Archiv pro štítek: 2023

Stezka do Přistoupimi

Předkladatel: Ing. arch. Markéta Havlíčková

Z Českého Brodu na Přistoupim vede velmi frekventovaná silnice III/1131. Pohybuje se zde hodně chodců a cyklistů. Jedná se o nebezpečný úsek. Cílem je zajištění bezpečné cesty podél komunikace. Podél silnice je stávající zeleným pás, který by zajišťoval vsakovací funkci dešťových vod a bezpečnostní předěl mezi automobilovou dopravou. Ideální uspořádání je silnice + zelený pás + stezka.
Trasa by vedla od odbočky do ul. Nad Malechovem po smíšení stezce pro pěší a cyklisty až na okraj Přistoupimi (etapa I.). Cesta by měla mít parametry sdružené cyklostezky, kde je společný pohyb chodců a cyklistů – šíře min. 3 m. Předpokládá se asfaltový povrch. Dále by se trasa napojila na stávající komunikace v Přistoupimi, po kterých se lze dostat k přejezdu přes I/12 a dále do druhé části obce a dál na Černokostelecko.
Na Brodské straně je pravděpodobné větvení pěší a cyklotrasy.
Etapa II. - prodloužení chodníku v ul. Prokopa Velikého a dále schůdky kolem pomníku obětem revoluce na slepou část ul. Nad Malechovem s obratištěm na konci nebo pěšinou kolem plochy BI (viz. územní plán).
Etapa II. - Cyklisté by mohli pokračovat podél hřbitova k ul. Hřbitovní nebo budoucí ulicí dle navrženého územního plánu. Tato část by případně mohla mít dočasný, nezpevněný charakter.
Délka chodníku navazující na konec v ul. Prokopa Velikého cca 50 m (předpoklad vykoupení přilehlé zahrádky a vybudování opěrné zídky), délka cyklostezky od ul. Nad Malechovem k Přistoupimi cca 600 m.
V příloze výkresy dopravy z územního plánu, kde je navrhována cyklostezka podél jatek a nouzovských rybníků. Zde je však vyšší zájem vzhledem k frekvenci užívání, přehlednosti a osobní bezpečnosti.
Pro vybudování je třeba jednat s obcí Přistoupim o případné participaci, definovat potřebnou šíři a zahájit výkup pozemků.

Rada města na jednání dne 29. 3. 2023 materiál projednala, přijala usnesení č. 145/2023 doporučila zastupitelstvu města souhlasit s investičním záměrem.

KOMPLETNÍ MATERIÁL VČETNĚ PŘÍLOH NALEZNETE NA UVEDENÉM ODKAZU: ZDE

Bezpečnost je naše priorita

Zástupci Českobroďáka SNK měli oblast bezpečnosti jako jednu ze svých priorit od roku 2014, kdy poprvé kandidovali do zastupitelstva. Po letošních, z našeho pohledu velmi úspěšných, volbách jsme od zahájení vyjednávání chtěli mít možnost více oblast bezpečnosti ovlivňovat. Standardně spadá řízení obecní (městské) policie do pravomoci starosty města, ale zastupitelstvo města může řízením pověřit jiného zastupitele. Tuto variantu jsme preferovali, jelikož na bedrech starosty města leží plno povinností a jsme přesvědčeni, že když se této oblasti bude věnovat jeden zastupitel, byť při svém zaměstnání, tak by to mělo přinést pozitivní výsledky.

požár ZZN

Jsou věci, které v oblasti bezpečnosti nemůžeme přímo ovlivnit – např. aktuální nedostatek zaměstnanců Policie České republiky. O to větší očekávání obecně musí být od naší městské policie. Městská policie nejsou jen strážníci, které potkáváte v ulicích našeho města, ale i zaměstnanci městského kamerového dohledu, kteří na více než 60 kamerách sledují dění ve městě. Jejich služby jsou důležité i ve chvílích, kdy se zpětně dohledávají viníci trestných činů a přestupků. Takto v poslední době mj. nalezli viníka krádeže z cykloboxů nebo vyšetřovatelům pomáhali při požáru v areálu bývalého ZZN.

nebezpečné místo

V dalším vývoji MP chci navázat ve spolupráci s dalšími zastupiteli na kroky zahájené v předchozím období, tj. zvýšit personální stav strážníků a jejich materiální vybavení. Je zapotřebí zakoupit, rozšiřovat a využívat radary, které budou kontrolovat rychlost bez nutnosti fyzické obsluhy strážníků. Kamerový systém rozšířit na místa, kde dochází k páchání protiprávního jednání a stávající kamery modernizovat. Postupně dojde k obměně používaného softwaru městské policie, který usnadní strážníkům práci a bude jednodušeji evidovat jejich činnost. Veškerá tato a další opatření budu směřovat k tomu, aby strážníci měli více prostoru být v ulicích města a dělat svoji práci. Pevně věřím, že se brzy se strážníky začneme častěji potkávat v rámci pěších hlídek, které budeme více směřovat na problémové lokality. Svoji činností by měli stále více narušovat komfort problémových a rizikových osob.

Již nyní je zajištěn stabilní nepřetržitý provoz MP. Při jakémkoliv protiprávním jednání neváhejte kdykoliv zavolat na telefon, který mají strážníci neustále u sebe 736 675 756.

Zároveň pro jakékoliv podněty k činnosti městské policie je Vám k dispozici níže uvedený můj kontakt. Děkuji občanům za spolupráci.

Ing. Evžen Pospíšil
Radní a zastupitel pověřený řízením městské policie
Pospisil@cesbrod.cz, tel.: 724 518 684

Statistika Městské policie Český Brod za rok 2022

V minulém měsíci měli čtenáři Českobrodského zpravodaje možnost vidět, jaké počty kriminálních deliktů eviduje Policie České republiky. A jaký je výsledek statistiky Městské policie Český Brod za rok 2022?

Celkem strážníci zaevidovali 991 přestupků (v roce 2021: 973, 2020: 769, 2019: 1 182, 2018: 1149) projednaných příkazem na místě (pokutou), z toho:

 • 5 přestupků proti pořádku v územní samosprávě;
 • 1 přestupek proti veřejnému pořádku;
 • 14 přestupků proti majetku;
 • 603 přestupků podle zákona o silničním provozu (vyjma překročení nejvyšší dovolené nebo povolené rychlosti);
 • 309 přestupků překročení nejvyšší dovolené nebo povolené rychlosti;
 • 59 ostatních.

Dále strážníci zaevidovali 7 327 podezření ze spáchání přestupků, které oznámili příslušnému správnímu orgánu (v roce 2021: 9 155, 2020: 7 848, 2019: 7 294, 2018: 11 498), z toho:

 • 2 přestupky proti pořádku v územní samosprávě;
 • 3 přestupky proti veřejnému pořádku;
 • 2 přestupky proti majetku;
 • 200 přestupků podle zákona o silničním provozu (vyjma překročení nejvyšší dovolené nebo povolené rychlosti);
 • 7 099 přestupků překročení nejvyšší dovolené nebo povolené rychlosti;
 • 19 přestupků podle zákona o silniční dopravě;
 • 2 ostatních

MP pes - únor 2023

Další necelých 300 událostí bylo řešeno domluvou. Celkově oznámili Policii České republiky strážníci 14 důvodných podezření ze spáchání trestného činu. Za rok 2022 strážníci uložili příkazem na místě pokuty za 489 800 Kč.

Aktuálně máme uzavřeno 6 veřejnoprávních smluv v obcích, kde provádí naši strážníci měření rychlosti: Doubravčice, Krupá, Poříčany, Rostoklaty, Tismice a Tuchoraz.

Rekordní byl počet výjezdů na žádost Policie České republiky: 132 (v roce 2021: 86, 2020: 31, 2019: 49, 2018: 59).

A co se chystá nového pro rok 2023? Zastupitelstvem města a Radou města bylo schváleno rozšíření SW vybavení městské policie, který zjednoduší povinnou administrativu, zautomatizuje některé postupy. Již v předchozích měsících jsem upozorňoval na nový radar, který změří rychlost vozidla a majitel vozu obdrží až výzvu. Máme ho již fyzicky ve městě a po absolvování povinné administrativy se s ním budeme setkávat ve všech částech našeho města. Letos také zprovozníme pevné měřící místo v našem městě. Dále Městská policie dostala do správy technologii parkovišť, semaforů, měřičů rychlosti a platebních parkovacích automatů. V průběhu roku budeme vypisovat výběrové řízení na doplnění o jednoho strážníka.

Ing. Evžen Pospíšil

Uložte si do svých telefonů kontakt na Městskou policii Český Brod: 736 675 756

Kriminalita v našem městě v roce 2022

Na začátku nového roku bývá čas bilancovat. Policie ČR od září 2022 uvedla do plného provozu Mapu kriminality, která je přístupná všem uživatelům internetu na adrese https://kriminalita.policie.cz. Je možné si za jednotlivá časová období porovnat jak trestné činy, tak i přestupky za jednotlivé obce.

Zároveň v detailu zobrazení jsou informace o přesném datu a času jednotlivých událostí a stav objasnění. Data jsou průběžně aktualizována, tak má občan možnost zjistit změny v objasnění.

kriminalita2022

Zdroj: web kriminalita.policie.cz – Statistika za rok 2022

Zástupci obce navíc mají přístup i k detailnějším statistikám za vlastní obec, a tak dle evidence k 2. 1. 2023, kdy je uzávěrka tohoto zpravodaje, je statistika Policie České republiky za rok 2022 následující: 109 trestných činů (z toho 6 násilných trestných činů; 3 požáry, výbuchy; 16 krádeží vloupáním; 25 krádeží; 14 podvodů; 25 jiné majetkové; 3 obecně nebezpečných; 4 dopravní nehody; 13 toxikománie) a 330 přestupků (z toho 136 na úseku bezpečnosti silničního provozu a silničního hospodářství; 40 na úseku ochrany před alkoholismem a toxikomanií; 42 proti veřejnému pořádku a občanskému soužití; 109 proti majetku a 3 ostatní přestupky).

V porovnání s rokem 2021 došlo v našem městě k navýšení počtu trestných činů (+ 27), kdy došlo zejména k navýšení počtu podvodů (+ 9) a majetkových trestných činů (+ 12). Naopak počet přestupků v evidenci Policie České republiky se snížil na 268. Samostatně jsou vedeny přestupky zaevidované městskou policií, ale ty sečteme pro některý další zpravodaj.

V souvislosti se zlepšováním dohledu nad bezpečností silničního provozu v našem městě byl na konci roku pořízen pro Městskou policii Český Brod nový radar. Jedná se o plně automatizovaný technický prostředek, který bude zaznamenávat porušení nejvyšší povolené rychlosti na rizikových místech v působnosti Městské Policie Český Brod. Výše popsané zařízení umožní zajištění bezpečnosti i na místech, kde to nebylo doposud možné z důvodu technických parametrů stávajícího zařízení a s ohledem na zajištění bezpečnosti kontrolovaných vozidel a jejich řidičů porušujících ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Dodržování stanovené rychlosti je taktéž jednou z cest k vyšší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Tímto krokem se rozrůstá vybavení Městské policie o další prvek, kterým bude efektivněji prováděn dohled nad silničním provozem a je jednou z forem preventivních opatření v oblasti bezpečnosti dopravy postupně zaváděných již několik let v našem městě.

Ing. Evžen Pospíšil,

člen Rady města a zastupitel pověřený řízením Městské policie

Pospisil@cesbrod.cz