Archiv pro štítek: cesbrod

Stezka do Přistoupimi

Předkladatel: Ing. arch. Markéta Havlíčková

Z Českého Brodu na Přistoupim vede velmi frekventovaná silnice III/1131. Pohybuje se zde hodně chodců a cyklistů. Jedná se o nebezpečný úsek. Cílem je zajištění bezpečné cesty podél komunikace. Podél silnice je stávající zeleným pás, který by zajišťoval vsakovací funkci dešťových vod a bezpečnostní předěl mezi automobilovou dopravou. Ideální uspořádání je silnice + zelený pás + stezka.
Trasa by vedla od odbočky do ul. Nad Malechovem po smíšení stezce pro pěší a cyklisty až na okraj Přistoupimi (etapa I.). Cesta by měla mít parametry sdružené cyklostezky, kde je společný pohyb chodců a cyklistů – šíře min. 3 m. Předpokládá se asfaltový povrch. Dále by se trasa napojila na stávající komunikace v Přistoupimi, po kterých se lze dostat k přejezdu přes I/12 a dále do druhé části obce a dál na Černokostelecko.
Na Brodské straně je pravděpodobné větvení pěší a cyklotrasy.
Etapa II. - prodloužení chodníku v ul. Prokopa Velikého a dále schůdky kolem pomníku obětem revoluce na slepou část ul. Nad Malechovem s obratištěm na konci nebo pěšinou kolem plochy BI (viz. územní plán).
Etapa II. - Cyklisté by mohli pokračovat podél hřbitova k ul. Hřbitovní nebo budoucí ulicí dle navrženého územního plánu. Tato část by případně mohla mít dočasný, nezpevněný charakter.
Délka chodníku navazující na konec v ul. Prokopa Velikého cca 50 m (předpoklad vykoupení přilehlé zahrádky a vybudování opěrné zídky), délka cyklostezky od ul. Nad Malechovem k Přistoupimi cca 600 m.
V příloze výkresy dopravy z územního plánu, kde je navrhována cyklostezka podél jatek a nouzovských rybníků. Zde je však vyšší zájem vzhledem k frekvenci užívání, přehlednosti a osobní bezpečnosti.
Pro vybudování je třeba jednat s obcí Přistoupim o případné participaci, definovat potřebnou šíři a zahájit výkup pozemků.

Rada města na jednání dne 29. 3. 2023 materiál projednala, přijala usnesení č. 145/2023 doporučila zastupitelstvu města souhlasit s investičním záměrem.

KOMPLETNÍ MATERIÁL VČETNĚ PŘÍLOH NALEZNETE NA UVEDENÉM ODKAZU: ZDE

Kriminalita v našem městě v roce 2022

Na začátku nového roku bývá čas bilancovat. Policie ČR od září 2022 uvedla do plného provozu Mapu kriminality, která je přístupná všem uživatelům internetu na adrese https://kriminalita.policie.cz. Je možné si za jednotlivá časová období porovnat jak trestné činy, tak i přestupky za jednotlivé obce.

Zároveň v detailu zobrazení jsou informace o přesném datu a času jednotlivých událostí a stav objasnění. Data jsou průběžně aktualizována, tak má občan možnost zjistit změny v objasnění.

kriminalita2022

Zdroj: web kriminalita.policie.cz – Statistika za rok 2022

Zástupci obce navíc mají přístup i k detailnějším statistikám za vlastní obec, a tak dle evidence k 2. 1. 2023, kdy je uzávěrka tohoto zpravodaje, je statistika Policie České republiky za rok 2022 následující: 109 trestných činů (z toho 6 násilných trestných činů; 3 požáry, výbuchy; 16 krádeží vloupáním; 25 krádeží; 14 podvodů; 25 jiné majetkové; 3 obecně nebezpečných; 4 dopravní nehody; 13 toxikománie) a 330 přestupků (z toho 136 na úseku bezpečnosti silničního provozu a silničního hospodářství; 40 na úseku ochrany před alkoholismem a toxikomanií; 42 proti veřejnému pořádku a občanskému soužití; 109 proti majetku a 3 ostatní přestupky).

V porovnání s rokem 2021 došlo v našem městě k navýšení počtu trestných činů (+ 27), kdy došlo zejména k navýšení počtu podvodů (+ 9) a majetkových trestných činů (+ 12). Naopak počet přestupků v evidenci Policie České republiky se snížil na 268. Samostatně jsou vedeny přestupky zaevidované městskou policií, ale ty sečteme pro některý další zpravodaj.

V souvislosti se zlepšováním dohledu nad bezpečností silničního provozu v našem městě byl na konci roku pořízen pro Městskou policii Český Brod nový radar. Jedná se o plně automatizovaný technický prostředek, který bude zaznamenávat porušení nejvyšší povolené rychlosti na rizikových místech v působnosti Městské Policie Český Brod. Výše popsané zařízení umožní zajištění bezpečnosti i na místech, kde to nebylo doposud možné z důvodu technických parametrů stávajícího zařízení a s ohledem na zajištění bezpečnosti kontrolovaných vozidel a jejich řidičů porušujících ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Dodržování stanovené rychlosti je taktéž jednou z cest k vyšší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Tímto krokem se rozrůstá vybavení Městské policie o další prvek, kterým bude efektivněji prováděn dohled nad silničním provozem a je jednou z forem preventivních opatření v oblasti bezpečnosti dopravy postupně zaváděných již několik let v našem městě.

Ing. Evžen Pospíšil,

člen Rady města a zastupitel pověřený řízením Městské policie

Pospisil@cesbrod.cz

Vyjádření Českobroďák SNK k povolebnímu vyjednávání 2022

Vážení spoluobčané, Vážení příznivci,                                  Dovolte nám krátký komentář k povolební situaci v našem městě. Prvotně dovolte, abychom vám poděkovali za ohromnou podporu v těchto volbách, ve kterou jsme, po osmi letech v opozici, ani nedoufali. Celkový počet obdržených hlasů výrazně převýšil i výherní rok 2014.

Vítězem voleb se stalo uskupení Lepší Brod se sedmi mandáty. My jsme druzí s pěti mandáty, třetí ODS také s pěti a pak dvě uskupení po dvou zastupitelích (Pro Brod – KDU ČSL, Nestraníci a ANO 2011 a nezávislí kandidáti). V sobotu večer i v neděli večer jsme se setkali jak s Lepším Brodem, tak s ODS. Lepší Brod na nedělním jednání vyjádřil jednoznačnou podmínku pro možnou spolupráci, a to požadavek na odstoupení řádně zvoleného zastupitele Ing. Jaroslava Kokeše ze zastupitelstva města. Rovněž měli problém s dalším našim zvoleným zastupitelem Ing. Pospíšilem. Takovéto “kádrování” není pro nás přijatelné. Naopak ODS vstřícně přistoupila na náš požadavek úplné změny ve vedení města a na druhém jednání navrhla , že by se starostou města stal Ing. Milan Majer (ODS), místostarostkou Ing. arch. Markéta Havlíčková (Českobroďák SNK). Rada města by byla složena ze tří zástupců z Českobroďák SNK i ODS a dalším koaličním partnerem by bylo ANO 2011 a nezávislí kandidáti (s jedním místem v Radě města).

Nyní bude projednáván podrobný koaliční program. Budeme rádi za veškeré podněty. Těšíme se na práci ve prospěch města Český Brod.

Společné prohlášení volby 2022

Spět ke zdravému městu 2022

Vážení spoluobčané, chcete také, aby naše město spělo k lepšímu? Programové priority Českobroďáka SNK mohou k tomuto cíli výrazně přispět. Máme zkušenosti z předcházejících 2 volebních období. Jde nám o všechny občany města a ne jen o vybrané zájmové skupiny.

Jednou z volebních priorit zastupitelů Českobroďáka SNK je výstavba nového dětského hřiště, vylepšení a opravy hřišť stávajících. Důležitá je rovněž čistota a bezpečí na hřištích a sportovištích. V jejich okolí nemají co dělat konzumenti alkoholu nebo drog.

bandas

Zrovna tak je pro nás jednou z priorit výstavba veřejného víceúčelového sportoviště, jehož součástí může být i skatepark. Toto jsme měli ve volebním programu již před 4 lety. Nicméně Českobroďák SNK je v opozici a tam prostě takovýto projekt neprosadíte a nezrealizujete. Město se dlouhodobě veřejnému sportovišti bránilo a nic pro to nedělalo. Ovšem před těmito volbami je to jiné. Každá ze stran z vedení města se ohání novým veřejným sportovištěm a skateparkem. Tak se snad jednou dočkáme.

Město by se rovněž mělo starat o stávající sportoviště v jeho majetku. 30.září 2020 zastupitelstvo města přijalo usnesení č. 103/2020: „Zastupitelstvo města souhlasí s realizací investiční akce Víceúčelové hřiště ve Štolmíři“. Realizace tohoto sportoviště měla proběhnout v roce 2021. Na starost si celou akci vzal pan Stuchl z vedení města, bývalý radní za STAN. Na bývalém fotbalovém hřišti jsme se byli podívat a přikládáme fotografii. Tráva po kolena a rezavé fotbalové brány. Jako nové víceúčelové sportoviště to rozhodně nevypadá.

hřiště Štolmíř

Díky přičinění Českobroďáka SNK bylo v parku na Škvárovně postaveno workoutové hřiště, které využívají hojně sportovci všech generací. Obdobné workoutové hřiště bychom co nejdříve rádi viděli i poblíž tzv. Útulny při stezce na Štolmíř, která je rovněž hojně využívána sportujícími osobami.

workout

Z priorit našeho uskupení bychom ještě chtěli vypíchnout zdravotní péči. Určitě je zapotřebí v našem městě dalšího praktického lékaře, pediatra, zubaře a další specialisty. Rovněž uděláme maximum pro to, aby v Českém Brodě byla znovu zavedena pohotovost, a to minimálně do 22 hod.

Stávající vedení města slibuje, že všechno bude krásné a úžasné, ale jak jim máme věřit, když současné složení je u moci již mnoho let a město se za tu dobu příliš nezměnilo?

Doufáme v lepší zítřky, chceme do toho šlápnout, pořádně zamakat a těšit se ze zdravého růstu našeho města!

Pro získání co největšího počtu hlasů, prosíme, ideálně zaškrtněte celou kandidátku tzv. „velkým křížkem“, ať máme větší šanci něco změnit. Děkujeme všem za podporu.

Zastupitelé Českobroďák SNK: Mgr. Jiří Havlíček, Ing. Jaroslav Kokeš

Český Brod 2022

V posledních měsících jsme zaznamenali neobvykle velkou aktivitu ze strany vedení města. Začaly se rychle dělat chodníky, plánují se silnice, nové herní prvky na dětské hřiště, probíhají schůzky s obyvateli Liblic a začalo se řešit strategické plánování budoucnosti našeho města přímo na náměstí u kostela. Ano, volby jsou hned po prázdninách a tentokrát nechce pan starosta s místostarostou nic podcenit. Všude sliby, rozjíždějí se projektové dokumentace na vše možné. Že by předvolební kampaň? Jenom musíme doufat, že taková snaha a péče o občany vydrží i po volbách. A jestli se snaží z velké části proto, že se bojí, aby je opozice u voleb neporazila, tak je to jedině dobře, i to je smyslem existence opozice.

náměstí

Pravdou je, že se poslední roky vedení města začalo více snažit. Rozjíždějí a připravují se projekty, které jsou pro město důležité a bez kterých bychom se nehnuli z místa. Vodohospodářské stavby, přístavba školy, nová školka U Letadýlka s větší kapacitou, křižovatka u nádraží, nové náměstí apod. Vypadá to, že se po dlouhých letech konečně bude Český Brod moci nadechnout a rozvíjet se. S novou výstavbou přibydou i noví obyvatelé, což přinese více peněz do rozpočtu, bude se zvyšovat občanská vybavenost a kvalita života ve městě. Konečně. Plně podporujeme zdravý růst města.

Otázkou však je, proč se výše uvedené zásadní akce podmiňující řádný chod a rozvoj města neřešily daleko dříve, ale jsou na pořadu dne až nyní. Minimálně 15 let se ví o chátrající školce za hranicí životnosti, o nedostatečných kapacitách ve školách a jídelnách, nedostatku kvalitní pitné vody, narůstající dopravě ve městě, nedostatku parkovacích míst, apod. Za posledních 20 let se ze zásadních projektů realizovalo snad jen „Přednádraží“, oprava kina a v posledních letech opravy školních jídelen, výdejen, což završil tzv. „Školní restaurant“. Jestli jsme na něco zapomněli, podívejte se do Katalogu projektů, kterým nás město nedávno obdarovalo.

Tyršova

Zajímavé je srovnání počtu obyvatel s okolními obcemi a městy. Např. Kounice v roce 1991 měly 954 obyvatel, tento rok 1598. Úvaly v roce 1991 měly 4604 obyvatel, tento rok 7035. Český Brod v roce 1991 měl 7031 obyvatel a nyní v roce 2022 máme dle Českého statistického úřadu 7071 obyvatel. Proč se mnohé obce rozvíjí a naše krásné město s tak obrovským potenciálem už 30 let stagnuje?! Ano, můžeme jezdit na koupaliště do Úval, k doktorovi do Kolína, za kulturou do Prahy a na dětské hřiště třeba do Kounic.. je to ale dlouhodobě tristní vizitka vedení našeho města. To se musí změnit!

Ing. Jaroslav Kokeš, Mgr. Jiří Havlíček