Archiv pro štítek: havlíček

Zrušení příspěvku na infrastrukturu

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 24. 06. 2020

Revokace usnesení č.90/2019 Zásady pro poskytování příspěvků na infrastrukturu města

Předkládá: Mgr. Jiří Havlíček

Zpracoval: Mgr. Jiří Havlíček

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje: – revokaci (zrušení) usnesení č. 90/2019 Zásady pro poskytování příspěvků na technickou, dopravní a veřejnou infrastrukturu při realizaci bytové a nebytové výstavby na území města Český Brod.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA:

Příspěvek na infrastrukturu značnou měrou brání rozvoji Českého Brodu, Liblic, Štolmíře a Zahrad. Je nepřekonatelnou překážkou jak pro velké developery (Liblické předměstí), tak pro mnohé občany Českého Brodu, kteří si hodlají postavit bytový či nebytový objekt. Příspěvek je často vnímán jako protiprávní, hovoří se o “vydírání“ stavitelů, viz. reportáž Josefa Klímy. Nepřidává to na dobré pověsti města, vyvolává zbytečné negativní emoce a odrazuje investory i občany od možné výstavby v našem městě. Všichni chápeme smysl zavedení tohoto kontroverzního příspěvku. Infrastruktura stojí nemalé peníze. Proto by mohlo být jedním z řešení individuální přístup k developerům, kdy by se jednalo s každým zvlášť o konkrétním příspěvku. Zástupce investora Liblického předměstí na jednání zastupitelstva řekl, že by byl schopen zásadně přispět na čističku odpadních vod, přívod pitné vody do města, apod. Zároveň by vystavěl např. školku i krytý plavecký bazén, parčík u Šembery, silnice a chodníky. Rozvoj města je pro nás důležitý, zvláště pak navrhované Liblické předměstí může naše město posunout podstatně dál, byli bychom městem čítajícím přes 10 tisíc obyvatel, čímž by se i podstatně zvýšily příjmy do rozpočtu města a mohla se zlepšit jeho občanská vybavenost.

Návrh usnesení – Zajištění veřejného pořádku a čistoty v městských parcích

Město Český Brod

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 06.06.2018

Zajištění veřejného pořádku a čistoty v městských parcích

Předkládá: Mgr. Jiří Havlíček
Zpracoval: Mgr. Jiří Havlíček

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města ukládá Radě Města Český Brod přijmout patřičná opatření, která by vedla k zajištění veřejného pořádku a čistoty v městských parcích.

Důvodová zpráva:
S hezkým počasím se stupňují problémy v městských parcích, hlavně pak v parku podél Šembery. V letošním roce je situace opět neúnosná. Problém spočívá v tom, že se v parku koncentrují osoby, které porušují zákony, zejména tím, že ve velké míře znečišťují veřejná prostranství nedopalky cigaret, odpadky a výkaly. Některé osoby v prostorách parků užívají, popř. distribuují drogy. Porušují zákon i tím, že kouří cigarety na vyhrazeném oploceném dětském hřišti. Dále osoby ve velké míře porušují obecně závaznou vyhlášku Města Český Brod č. 1/2014 zakazující požívání alkoholu na určených veřejných prostranstvích, s čímž souvisí i zvýšený hluk těchto osob, sprosté vyjadřování, apod. V centrálním parku není rovněž dodržován zákaz vstupu se psy, upraveno obecně závaznou vyhláškou Města Český Brod č. 2/2012. Díky výše uvedenému chování některých osob se do parku obyvatelé města obávají chodit a park je permanentně znečištěn.
Možná opatření:
- pokyn pro městskou policii, aby aktivně, všemi dostupnými prostředky, řešila problémy v parku, především zvýšila pěší hlídkovou činnost se zaměřením na uvedené problémy, a to především v době, kdy se zde problémy vyskytují
- pokyn pro technické služby, aby zajistily kompletní úklid prostor městských parků se zaměřením na dětská hřiště a prostory kolem laviček a košů, čistotu v parcích udržovaly, zvýšení počtu odpadkových košů alespoň na dětských hřištích
- zvážení umístění kamerového systému v prostorách parku, především v místech, kde se nacházejí dětská hřiště či herní prvky pro děti

Opatření je vzhledem k problémům nutno přijmout v co nejkratší době, tj. na příštím jednání rady města.

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K UVEDENÉMU BODU:

Ze 7 radních města pro tento bod ruku kupodivu nezdvihli 3 radní, Pavel Janík, Jaromír Fischer a Jana Kratochvílová. Pan starosta a zbytek zastupitelů hlasovali PRO.

Přijetí usnesení doprovázela poměrně rozsáhlá diskuze. Vrchní strážník Svoboda zastupitelům sdělil, že za posledních 5 let nikdo z občanů neoznamoval, že by v parku byl nějaký problém. Nikdo nevolá – není problém. Když hlídkují v parku, tak před nimi nikdo protiprávní činnost nepáchá.. Je to bohužel stále dokola ta samá písnička.
Zatím ještě nemáme informaci, jakým způsobem rada města plní zadaný úkol a jestli starosta např. vydal pokyny směrem k městské policii a technickým službám. Brzy zjistíme, jestli a jak to na jednání rady města řešili. Budeme informovat.
Nejlepší zpětná vazba je od občanů, kteří park pravidelně navštěvují. Sami tam brzy vyrazíme na kontrolu