Archiv pro štítek: 2020

Mimořádné jednání zastupitelstva 28.12.2020 – školní jídelna

Problémy se školním stravováním máme v Českém Brodě dlouhá léta. Když začalo vážně hrozit, že školní jídelnu zavře hygiena a paní vedoucí jídelny ze zoufalství nosila na zastupitelstvo fotografie dokazující špatný stav školní jídelny, teprve se vedení města začalo problémem zabývat. Jak je bohužel zvykem, započala řada nekoncepčních kroků, které ve finále stojí nemalé veřejné peníze. Nejprve se opravila stávající jídelna v ulici Bedřicha Smetany, poté se v nemocnici otevřela tzv. výdejna, kam dovážíme obědy z Milovic, načež se v areálu nemocnice buduje zcela nová jídelna, což je největší investiční akce za poslední léta (přes 90 mil). Již v roce 2020 se v této nové jídelně měli stravovat žáci zdejších škol. V listopadovém čísle zpravodaje byl článek pana starosty, kde konstatoval zkušební provoz nové jídelny během měsíce ledna, a že se mohou děti těšit na ostrý provoz od 1.2.2021.

centrální školní jídelna

16.12.2020 se Rada města usnesla a schválila výjimku ze směrnice města o zadávání zakázek malého rozsahu v případě veřejné zakázky na zajištění gastrovybavení v budově školní kuchyně a jídelny. Jak je možné, že na městě na konci roku zjistí, že nemáme gastrovybavení do nové jídelny v hodnotě téměř 2 mil bez DPH a narychlo schvalujeme výjimky, aby to šlo nakoupit bez řádného výběrového řízení?? Kvůli vyřešení tohoto závažného nedostatku bylo na 28.12.2020 svoláno mimořádné zastupitelstvo. Selhání vedení města v této záležitosti je zarážející a neomluvitelné.

výdejna jídel

Rada města doporučila zastupitelstvu dovybavení jídelny s předem vybraným dodavatelem do 31.1.2021. Diskutované byly některé položky jako např. postel do kanceláře ředitele jídelny za cca 25 tis, matrace za 10 tis apod. Vše hrazeno z rozpočtu města.

školní jídelna

Nakonec byl v průběhu jednání zastupitelům rozdán předem připravený text usnesení, který ruší usnesení rady města z 16.12.2020 a vyhlašuje veřejnou zakázku na zajištění gastrovybavení, a to formou poptávkového řízení. Vzhledem k tomu předpokládáme další prodloužení doby uvedení jídelny do provozuschopného stavu. Termín dokončení již byl 2x posunut.

Za vzniklou situaci se starosta omluvil a vzal odpovědnost plně na sebe. Což je sice hezké gesto, ale úplně k ničemu. Domníváme se, že nejdůležitější a nejnákladnější akce tohoto města by měla mít na starost osoba s dobrými organizačními schopnosti, která není již vyhořelá a zásadní práci pro občany města obětuje plné nasazení. Obecně platí, že naši politici nemají dostatek morálních hodnot na odstoupení ze svých dobře placených míst. ODS již naše město vede 22 let!

 Českobroďák SNK

Zrušení příspěvku na infrastrukturu

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 24. 06. 2020

Revokace usnesení č.90/2019 Zásady pro poskytování příspěvků na infrastrukturu města

Předkládá: Mgr. Jiří Havlíček

Zpracoval: Mgr. Jiří Havlíček

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje: – revokaci (zrušení) usnesení č. 90/2019 Zásady pro poskytování příspěvků na technickou, dopravní a veřejnou infrastrukturu při realizaci bytové a nebytové výstavby na území města Český Brod.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA:

Příspěvek na infrastrukturu značnou měrou brání rozvoji Českého Brodu, Liblic, Štolmíře a Zahrad. Je nepřekonatelnou překážkou jak pro velké developery (Liblické předměstí), tak pro mnohé občany Českého Brodu, kteří si hodlají postavit bytový či nebytový objekt. Příspěvek je často vnímán jako protiprávní, hovoří se o “vydírání“ stavitelů, viz. reportáž Josefa Klímy. Nepřidává to na dobré pověsti města, vyvolává zbytečné negativní emoce a odrazuje investory i občany od možné výstavby v našem městě. Všichni chápeme smysl zavedení tohoto kontroverzního příspěvku. Infrastruktura stojí nemalé peníze. Proto by mohlo být jedním z řešení individuální přístup k developerům, kdy by se jednalo s každým zvlášť o konkrétním příspěvku. Zástupce investora Liblického předměstí na jednání zastupitelstva řekl, že by byl schopen zásadně přispět na čističku odpadních vod, přívod pitné vody do města, apod. Zároveň by vystavěl např. školku i krytý plavecký bazén, parčík u Šembery, silnice a chodníky. Rozvoj města je pro nás důležitý, zvláště pak navrhované Liblické předměstí může naše město posunout podstatně dál, byli bychom městem čítajícím přes 10 tisíc obyvatel, čímž by se i podstatně zvýšily příjmy do rozpočtu města a mohla se zlepšit jeho občanská vybavenost.

Zastavení prací na regulačním plánu

 Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 24. 06. 2020

Zastavení prací na regulačním plánu MPZ

Předkládá: Bc. Metoděj Málek

Návrh na usnesení:

71/2020 Zastavení prací na regulačním plánu Zastupitelstvo města:

  1.  rozhoduje o zastavení veškerých prací na regulačním plánu MPZ Český Brod.
  2.  rozhoduje o pořízení změny územního plánu v jeho textové části ve smyslu vyřazení povinnosti zpracovávat regulační plán, z důvodu odstranění stavební uzávěry, a to zkráceným postupem.

Na jednání zastupitelstva dne 24. června 2020 byl předkládán současným vedením města (Nekolný a Klinecký) návrh Regulačního plánu městské památkové zóny. V podobě, v které byl předložen na Zastupitelstvo města, byl neakceptovatelný pro většinu zastupitelů, jak z řad koalice tak i opozice. Regulační plán výrazně zasahoval do vlastnických práv dotčených obyvatel města. Často se jednalo o zcela nesmyslné návrhy řešení pana architekta Myšky. Na jednání zastupitelstva jsme se měli vypořádat s velkým množstvím zcela regulérních stížností a připomínek občanů na navrhované změny.

V průběhu jednání navrhl zastupitel Bc. Metoděj Málek zastavení prací na Regulačním plánu a uvedení v soulad s Územním plánem Města Český Brod. Cílem bylo rovněž odstranění stavební uzávěry v centru města, konkrétně v MPZ (městská památková zóna). Dle tvrzení vedoucího stavebního odboru města lze nesoulad odstranit do šesti měsíců.

Na této akci se opět ukázalo, jak lze plýtvat našimi penězi. Jedná se o utrácení statisíců a milionů korun z veřejného rozpočtu města za zbytečnosti, které navíc jdou ve velké míře proti zájmům občanů Českého Brodu.

Veškeré informace k Regulačnímu plánu naleznete na uvedeném webovém odkazu: https://www.cesbrod.cz/item/navrh-regulacniho-planu-mesta/category/regulacni-plan

Výsledek hlasování naleznete na obrázku níže. Neméně zajímavé je samotné jednání k uvedenému bodu. Záznam a zápis naleznete na uvedeném odkazu: ZDE

Zápis z jednání ZM: 12. ZM – 24.06.2020zA

Hlasování regulační plán 2020

Jak probíhá práce zastupitelstva

Na zasedání Zastupitelstva města 22.1.2020 se projevila snaha vedení města vtahovat do problémů letitého charakteru i opoziční zastupitele. Jednání se účastnil petiční výbor pro řešení kritického stavu mateřské školky Kollárova. Jsem přesvědčen, že zástupci petičního výboru odcházeli velice zklamáni. Ne jenom školka, ale drtivá většina problémů v našem městě je řešena na poslední chvíli, když už je stav kritický. Vedení města má svoji koalici, která má většinu, a tudíž si odhlasují jakoukoliv věc v rámci zastupitelstva. Jak všichni víme, v našem městě tvoří „vedení“ již 25 let stále stejné koalice pod vedením ODS. Prosím o to rozlišovat, kdo je koalice a kdo je opozice.

Na posledním zastupitelstvu byl schválen rozpočet města s 13,1 mil. schodkem. Máme přitom dlouhodobě dluh přes 50 miliónů. Ani jeden zastupitel z opozice nehlasoval pro tento rozpočet. Ale všude se dočteme, že byl zastupitelstvem schválen. Občas slýchávám, zejména před volbami od koaličních zastupitelů, co se všechno ve městě vybudovalo, udělalo pro občany a jak si vedení města dobře vede. Bohužel v Českém Brodě nemáme s čím srovnávat a zejména s jiným vedením, protože i když Českobroďák v roce 2014 volby přesvědčivě vyhrál, tak tato koalice ho postavila do opozice. Proto apeluji na občany, aby vnímali zastupitelstvo vždy na dvě části. Ono ve své podstatě je špatné, že jedna strana dokáže být u moci nepřetržitě 25 let. Dostává se do profesního útlumu, je postupně vyhořelá na nové podněty a demotivovaná.

Vezmeme-li další letitý problém – místní koupaliště… díváme se na postupnou devastaci tohoto prostoru. Kdo jiný by měl konat než vedení města. Podobně je tomu i u dalších problémů, které vrcholí nedostatkem pitné vody, zastaralou kanalizací, dopravními kolapsy, špatnými silnicemi a chodníky, nedostatečnou kapacitou základních škol, nemocnicí a Liďákem. Dalo by se říci, že koncepce investic a oprav nemá dlouhodobě svůj řád a pořadí. Moc jsme se zahleděli do odměn za funkce, ale odpovědnost je naším nepřítelem. Podobná situace byla se školní jídelnou. Již v roce 2012 – 2014 se mluvilo o velkém problému nedostatečné kapacity jídelny. Nescházelo mnoho a vedení města mělo v úmyslu jídelnu předat soukromé firmě. No a teprve v roce 2019 se začal problém intenzivně řešit pomocí centrální kuchyně v bývalé nemocnici. Kdo tedy nese odpovědnost za stav města po všech stránkách? Ten, kdo vládne a má rozhodující většinu v zastupitelstvu. Na závěr bych vyslovil přání. Nebojme se přiznat chyby, přijmout odpovědnost a říci pravdu na rovinu!

 Ing. Jaroslav Kokeš, zastupitel

Veřejné sportoviště

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 22. 01. 2020

Veřejné sportoviště

Předkládá: Ing. Lucie Baslová

Zpracoval: Ing. Lucie Baslová

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města souhlasí: – se zpracováním projektu pro veřejné sportoviště v prostorách nefunkčního koupaliště.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA:

Město Český Brod má nedostatek veřejných hřišť pro své obyvatele. Doporučená výměra plochy pro neorganizovanou tělovýchovu mládeže a dospělých je 700 m2 na 1000 obyvatel. Plochy pro neorganizovaný sport a tělovýchovu jsou určené pro děti, mládež i dospělé. Možností využití hřiště je spousta např. hřiště s basketbalovým košem, workoutové hřiště, prostor pro odpočinek a relaxaci. V areálu je dostatek prostoru pro vybudování skate parku pro jízdu na skateboardu, kolech a in-line bruslích. Na financování projektu je možné využít dotace a také Fond podpory sportu, kultury a volného času. Současné vedení města dlouhodobě podporuje koncepci financování tělocvičných jednot a spolků. Veřejně přístupných hřišť, kam mohou občané zdarma nebo za symbolickou finanční částku chodit sportovat, je minimum. Nyní se rozhoduje o zbourání koupaliště, a tak je jedinečná příležitost nejprve navrhnout co bude město v uvedeném prostoru realizovat v budoucnu, dříve, než se prodá nebo pronajme subjektům, které využijí prostor pro potřeby svých členů, nikoliv pro širokou veřejnost. Pojďme zpracovat návrh veřejného sportoviště pro všechny občany Českého Brodu.