v Českém Brodě hospodařilo s tak významným majetkem. Jednateli a společníky ve firmě Ameba s.r.o. byl současný starosta p. Nekolný, dále p. Fořt a p. Thomes, v té době radní a zastupitelé města. V roce 2006 jsem na členy Rady města podal kvůli Lidovému domu trestné oznámení. Policisté však nezjistili podezření ze spáchání trestného činu a oznámení tzv. „založili“.

Lidový dům
Už málo lidí si pamatuje podrobnosti těchto událostí.. V posledních letech byl „Liďák“ využíván jako herna s forbesy a ubytovnou. Českému Brodu od doby jeho prodeje chybí vlastní kulturní sál na pořádání velkých kvalitních akcí. Pěkná restaurace s kuchyní a zahrádkou mohla být městem rovněž využita pro potřeby města a občanů. Pronájem z bytů v patře by se také hodil. Za zasedání zastupitelstva bychom nemuseli platit nájem v Sokolovně, apod. Nyní je Lidový dům na prodej za 24.900.000,- Kč.
Orwel: „Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo, říkat lidem to, co nechtějí slyšet.“

Ing. Jaroslav Kokeš, zastupitel Českobroďák SNK

Centrální školní jídelna 2

V minulém čísle jsme nakousli problémy doprovázející vznik nové školní jídelny. Na mimořádném jednání zastupitelstva 28.12.2020 jsme měli schválit výjimku na zakázku na gastrovybavení a nábytek za 2 mil. Kč. Nakonec bylo schváleno výběrové řízení, a to formou poptávkového řízení. Poptávka byla provedena během několika dní na přelomu roku a nakonec stejně byly vybrány firmy, které mělo vedení města původně připravené. Naše kritika směřovala na samotný fakt, že takovou podstatnou a finančně náročnou záležitost schvalujeme na poslední chvíli a to onou výjimkou ze zadávání zakázek malého rozsahu. Tato výjimka byla např. užita, když vedení města zadalo studii na parkovací dům v ZZN. Tuto studii dělal městský architekt Pavlíček se svým známým architektem Hájkem. Tehdy to stálo občany města téměř milion korun. Rozhodla o tom samotná rada města, bez souhlasu zastupitelů. Parkovací dům byl atypický a pro velkou většinu zastupitelů nepřijatelný!

 Jídelna01

Zpět k jídelně. Pan starosta a paní vedoucí odboru rozvoje Dočkalová obhajovali výjimku na gastrovybavení a nábytek tím, že čekali, až si to vše vybere sám nový ředitel školní jídelny Ing. Hladík. Jako bychom nebyli schopni sami nakoupit hrnce, příbory a nábytek. Zvláště pak máme-li pod městem plně funkční zavedenou školní jídelnu, která prošla před pár lety velkou rekonstrukcí. Paní vedoucí by jistě ráda poradila. Každopádně nový ředitel centrální jídelny Ing. Hladík začátkem roku rezignoval a odešel. Připadá nám to jako v Kocourkově. Vedení města nemá tuto stěžejní akci pod kontrolou. Není to stavba stezky do Klučova nebo pěšina kolem topolů. Je to investice cca za 100 mil. Kč. 14.1.2021 schválila Rada města další milion do rekonstrukce. Termín otevření se posouvá na březen, personál by měl být přijat od února. 28.12.2020 jsme odhlasovali vydání 2 mil. Kč dle přání pana Ing. Hladíka. Teď by nás zajímalo, kdo bude v jídelně v „kancelář – ložnici“ spát na té posteli za 35 tisíc, co si poručil a kterou pan starosta tak obhajoval na jednání.

Dlouhodobě kritizujeme špatné hospodaření vedení města, zvláště pak pana starostu a místostarostu, kteří mají mít důležité investiční akce města plně pod kontrolou! My jako opozice jsme pak vedením a jejich příznivci napadáni, že jen kritizujeme a sami neřešíme problémy. Uvědomte si, že my jako opozice netrávíme každý den ve funkcích na radnici a nemáme pod sebou všechny možné odbory a zaměstnance úřadu. Nedisponujeme penězi z rozpočtu města, které bohužel až moc často přichází v niveč. Mrzí nás, že většina ostatních zastupitelů tomu jen tiše přihlíží.

Zastupitelé SNK Českobroďák

Mimořádné jednání zastupitelstva 28.12.2020 – školní jídelna

Problémy se školním stravováním máme v Českém Brodě dlouhá léta. Když začalo vážně hrozit, že školní jídelnu zavře hygiena a paní vedoucí jídelny ze zoufalství nosila na zastupitelstvo fotografie dokazující špatný stav školní jídelny, teprve se vedení města začalo problémem zabývat. Jak je bohužel zvykem, započala řada nekoncepčních kroků, které ve finále stojí nemalé veřejné peníze. Nejprve se opravila stávající jídelna v ulici Bedřicha Smetany, poté se v nemocnici otevřela tzv. výdejna, kam dovážíme obědy z Milovic, načež se v areálu nemocnice buduje zcela nová jídelna, což je největší investiční akce za poslední léta (přes 90 mil). Již v roce 2020 se v této nové jídelně měli stravovat žáci zdejších škol. V listopadovém čísle zpravodaje byl článek pana starosty, kde konstatoval zkušební provoz nové jídelny během měsíce ledna, a že se mohou děti těšit na ostrý provoz od 1.2.2021.

centrální školní jídelna

16.12.2020 se Rada města usnesla a schválila výjimku ze směrnice města o zadávání zakázek malého rozsahu v případě veřejné zakázky na zajištění gastrovybavení v budově školní kuchyně a jídelny. Jak je možné, že na městě na konci roku zjistí, že nemáme gastrovybavení do nové jídelny v hodnotě téměř 2 mil bez DPH a narychlo schvalujeme výjimky, aby to šlo nakoupit bez řádného výběrového řízení?? Kvůli vyřešení tohoto závažného nedostatku bylo na 28.12.2020 svoláno mimořádné zastupitelstvo. Selhání vedení města v této záležitosti je zarážející a neomluvitelné.

výdejna jídel

Rada města doporučila zastupitelstvu dovybavení jídelny s předem vybraným dodavatelem do 31.1.2021. Diskutované byly některé položky jako např. postel do kanceláře ředitele jídelny za cca 25 tis, matrace za 10 tis apod. Vše hrazeno z rozpočtu města.

školní jídelna

Nakonec byl v průběhu jednání zastupitelům rozdán předem připravený text usnesení, který ruší usnesení rady města z 16.12.2020 a vyhlašuje veřejnou zakázku na zajištění gastrovybavení, a to formou poptávkového řízení. Vzhledem k tomu předpokládáme další prodloužení doby uvedení jídelny do provozuschopného stavu. Termín dokončení již byl 2x posunut.

Za vzniklou situaci se starosta omluvil a vzal odpovědnost plně na sebe. Což je sice hezké gesto, ale úplně k ničemu. Domníváme se, že nejdůležitější a nejnákladnější akce tohoto města by měla mít na starost osoba s dobrými organizačními schopnosti, která není již vyhořelá a zásadní práci pro občany města obětuje plné nasazení. Obecně platí, že naši politici nemají dostatek morálních hodnot na odstoupení ze svých dobře placených míst. ODS již naše město vede 22 let!

 Českobroďák SNK

Jak probíhá práce zastupitelstva

Na zasedání Zastupitelstva města 22.1.2020 se projevila snaha vedení města vtahovat do problémů letitého charakteru i opoziční zastupitele. Jednání se účastnil petiční výbor pro řešení kritického stavu mateřské školky Kollárova. Jsem přesvědčen, že zástupci petičního výboru odcházeli velice zklamáni. Ne jenom školka, ale drtivá většina problémů v našem městě je řešena na poslední chvíli, když už je stav kritický. Vedení města má svoji koalici, která má většinu, a tudíž si odhlasují jakoukoliv věc v rámci zastupitelstva. Jak všichni víme, v našem městě tvoří „vedení“ již 25 let stále stejné koalice pod vedením ODS. Prosím o to rozlišovat, kdo je koalice a kdo je opozice.

Na posledním zastupitelstvu byl schválen rozpočet města s 13,1 mil. schodkem. Máme přitom dlouhodobě dluh přes 50 miliónů. Ani jeden zastupitel z opozice nehlasoval pro tento rozpočet. Ale všude se dočteme, že byl zastupitelstvem schválen. Občas slýchávám, zejména před volbami od koaličních zastupitelů, co se všechno ve městě vybudovalo, udělalo pro občany a jak si vedení města dobře vede. Bohužel v Českém Brodě nemáme s čím srovnávat a zejména s jiným vedením, protože i když Českobroďák v roce 2014 volby přesvědčivě vyhrál, tak tato koalice ho postavila do opozice. Proto apeluji na občany, aby vnímali zastupitelstvo vždy na dvě části. Ono ve své podstatě je špatné, že jedna strana dokáže být u moci nepřetržitě 25 let. Dostává se do profesního útlumu, je postupně vyhořelá na nové podněty a demotivovaná.

Vezmeme-li další letitý problém – místní koupaliště… díváme se na postupnou devastaci tohoto prostoru. Kdo jiný by měl konat než vedení města. Podobně je tomu i u dalších problémů, které vrcholí nedostatkem pitné vody, zastaralou kanalizací, dopravními kolapsy, špatnými silnicemi a chodníky, nedostatečnou kapacitou základních škol, nemocnicí a Liďákem. Dalo by se říci, že koncepce investic a oprav nemá dlouhodobě svůj řád a pořadí. Moc jsme se zahleděli do odměn za funkce, ale odpovědnost je naším nepřítelem. Podobná situace byla se školní jídelnou. Již v roce 2012 – 2014 se mluvilo o velkém problému nedostatečné kapacity jídelny. Nescházelo mnoho a vedení města mělo v úmyslu jídelnu předat soukromé firmě. No a teprve v roce 2019 se začal problém intenzivně řešit pomocí centrální kuchyně v bývalé nemocnici. Kdo tedy nese odpovědnost za stav města po všech stránkách? Ten, kdo vládne a má rozhodující většinu v zastupitelstvu. Na závěr bych vyslovil přání. Nebojme se přiznat chyby, přijmout odpovědnost a říci pravdu na rovinu!

 Ing. Jaroslav Kokeš, zastupitel